Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ bán hàng hóa

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ bán hàng hóa

– Kế toán bán hàng là một công việc đòi hỏi không quá nhiều kinh nghiệm. Để thực hiện bán hàng và cung cấp dịch vụ, DN phải phát sinh các nghiệp vụ liên quan. Để các bạn kế toán nắm chắc hơn các nghiệp vụ kế toán bán hàng, bài viết dưới đây tổng hợp những nghiệp vụ kế toán liên quan đến bán hàng hoá.

A. Hạch toán nhiệm vụ bán hàng theo làm giá

1. Mô tả nhiệm vụ

* * Khi phát sinh nhiệm vụ bán hàng theo làm giá, thường thì sẽ phát sinh những hoạt động giải trí sau :– Nhân viên bán hàng gửi làm giá cho người mua– Căn cứ vào thông tin làm giá, người mua đặt mua hàng .

– Nhân viên bán hàng yêu cầu xuất hoá đơn và xuất kho hàng hoá được khách hàng đặt mua

– Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt– Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho– Nhân viên bán hàng nhận hàng và giao cho người mua– Trường hợp người mua thanh toán giao dịch ngay, nhân viên cấp dưới bán hàng nhu yếu kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho người mua– Kế toán bán hàng xuất hoá đơn, đồng thời ghi nhận lệch giá bán hàng .

2. Định khoản nhiệm vụ

Nợ TK 111, 131 … : Phải thu người mua ( tổng giá giao dịch thanh toán )Có TK 511, 512 : Doanh thu bán hàngCó TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp ( nếu có )

– Đồng thời phát sinh bút toán :

Nợ TK 632 : Gía vốn hàng bán ( tổng giá giao dịch thanh toán )Có TK 152, 156 …

B.Hạch toán nhiệm vụ bán hàng theo hợp đồng

1. Mô tả nhiệm vụ

* * Khi phát sinh nhiệm vụ bán hàng theo hợp đồng, thường thì sẽ phát sinh những hoạt động giải trí sau :– Nhân viên kinh doanh thương mại thực thi ký kết hợp đồng bán hàng với người mua– Đến ngày giao hàng theo hợp đồng, nhân viên cấp dưới kinh doanh thương mại nhu yếu xuất hàng cho người mua– Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt– Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho– Nhân viên kinh doanh thương mại nhận hàng và giao cho người mua– Kế toán bán hàng ghi nhận doanh thu bán hàng– Trường hợp người mua thanh toán giao dịch ngay, nhân viên cấp dưới bán hàng nhu yếu kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho người mua– Nhân viên bán hàng giao hóa đơn cho người mua và nhu yếu người mua thanh toán giao dịch

2. Định khoản nhiệm vụ

Nợ TK 111, 131 … Phải thu người mua ( tổng giá thanh toán giao dịch )Có TK 511, 512 Doanh thu bán hàngCó TK 3331 Thuế GTGT phải nộp ( nếu có )

– Đồng thời phát sinh bút toán :

Nợ TK 632 Gía vốn hàng bán ( tổng giá thanh toán giao dịch )Có TK 152, 156 …

Bạn đang xem: Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ bán hàng hóa

C. Hạch toán nhiệm vụ bán hàng dịch vụ, trong nước chưa thu tiền

1. Mô tả nhiệm vụ

* * Khi phát sinh nhiệm vụ bán hàng hóa, dịch vụ chưa thu tiền, thường thì sẽ phát sinh những hoạt động giải trí sau :– Khách hàng đến mua hàng, nhân viên cấp dưới bán hàng địa thế căn cứ vào nhu yếu người mua ý kiến đề nghị xuất kho– Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt– Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho– Nhân viên kinh bán hàng nhận hàng và giao cho người mua– Kế toán bán hàng ghi nhận doanh thu bán hàng– Nhân viên bán hàng nhu yếu kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho người mua– Nhân viên bán hàng giao hóa đơn cho người mua và hẹn người mua thanh toán giao dịch đúng hạn

2. Định khoản nhiệm vụ

Nợ TK 131 Phải thu của người mua ( tổng giá thanh toán giao dịch )Có TK 511, 512 Doanh thu bán hàngCó TK 3331 Thuế GTGT phải nộp ( nếu có )

– Đồng thời phát sinh bút toán :

Nợ TK 632 Gía vốn hàng bán ( tổng giá giao dịch thanh toán )Có TK 152, 156 …

D.Hạch toán nhiệm vụ bán hàng trong nước thu tiền ngay

1. Mô tả nhiệm vụ

* * Khi phát sinh nhiệm vụ bán hàng hóa, dịch vụ thu tiền ngay, thường thì sẽ phát sinh những hoạt động giải trí sau :– Khách hàng đến mua hàng, nhân viên cấp dưới bán hàng địa thế căn cứ vào nhu yếu người mua đề xuất xuất kho– Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt– Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho– Nhân viên kinh bán hàng nhận hàng và giao cho người mua– Kế toán bán hàng ghi nhận doanh thu bán hàng– Nhân viên bán hàng nhu yếu kế toán bán hàng xuất hoá đơn, sau đó sẽ giao cho người mua– Nếu người mua giao dịch thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên cấp dưới bán hàng thì nhân viên cấp dưới bán hàng sẽ nhận tiền và mang về nhập quỹ, nếu giao dịch thanh toán bằng tiền gửi thì người mua sẽ chuyển khoản qua ngân hàng vào thông tin tài khoản của công ty .

2. Định khoản nhiệm vụ

Nợ TK 111 Tiền mặt ( tổng giá thanh toán giao dịch )Có TK 511, 512 Doanh thu bán hàngCó TK 3331 Thuế GTGT phải nộp ( nếu có )

– Đồng thời phát sinh bút toán :

Nợ TK 632 Gía vốn hàng bán ( tổng giá giao dịch thanh toán )Có TK 152, 156 …

E. Hạch toán nhiệm vụ bán hàng có chiết khấu thương mại

1. Ghi nhận lệch giá bán háng

Nợ TK 111, 131 … Tiền mặt ( tổng giá giao dịch thanh toán )Có TK 511, 512 Doanh thu bán hàngCó TK 3331 Thuế GTGT ( nếu có )

– Đồng thời phát sinh bút toán :

Nợ TK 632 Gía vốn hàng bán ( tổng giá giao dịch thanh toán )Có TK 152, 156 …

2. Ghi nhận chiết khấu thương mại

Nợ TK 521 Chiết khấu thương mạiNợ TK 3331 Thuế GTGT ( nếu có )Có TK 111, 131 … ( Tổng tiền chiết khấu thương mại )

F.Hạch toán nhiệm vụ bán hàng xuất khẩu

1. Mô tả nhiệm vụ

* * Khi phát sinh nhiệm vụ bán hàng xuất khẩu, thường thì sẽ phát sinh những hoạt động giải trí sau :– Nhân viên kinh doanh thương mại ký kết hợp đồng bán hàng xuất khẩu với người mua– Đặt chỗ trên tàu để xếp và chuyển hàng– Phát hành chứng từ xuất khẩu : Hợp đồng, Hóa đơn, Tờ khai, Vận đơn, Chứng nhận nguồn gốc– Khi hàng ra đến cảng, sẽ được làm thủ tục để thông quan– Khi hàng mở màn rời cản, bộ chứng từ cũng sẽ được gửi tới cho người mua .– Nhân viên kinh doanh thương mại thông tin cho người mua để theo dõi và nhận hàng– Yêu cầu người mua giao dịch thanh toán sau khi đã nhận hàng

2. Định khoản nhiệm vụ

Bài viết: Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ bán hàng hóa

a. Ghi nhận lệch giá bán hàng

Nợ TK 111, 131 … Tiền mặt ( tổng giá thanh toán giao dịch gồm có thuế xuất khẩu )Có TK 511, 512 Doanh thu bán hàng– Đồng thời phát sinh bút toán :

Nợ TK 632 Gía vốn hàng bán  (tổng giá thanh toán)

Có TK 152, 156 …

b. Khi xác lập số thuế xuất khẩu phải nộp

Nợ TK 511, 512 Doanh thu bán hàngCó TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu

c. Khi nộp thuế xuất khẩu vào nhân sách nhà nước

Nợ TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩuCó TK 111, 112 …

H.Hạch toán nhiệm vụ bán hàng trải qua những đại lý

1. Mô tả nhiệm vụ

* * Khi phát sinh nhiệm vụ bán hàng qua đại lý, thường thì sẽ phát sinh những hoạt động giải trí sau :– Nhân viên kinh doanh thương mại đề xuất xuất kho hàng hóa để gửi bán tại những đại lý– Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt– Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho– Nhân viên kinh doanh thương mại nhận hàng và giao cho đại lý– Khi hàng hóa gửi tại đại lý được bán, địa thế căn cứ vào Bảng kê hóa đơn bán ra của hàng hóa đã bán do bên nhận đại lý hưởng hoa hồng gửi về, kế toán ghi nhận lệch giá bán hàng, cũng như ngân sách trích hoa hồng cho đại lý

2. Định khoản nhiệm vụ

a. Xuất kho gửi hàng hóa cho đại lý

Nợ TK 157 Hàng gửi bánCó TK 152, 156

b. Ghi nhận lệch giá khi hàng gửi đại lý được bán

Nợ TK 111, 131 … ( Tổng giá giao dịch thanh toán )Có TK 511,512Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp ( nếu có )– Đồng thời phát sinh bút toán :Nợ TK 632 Gía vốn hàng bán ( tổng giá thanh toán giao dịch )Có TK 157 Hàng gửi bán

c. Ghi nhận số tiền hoa hồng trả cho đại lý

Nợ TK 641 Ngân sách chi tiêu bán hàng ( hoa hồng đại lý )Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )Có TK 111, 112, 131 …

I.Hạch toán nhiệm vụ bán hàng do nhận làm đại lý, bán đúng giá hưởng hoa hồng

1. Khi nhận hàng làm đại lý cho đơn vị khác hạch toán nhập kho => thông tin sẽ được

đưa lên Bảng kê hoá đơn mua vào nhóm 5 :

Nợ TK 003 Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

2. Khi bán các hàng hoá nhận làm đại lý => thông tin sẽ được đưa lên Bảng kê hoá đơn

bán ra nhóm 5

Nợ TK 111, 131 … ( Tổng giá giao dịch thanh toán )Có TK 331 ( Đối tượng là bên giao đại lý )– Đồng thời phát sinh bút toán xuất kho :

Có TK 003 (với Giá vốn = Giá bán + Thuế => vì đây là đại lý bán đúng
giá)

G.Hạch toán nhiệm vụ bán hàng trải qua đơn vị chức năng nhận ủy thác xuất khẩu

1. Khi xuất hoá đơn cho đơn vị chức năng nhận uỷ thác xuất

Nợ TK 157 Hàng gửi đi bánCó TK 152, 156

2. Khi bên nhận uỷ thác xuất khẩu đã xuất được hàng, thì bên giao sẽ xuất hoá đơn vàhạch toán

Nợ TK 111, 131Có TK 511Có TK 33311– Đồng thời phát sinh bút toán xuất kho :Nợ TK 632 Giá vốn hàng bánCó TK 157 Hàng gửi đi bán

K.Hạch toán nhiệm vụ bán hàng được ủy thác xuất khẩu

1. Khi nhận hàng của đơn vị uỷ thác xuất khẩu hạch toán nhập kho => thông tin sẽ được

đưa lên Bảng kê hoá đơn mua vào nhóm 5 :

Nợ TK 003 Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

2. Khi bán các hàng hoá nhận uỷ thác xuất khẩu=> thông tin sẽ được đưa lên Bảng kê

hoá đơn bán ra nhóm 5

Nợ TK 131 ( Tổng giá giao dịch thanh toán – Khách hàng )Có TK 331 ( Đơn vị giao uỷ thác )– Đồng thời phát sinh bút toán xuất kho :Có TK 003 ( với Giá vốn = Giá nhập không bao thuế xuất khẩu )

L. Hạch toán nhiệm vụ giảm giá hàng bán

Bài viết: Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ bán hàng hóa

1. Mô tả nhiệm vụ

– Nếu phát hiện hàng mua về không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng đã ký, người mua thoản thuận với doanh nghiệp, đồng thời lập biên bản về việc giảm giá hàng bán– Kế toán bán hàng lập hóa đơn giảm giá hàng bán để giao cho người mua– Kế toán bán hàng hạch toán khoản giảm giá hàng bán và ghi sổ kế toán

2. Định khoản nhiệm vụ

Nợ TK 532 Giảm giá hàng bánNợ TK 3331 Thuế GTGT phải nộp ( nếu có )Có TK 111, 112, 131 …

M.Hạch toán nhiệm vụ hàng bán trả lại

1. Mô tả nhiệm vụ

– Nếu phát hiện hàng mua về không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng đã ký, người mua thoản thuận với doanh nghiệp trả lại hàng đã mua– Khách hàng xuất hàng và hóa đơn trả lại hàng– Nhân viên kinh doanh thương mại nhận hóa đơn và hàng hóa– Nhân viên kinh doanh thương mại đề xuất nhập kho hàng bị trả lại– Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt– Căn cứ vào Phiếu kho, Thủ kho nhập kho hàng bị trả lại và ghi Sổ kho– Kế toán bán hàng địa thế căn cứ vào hóa đơn bán hàng do người mua trả lại, triển khai hạch toán và ghi sổ kế toán

2. Định khoản nhiệm vụ

a. Nhận lại hàng bị trả lại

Nợ TK 154, 155, 156 …Có TK 632 Giá vốn hàng bán

b. Thanh toán với người mua số tiền hàng bán bị trả lại

Nợ TK 531 Hàng bán bị trả lạiNợ TK 3331 Thuế GTGT phải nộp ( nếu có )Có TK 111, 112, 131 …

Bài viết: Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ bán hàng hóa

học-kế-toán-thực-hành

Bạn hoàn toàn có thể chăm sóc : Công việc kế toán bán hàng cần làm ?– Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn ( mở sổ giao và ký nhận ) .– Tính toán đúng đắn giá vốn của hàng hoá và dịch vụ đã cung ứng, ngân sách bán hàng, ngân sách quản trị doanh nghiệp và những ngân sách khác nhằm mục đích xác lập hiệu quả bán hàng .– Hàng ngày nhập số liệu mua hàng, bán hàng vào ứng dụng kế toán hoặc sổ sách .– Kiểm tra, so sánh số liệu mua và bán hàng trên ứng dụng với số liệu kho và nợ công ; giám sát tình hình thực thi chỉ tiêu kế hoạch bán hàng, lệch giá bán hàng của đơn vị chức năng, tình hình thanh toán giao dịch tiền hàng, nộp thuế với Nhà nước .– Cung cấp thông tin đúng chuẩn trung thực, lập quyết toán rất đầy đủ kịp thời để nhìn nhận đúng hiệu suất cao kinh doanh thương mại cũng như tình hình thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm với Nhà nước .– Cập nhật những hoá đơn bán hàng, gồm có hoá đơn bán hàng hoá và hoá đơn bán dịch vụ .– Định khoản và phân loại chứng từ theo từng nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh .

– Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh, số thứ tự ,thời gian. Lưu trữ, bảo quản.

– Thực hiện việc so sánh với thủ kho về việc làm nhập, xuất tồn vào cuối ngày .– Phân hệ kế toán bán hàng link số liệu với phân hệ kế toán nợ công phải thu, kế toán tổng hợp và kế toán hàng tồn dư .Tags từ khóa : hạch toán nhiệm vụ mua hàng – nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác lập hiệu quả kinh doanh thương mại – kế toán nhiệm vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại – bài tập kế toán bán hàng – nhiệm vụ bán hàng là gì – kế toán bán hàng trên excel – tài liệu nhiệm vụ bán hàng – xuất bán hàng hóa định khoản như thế nào

Related Posts

About The Author

Add Comment