Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2016

Trong bài viết này Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn Cách tính thuế TNCN 2016 (đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Trong bài viết này Nhân Kiệt sẽ hướng dẫn những bạn Cách tính thuế TNCN 2016 ( so với thu nhập từ kinh doanh thương mại và thu nhập từ tiền lương, tiền công, còn những loại thu nhập khác những bạn vui vẻ tìm hiểu thêm tại Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 1/10/2013 .
Những điểm cần chú ý quan tâm trước khi đi vào tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công năm 2016 :

 

1.     Thời điểm tính thuế TNCN:

–     Là thời điểm chi trả thu nhập.(Theo điềm b, khoản 2, điều 8, Thông tư 111/2013/TT-BTC)

Ví dụ : Tiền lương của tháng 5/2016 trả vào tháng 6/2016 thì tính vào thu nhập chịu thuế cùa tháng 6/2016 .
– Thuế TNCN là loại thuế tính theo tháng, kê khai hoàn toàn có thể theo tháng hoặc theo quý nhưng quyết toán theo năm .

2.     Phương pháp tính thuế TNCN:

– Tính theo biểu lũy tiến từng phần : dành cho lao động ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lẽn .
– Khấu trừ 10 % : Dành cho không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba ( 03 ) thángcó tổng mức trả thu nhập từ hai triệu ( 2.000.000 ) đồng / lần trờ lên .
– Khấu trừ 20 % : Dành cho cá nhân không cư trú ( Thường là người quốc tế ) được xác lập bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân ( x ) với thuế suất 20 % .

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN năm 2016 đơn cử :

I. Đối với cá nhân cư trú có ký hợp dồng lao động từ 3 tháng trở lên :
+ Kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba ( 03 ) tháng trờ lên tại nhiều nơi .

+ Đổi với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. (Theo điểm b, khoản 1 điều 25 của Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất .
Trong đó :
a. Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ
Mà :
– Thu nhập chịu thuế : là Tổng thu nhập cá nhân nhận được từ tổ chức triển khai chi trả không gồm có những khoản sau :
+ Tiền ăn giữa ca, ăn trưa :
· Nếu doanh nghiệp không tự tổ chức triển khai nấu ăn – mà chi tiền cho người lao động ( phụ cấp vào lương ) : Miễn tối đa 680.000 đồng / tháng .
Ví dụ 1 : Công ty bạn phụ cấp tiền ăn trưa là một triệu / tháng. Thì tất cả chúng ta được miễn 680.000. Còn phần vượt một triệu – 680.000 = 330.000 tính vào thu nhập chịu thuế .

Ví dụ 2: Công ty bạn phụ cấp tiền ăn trưa là 500.000/tháng. Thì chỉ được miễn 500.000.

· Nếu doanh nghiệp tự tổ chức triển khai nấu ăn, mua phiếu ăn, xuất ăn cho nhân viên cấp dưới thì được Miễn hàng loạt .

+ Tiền phụ cấp điện thoại: Theo quy định của công ty.(Theo Công Văn sổ: 5274/TCT-TNCNNgày 09/12/2015)

Ví dụ : Doanh nghiệp bạn pháp luật phụ cấp tiền điện thoại thông minh cho bạn là 500.000 đồng / tháng thì khi nhận 500.000 đồng này bạn được Miễn thuế TNCN .
+ Phụ cấp phục trang :
· Bằng hiện vật : Miễn hàng loạt .
· Bằng tiền : Tối đa 5.000.000 đồng / người / năm .
· Trường hợp doanh nghiệp có chi phục trang cả bằng tiền và hiện vật thì mức miễn tối đa so với phần bằng tiền không vượt quá 5.000.000 đồng / người / năm. bằng hiện vật Miễn hàng loạt .
+ Thu nhập từ phần tiền lưong, tiền công thao tác đêm hôm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công thao tác ban ngày, thao tác trong giờ .
Ví dụ : ban ngày được trả 6.000 đ / h, làm thêm đêm hôm được trà 10.000 đ / h thì số tiền làm thêm đêm hôm nhận được có 6.000 đ / hphải chịu thuế, 4.000 đ / hvượt trội không chịu thuế .

– Các khoản giảm trừ gồm có :
+ Giảm trừ gia cảnh : bản thân 9.000.000 và người nhờ vào là 3.600.000 ( tính trên 1 tháng )
+ Các khoản bảo hiểm bắt buộc : Bảo hiểm xà hội, bảo hiểm Ytế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số ít nghành nghề dịch vụ đặc biệt quan trọng .
+ Các khoản góp phần từ thiện, nhân đạo, khuyến học .
b, Thuế suất :
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân so với thu nhập tử kinh doanh thương mại, từ tiền lương, tiền công được vận dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần :

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

Thuế
suất
Tính số thuế phải nộp
Cách 1 Cách 2
1 Đến 5 triệu đồng ( trđ ) 5 % 0 trđ + 5 % TNTT 5 % TNTT
2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10 % 0,25 trđ + 10 % TNTT trên 5 trđ 10 % TNTT – 0,25 trđ
3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15 % 0,75 trđ + 15 % TNTT trên 10 trđ 15 % TNTT – 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ 20 % 1.95 trđ + 20 % TNTT trên 18 trđ 20 % TNTT – 1,65 trđ
5 Trên 32 trđ đến 52 trđ 25 % 4.75 trđ + 25 % TNTT trên 32 trđ 25 % TNTT – 3,25 trđ
6 Trên 52 trđ đến 80 trđ 30 % 9,75 trđ + 30 % TNTT trên 52 trđ 30 % TNTT – 5,85 trđ
7 Trên 80 trđ 35 % 18,15 trđ + 35 % TNTT trên 80 trđ 35 % TNTT – 9.85 trđ

dụ : Bà Nguyễn Thị M có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng 1/2016 như sau:

+ Lương thực tế là 39.000.000 đồng .
+ Tiền phụ cấp ăn trưa : một triệu đồng
+ Bà đóng bảo hiểm ( BHXH. BHYT, BHTN ) trên mức lương 10.000.000

+ Bà Nguyễn Thị M nuôi 2 con dưới 18 tuổi. (Đã đăng ký mẫu 02/ĐK- NPT-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC để lẩy giảm trừ).

Thuế thu nhập cá nhân trong tháng của Bà Nguyễn Thị M được tính như sau :
– Thu nhập của Bà Nguyễn Thị M là 40.000.000 đồng, được Miễn tối đa 680.000 ( tiền ăn trưa ) .
=> Thu nhập chịu thuế = Tồng thu nhập – Các khoản được miễn thuế
= 40.000.000 – 680.000 = 39.320.000
– Bà Nguyễn Thị M được giảm trừ những khoản sau :
+ Giảm trừ gia cảnh cho bản thân : 9.000.000
+ Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc vào ( 2 con ) :
3.600.000 × 2 = 7.200.000
+ Bảo hiểm xã hội. bảo hiểm y tế :

       10.000.0000 × (8% + 1,5%+1%) = 1.050.000

=> Tổng cộng những khoản được giảm trừ : 9.000.000 + 7.200.000 + 1.050.000 = 17.250.000
– Thu nhập tính thuế của Bà Nguyễn Thị M là :
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giâm trừ
= 39.320.000 – 17.250.000 = 22.070.000
Bây giờ tất cả chúng ta sẽ đưa thu nhập tính thuế 22.070.000 vào biểu thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần bên trên để tính : số thuế phải nộp :

Cách 1: số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lùy tiến từng phần:

+ Bậc 1 : thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5 % :
5 triệu đồng × 5 % = 0,25 triệu đồng
+ Bậc 2 : thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10 % :
( 10 triệu đồng – 5 triệu đồng ) × 10 % = 0,5 triệu đồng
+ Bậc 3 : thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15 % :
( 18 triệu đồng – 10 triệu đồng ) × 15 % = 1,2 triệu đồng
+ Bậc 4 : thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20 % :
( 22.070.000 – 18.000.000 ) × 20 % = 814.000
=> Tồng số thuế Bà Nguyễn Thị M phải tạm nộp trong tháng 1 là :
0,25 triệu đồng + 0.5 triệu đồng + 1,2 triệu đồng + 814.000 = 2.764.000

Cách 2: Số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn: Theo công thức tại bảng tính.

Ta thấy : Thu nhập tính thuế trong tháng 22.070.000 là thuộc bâc 4 trong bảng thuế suất lũy tiến .
Mà công thức của bậc 4 là : 20 % TNTT – 1,65 trđ
=> Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau :
22.070.000 X 20 % – 1.650.000 = 2.764.000

Cách tính 1 là các tính thú công, để chúng ta hiểu về cách tính lùy tiến, còn ỡ bên ngoài thực tế kế toán sẽ tính theo cách 2 để nhanh hơn.

Cả 2 cách đều cho ra hiệu quả giống nhau : Tháng 1/2016 bà phiếu có số thuế TNCN phải nộp là 2.764.000

II.     Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hay có ký nhưng dưới 3 tháng:

Tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo từng lần chi trả thu nhập từ 2.000.000 trở lên như sau :
– Đối với cá nhân Cư trú : khấu trừ 10 % tổng thu nhập trả / lần ( không phàn biệt có mã số thuế hay không ) .

Ví dụ:Bạn Nguyễn Thị N, ký hợp đồng lao động thử việc 2 tháng với công ty. Lương thử việc của N gồm có: Lương chính là 4 triệu, phụ cấp tiền ăn trưa 450.000.

– Khi trả lương cho Nguyễn Thị N. Kế Toán sẽ phải khấu trừ tiền thuế TNCN tại nguồn 10 % như sau :
Thuế TNCN = ( 4.000.000 + 450.000 ) * 10 % = 445.000
( Tiền ăn, lương tăng ca cùa lao động vãng lai ( ký dưới 3 tháng ) không được miễn thuế TNCN

Công văn sổ

4217/C’T-TTHT

Related Posts

About The Author

Add Comment