Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, đơn vị hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng được triển khai theo quy định tại Điều 44 Nội quy kỳ họp QH phát hành kèm theo Nghị quyết 102 / năm ngoái / QH13 như sau :
1. Hồ sơ trình Quốc hội quyết định hành động thành lập, bãi bỏ cơ quan gồm có :
a ) Tờ trình về thành lập, bãi bỏ cơ quan ;

b) Đề án thành lập, bãi bỏ cơ quan;

c ) Báo cáo nhìn nhận tác động ảnh hưởng của việc thành lập, bãi bỏ cơ quan ;
d ) Báo cáo tổng hợp quan điểm của những cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan ;
đ ) Dự thảo nghị quyết thành lập, bãi bỏ cơ quan ;
e ) Báo cáo thẩm tra về việc thành lập, bãi bỏ cơ quan .
2. Hồ sơ trình Quốc hội quyết định hành động thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, đơn vị hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng gồm có những tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 133 của Luật tổ chức triển khai chính quyền sở tại địa phương và báo cáo giải trình thẩm tra của Ủy ban pháp lý hoặc Ủy ban lâm thời về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, đơn vị hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng .
3. Quốc hội thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, đơn vị hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng theo trình tự sau đây :
a ) nhà nước trình Quốc hội thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, đơn vị hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng và dự thảo nghị quyết ;
b ) Ủy ban pháp lý của Quốc hội hoặc Ủy ban lâm thời do Quốc hội thành lập trình Quốc hội báo cáo giải trình thẩm tra ;
c ) Quốc hội luận bàn. Trước khi đàm đạo tại phiên họp toàn thể, đại biểu Quốc hội hoàn toàn có thể tranh luận tại Tổ đại biểu Quốc hội ;
d ) Trong quy trình tranh luận, nhà nước báo cáo giải trình về những yếu tố tương quan đến việc thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ ; việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, đơn vị hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng mà đại biểu Quốc hội nêu ;

đ) Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết. Chính phủ, Ủy ban pháp luật của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan, Tổng thư ký Quốc hội nghiên cứu, giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

e ) Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo giải trình Quốc hội về việc báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết ;
g ) Quốc hội đàm đạo, biểu quyết trải qua nghị quyết thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, đơn vị hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng .
Trường hợp Quốc hội xem xét, trải qua nghị quyết thành lập, giải thể đơn vị hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng tại nhiều kỳ họp Quốc hội thì vận dụng trình tự quy định tại Điều 75 và Điều 76 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật .
4. Quốc hội thành lập, bãi bỏ cơ quan khác theo quy định của Hiến pháp và luật theo trình tự sau đây :
a ) Đại diện cơ quan có thẩm quyền trình Quốc hội việc thành lập, bãi bỏ cơ quan và dự thảo nghị quyết ;
b ) Ủy ban pháp lý của Quốc hội trình Quốc hội báo cáo giải trình thẩm tra ;
c ) Quốc hội đàm đạo. Trước khi đàm đạo tại phiên họp toàn thể, đại biểu Quốc hội hoàn toàn có thể tranh luận tại Tổ đại biểu Quốc hội ;
d ) Trong quy trình bàn luận, cơ quan có thẩm quyền trình báo cáo giải trình về những yếu tố tương quan đến việc thành lập, bãi bỏ cơ quan mà đại biểu Quốc hội nêu ;
đ ) Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ huy, tổ chức triển khai việc điều tra và nghiên cứu, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết. nhà nước, Ủy ban pháp lý của Quốc hội phối hợp với những cơ quan hữu quan, Tổng thư ký Quốc hội nghiên cứu và điều tra, báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết ;

e) Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

g ) Quốc hội tranh luận, biểu quyết trải qua nghị quyết thành lập, bãi bỏ cơ quan .
Trên đây là nội dung quy định về việc quyết định hành động thành lập, bãi bỏ cơ quan ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, đơn vị hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng. Để hiểu rõ hơn về yếu tố này, bạn nên tìm hiểu thêm thêm tại Nghị quyết 102 / năm ngoái / QH13 .
Trân trọng !

Related Posts

About The Author