Công ty xây dựng nhà xưởng thì hạch toán thuế như thế nào?

TVPL cung cấp đến chị quy định có liên quan để hỗ trợ đưa chi phí nhà xuởng vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, việc hoạch toán liên quan đến nghiệp vụ kế toán, TVPL không có chuyên môn nên không hỗ trợ chị được.

Tiết d Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014 / TT-BTC ( được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015 / TT-BTC ) pháp luật : Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế … 2. Các khoản chi không được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế gồm có :

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này. ….d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. ….Đối với tài sản cố định tự làm nguyên giá tài sản cố định được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ là tổng các chi phí sản xuất để hình thành nên tài sản đó.”

Điểm c Khoản 1 Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định như sau: “Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định: 1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình: …..c) Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất: Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình khi đưa vào sử dụng. Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành. Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự sản xuất là giá thành thực tế của TSCĐ hữu hình cộng (+) các chi phí lắp đặt chạy thử, các chi phí khác trực tiếp liên quan tính đến thời điểm đưa TSCĐ hữu hình vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (trừ các khoản lãi nội bộ, giá trị sản phẩm thu hồi được trong quá trình chạy thử, sản xuất thử, các chi phí không hợp lý như vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác vượt quá định mức quy định trong xây dựng hoặc sản xuất).” Căn cứ các quy định nêu trên: Trường hợp Công ty tự sản xuất, xây dựng làm tài sản cố định thì Công ty lập hoá đơn GTGT (xuất tiêu dùng nội bộ), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu như xuất bán cho khách hàng để ghi nhận TSCĐ và thực hiện trích khấu hao theo quy định, ngoài ra, công ty còn có thể có chứng từ: hóa đơn GTGT mua vật tư, bảng dự toán chi phí công trình, bảng vẽ …., biên bản quyết toán giá trị khối lượng công việc hoàn thành, bảng vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu công trình, quyết định bàn giao tài sản. Chị có thể tham khảo thêm các công văn sau để rõ hơn: Công văn 5665/CT-TTHT về ghi nhận tài sản cố định tự xây dựng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Related Posts

About The Author

Add Comment