Những điều kiện lịch sử của sự ra đời triết học Mác – https://sotaythongthai.vn

Những điều kiện lịch sử dân tộc của sự ra đời triết học Mác ?

Điều kiện kinh tế tài chính – xã hội

Triết học Mác cũng như các bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác, ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX. Cùng với sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản, giai cấp vô sản thế giới hình thành và phát triển như một lực lượng chính trị độc lập, một giai cấp cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Sự hình thành và tăng trưởng của phương pháp sản xuất tư bản chủ nghĩa, đã Open những xích míc giữa đặc thù xã hội hóa ngày càng cao của sản xuất công nghiệp với hình thức chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Biểu hiện về mặt xã hội là xích míc cơ bản của chủ nghĩa tư bản, đó là xích míc giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Cuộc đấu tranh giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản là một quy luật mang tính tất yếu khách quan của chủ nghĩa tư bản. Trong cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản được bộc lộ qua những quá trình và những hình thức đơn cử khác nhau. Nhưng cuộc đấu tranh đó có nhu yếu tất yếu khách quan về mặt hệ tư tưởng, về mặt tổ chức triển khai chính trị xã hội của giai cấp vô sản ( Đảng cộng sản ), v.v.. Sự ra đời chủ nghĩa Mác có năng lực phân phối những nhu yếu khách quan đó. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân quốc tế vào những thập niên 30 – 40 của thế kỷ XIX như Ăngghen đã nhận xét, nó đã tạo nên bước ngoặt cơ bản trong ý niệm của Mác về lịch sử vẻ vang .
Nghiên cứu quy trình đấu tranh xã hội trong lịch sử vẻ vang và khái quát những kinh nghiệm tay nghề trong trào lưu đấu tranh của giai cấp công nhân quốc tế ở Anh, Pháp, Đức, v.v … Mác và Ăngghen đã chứng minh và khẳng định, giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến và phát triển và cách mạng nhất, giai cấp có năng lực xóa bỏ chủ nghĩa tư bản kiến thiết xây dựng một xã hội mới, xã hội cộng sản. Sự ra đời của triết học Mác cũng như chủ nghĩa Mác, là một nhu yếu khách quan, phản ánh đúng những điều kiện khách quan và có năng lực xử lý những trách nhiệm khách quan của thời đại. Trước hết nó phản ánh nhu yếu khách quan về mặt hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, chứng minh và khẳng định vai trò và thiên chức lịch sử dân tộc của giai cấp công nhân so với sự tăng trưởng tất yếu của xã hội .

Nguồn gốc lý luận

Sự Open triết học Mác là sự thừa kế mang tính phê phán với hàng loạt lịch sử dân tộc tư tưởng của trái đất trước đó. Nhưng về cơ bản là sự tiếp thu mang tính phê phán so với với triết học cổ xưa Đức, kinh tế tài chính chính trị Anh và chủ nghĩa xã hội ngoạn mục của Pháp, v.v …Đối với triết học cổ xưa Đức, trước hết là sự ảnh hưởng tác động của Hêghen, ông đã phê phán can đảm và mạnh mẽ chiêu thức tư duy siêu hình, đồng thời là người tiên phong diễn đạt những quy luật của phép biện chứng. Tuy nhiên hàng loạt triết học của Hêghen lại thừa nhận vai trò quyết định hành động của “ ý niệm tuyệt đối ”, nên triết học của ông là triết học duy tâm khách quan và tiềm ẩn rất nhiều xích míc. Mác và Ăngghen đã tiếp thu một cách có phê phán những tư tưởng khoa học trong phép biện chứng của Hêghen và từ đó kiến thiết xây dựng những nguyên tắc của phép biện chứng duy vật, với tính cách là hình thức cao nhất của phép biện chứng .

Phoiơbách cũng ảnh hưởng lớn đến quá trình hình thành những quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Mác – Ăngghen. Sự ảnh hưởng đó trước hết là những quan niệm duy vật về tự nhiên và sự phê phán tôn giáo, chủ nghĩa duy tâm huyền bí của Hêghen. Nhưng Mác và Ăngghen cũng thấy được những thiếu sót hạn chế của chủ nghĩa duy vật Phoiơbách về vấn đề tôn giáo, và ngay cả sự phê phán của Phoiơbách đối với Hêghen. Khi Phoiơbách không thấy được cái hạt nhân hợp lý trong phép biện chứng của Hêghen, v.v…

Đối với những học thuyết kinh tế tài chính chính trị của Anh cũng ảnh hưởng tác động trực tiếp đến quy trình hình thành và tăng trưởng của triết học Mác nhất là những tư tưởng về kinh tế tài chính chính trị – xã hội. Đó là những học thuyết về kinh tế tài chính chính trị của A. Đ. Ximít, Đ.Ricácđô, v.v … Nghiên cứu quy trình đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân quốc tế, Mác – Ăngghen đã nghiên cứu và điều tra một cách tổng lực những quan hệ xã hội và nhất là những quan hệ vật chất, kinh tế tài chính chính trị của xã hội của chủ nghĩa tư bản .
Đối với chủ nghĩa xã hội ngoạn mục của Pháp là những tư tưởng của Xanhximông, Phuriê, v.v … tuy đã vạch ra những xích míc xã hội của chủ nghĩa tư bản, sự trái chiều giữa tư bản và lao động, v.v … nhưng họ lại không thấy được quy luật tăng trưởng của xã hội và vai trò của giai cấp công nhân trong sự tăng trưởng của xã hội. Nhưng dẫu sao những tư tưởng nhân đạo và giải phóng con người giải phóng xã hội của chủ nghĩa xã hội ngoạn mục của Pháp cũng ảnh hưởng tác động rất lớn đến quy trình hình thành quốc tế quan duy vật và phương pháp luận khoa học của Mác – Ăngghen về lịch sử dân tộc về giai cấp công nhân, v.v …

Tiền đề khoa học tự nhiên

Từ những thập niên 30 – 40 thế kỷ XIX, sự tăng trưởng của khoa học tự nhiên và những thành tựu của nó, đóng một vai trò rất là quan trọng trong cuộc đấu tranh chống lại những quan điểm siêu hình, duy tâm trong triết học ; đồng thời nó tạo ra những tiền đề khách quan cho sự Open triết học Mác. Quy luật bảo toàn và chuyển hóa nguồn năng lượng, chứng tỏ rằng cơ học, nhiệt ánh sáng, điện, từ những dạng trong những hình thức hoạt động khác nhau của vật chất không tách rời nhau, có năng lực chuyển hóa cho nhau. Không có sự sinh ra và mất đi của nguồn năng lượng mà chỉ có sự chuyển hóa lẫn nhau từ dạng này sang dạng khác .
Sự tăng trưởng của khoa học sinh học gắn liền với với sự Open học thuyết tế bào, đã chống lại những ý niệm duy tâm siêu hình về nguồn gốc, về mối quan hệ giữa hình thái thực vật – động vật hoang dã. Nó xác lập được mối liên hệ biện chứng về nguồn gốc lịch sử vẻ vang và những quy luật tăng trưởng của sinh học. Sự Open học thuyết Đácuyn đã xác lập sự tiến hóa của sinh học. Thuyết tiến hóa của Đácuyn đã bác bỏ ý niệm duy tâm, siêu hình về sự không bao giờ thay đổi trong sinh học, và ông cũng là người tiên phong xác lập tính biến dị, di truyền giữa những loài, v.v …

Như vậy, những thành tựu của khoa học tự nhiên giữa thế kỷ XIX đã nêu được mối liên hệ biện chứng, sự biến đổi chuyển hóa về mặt chất lượng trong các lĩnh vực khác nhau của giới tự nhiên. Khái quát những thành tựu của khoa học tự nhiên Mác – Ăngghen đã phát triển và cụ thể hóa những vấn đề triết học của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Related Posts

About The Author

Add Comment