tôi không nói được tiếng Anh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Vợ tôi không nói được tiếng anh.

My wife doesn’t speak the language.

OpenSubtitles2018. v3

Khi tôi thử nói tiếng Venda lần đầu tiên trong công việc rao giảng, một phụ nữ Venda đáp lại: “Tôi không nói được tiếng Anh”.

When I first tried to speak Venda in the public witnessing work, a Venda lady replied: “I don’t speak English.”

jw2019

Vấn đề là Malam Yahaya không nói được tiếng Anhtôi cũng không nói được tiếng Hausa.

The problem, though, is that Malam Yahaya doesn’t speak English and neither did I speak Hausa.

ted2019

Seth Oppong, chủ tịch Giáo Hạt Abomosu trong Phái Bộ Truyền Giáo Ghana Accra West nói: “Hầu hết phụ nữ thành niên ở các thị trấn và làng mạc của chúng tôi không nói được tiếng Anh.

“Most adult women in our towns and villages do not speak English,” says Seth Oppong, president of the Abomosu District in the Ghana Accra West Mission.

LDS

Cái người đem bữa sáng cho tôikhông nói được một từ tiếng Anh.

The person who brought my breakfast didn’t speak one word of English.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không nghe nói nhanh tiếng Anh được.

My English not so fast..

OpenSubtitles2018. v3

Khi tôi đến tôi không nói được 1 từ tiếng Pháp và tôi dường như vẫn hiểu được anh ấy đang nói về cái gì.

When I arrived I didn’t speak a word of French, and I still seemed to understand what it was he was saying .

QED

Tôi không nói được tiếng Tây Ban Nha, vì vậy chỉ có tiếng Anh đến với tâm trí của tôi.

I do not speak Spanish, so only English words came into my mind.

LDS

Tiếng Pháp là ngôn ngữ đầu tiên của tôi, nhưng tôi đã không nói tiếng Pháp kể từ khi tôi được nhận làm con nuôi trong một gia đình nói tiếng Anh khi còn nhỏ.

French was my first language, but I hadn’t spoken it since I was adopted into an Englishspeaking family as a small child.

LDS

Không có ai nghe nói đến trị trấn Yarome cả, bởi vậy tôi đúng là ở xứ lạ quê người, không nói được bao nhiêu tiếng Anh, mà lại chỉ có ít tiền túi.

No one had heard of Yarome, so there I was in a strange country, speaking hardly any English and with not much money.

jw2019

Và chúng tôi phát hiện ông ta là người La- tinh, không nói được tiếng Anh, không có tiền, ông đã lang thang trên đường nhiều ngày liền, đói lả, và đã ngất xỉu do quá đói.

And we found out that he was Hispanic, he didn’t speak any English, he had no money, he’d been wandering the streets for days, starving, and he’d fainted from hunger .

QED

Và chúng tôi phát hiện ông ta là người La-tinh, không nói được tiếng Anh, không có tiền, ông đã lang thang trên đường nhiều ngày liền, đói lả, và đã ngất xỉu do quá đói.

And we found out that he was Hispanic, he didn’t speak any English, he had no money, he’d been wandering the streets for days, starving, and he’d fainted from hunger.

ted2019

Khi chúng tôi hỏi chị ấy về những câu được tô đậm thì chị ấy nói: ‘Ồ, đó là những câu làm tôi cảm động rất nhiều và tôi đã không bao giờ hiểu được hoàn toàn bằng tiếng Anh.

When we asked her about the highlighted verses, she said: ‘Oh, those are verses that touched my heart deeply which I had never fully understood in English.

LDS

Anh ấy đã rất muốn nói cho tôi biết đó là vì sự nổi tiếng của ông ta về nhân quyền. nên anh ta không thể im lặng được nữa

He wanted very, very much to tell me that it was only because of his well-known stand on human rights that he couldn’t keep quiet any longer.

OpenSubtitles2018. v3

Nói thật tôi còn hiểu được nếu bước ra khôngtiếng nhạc, nhưng thế quái nào anh lại chọn nhạc cổ điển khi mình xuất hiện?

You know, I can understand coming out to no music, but why in the world would you choose classical music as your entrance?

OpenSubtitles2018. v3

Anh chẳng nói gì làm tôi thấy thoải mái được đâu… vì tôi khôngtiếng nói gì trong việc này cả, Frank ạ.

There’s nothing you can say that’s gonna make me feel good… because I have no say in any of this, Frank.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm, và đôi khi tôi không thật sự hiểu những gì tôi nghe được tại nhà thờ vào ngày Chúa Nhật.

I don’t speak English very well, and sometimes I don’t really understand what I hear at church on Sunday.

LDS

Từ Thụy Điển đến Palau, các tác giả và dịch giả gửi đến cho tôi những tác phẩm họ tự xuất bản và cả những bản thảo chưa từng được phát hành mà các nhà xuất bản nói tiếng Anh chưa lựa chọn hoặc không còn được phát hành nữa cho tôi vinh dự được nhìn ngắm những thế giới tưởng tượng tuyệt diệu đó.

From Sweden to Palau, writers and translators sent me self-published books and unpublished manuscripts of books that hadn’t been picked up by Anglophone publishers or that were no longer available, giving me privileged glimpses of some remarkable imaginary worlds.

ted2019

Không một ai biết rằng một ngày nào đó, tôi sẽ được kêu gọi là một Vị Thẩm Quyền Trung Ương và cần nói tiếng Anh”.

Nobody knew that one day I was going to be called to be a General Authority and need to speak English,” he says.

LDS

Bây giờ, để tôi nói thử theo cách này, nếu tôi gặp một người Hà Lan chỉ nói được duy nhất tiếng Hà Lan, một người có thể chữa bệnh ung thư liêu tôi có thể dừng anh ta lại trong việc bước vào đại học Anh hay không?

Now let me put it this way: if I met a monolingual Dutch speaker who had the cure for cancer, would I stop him from entering my British University?

ted2019

Anh ta dang rộng tay ra và nói tiếng Pháp nhanh hơn tới mức tôi không thể hiểu mặc dù tôi có nghe được ngữ điệu.

He was waving his other hand wildly and speaking French much faster than I could understand, though I got its tone.

Literature

Tuy nhiên, gần đây tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên nổi tiếng của trường BYU là Lavell Edwards về chiến lược của trận đấu, thì ông ấy nói: “Tôi không quan tâm đến hành động nào anh quyết định để làm miễn là chúng ta ghi được bàn thắng mà thôi!”

However, I recently spoke with BYU’s legendary coach LaVell Edwards about our game plans, and he said, “I didn’t care what play you called just as long as we scored a touchdown!”

LDS

Thời điểm tất cả chúng tôi bắt đầu nói tiếng Mã Lai, anh ta sẽ được nâng cao chất lượng sinh hoạt, và nếu điều đó không diễn ra, thì sau đó điều gì sẽ diễn ra?

The moment we all start speaking Malay, he is going to have an uplift in the standard of living, and if doesn’t happen, what happens then?

WikiMatrix

Related Posts

About The Author