Thực trạng cơ cấu to chức bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương của Việt Nam hiện nay

Ở nhiều vương quốc, việc triển khai phân cấp, phân quyền và tự quản địa phương đang trở thành một xu thế thông dụng, được thực tiễn kiểm chứng là có hiệu suất cao. Trong toàn cảnh đó, việc điều tra và nghiên cứu để có những giải pháp triển khai xong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước hoạt động giải trí hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao và tương thích với nguyên tắc phân cấp, phân quyền ở Nước Ta là việc làm thiết yếu .

Ảnh minh họa

1. Thực trạng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo xu hướng phân cấp, phân quyền ở Việt Nam

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, yếu tố phân cấp, phân quyền đã được đặt ra, biểu lộ trong những văn bản tiên phong của nhà nước lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ( 1 ). Trong từng thời kỳ cách mạng, chủ trương phân cấp, phân quyền luôn được kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ cho tương thích với toàn cảnh tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, năng lượng của những cấp chính quyền sở tại và nhu yếu nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động giải trí của bộ máy hành chính nhà nước. Những chủ trương này được biểu lộ trong những bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2001, 2013 và những văn bản pháp lý khác .

Theo Hiến pháp năm 1946, Việt Nam có 5 cấp hành chính là trung ương, bộ, tỉnh, huyện, xã. Với mỗi cấp đều thành lập các cơ quan chính quyền (riêng ở bộ và huyện chỉ thành lập Ủy ban hành chính mà không thành lập Hội đồng nhân dân) để thực hiện việc quản lý nhà nước về các mặt của đời sống xã hội (Điều 57). Đây là cách phân chia cấp hành chính phù hợp bối cảnh đất nước khi đó.

Hiến pháp năm 1959 phân định những đơn vị chức năng hành chính như sau : Nước chia thành tỉnh, khu tự trị, thành phố thường trực Trung ương ; tỉnh chia thành huyện, thành phố, thị xã ; huyện chia thành xã, thị xã. Theo đó, đơn vị chức năng hành chính cấp bộ bị xoá bỏ và ngoài đơn vị chức năng hành chính tỉnh còn có thêm khu tự trị .Theo Hiến pháp năm 1980, những đơn vị chức năng hành chính được phân định như sau : Nước chia thành tỉnh, thành phố thường trực Trung ương và đơn vị chức năng hành chính tương tự ; tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã ; thành phố thường trực Trung ương chia thành Q., huyện và thị xã ; huyện chia thành xã và thị xã ; thành phố thuộc tỉnh chia thành phường, xã ; Q. chia thành phường. Ở toàn bộ những đơn vị chức năng hành chính nói trên đều xây dựng HĐND và UBND. Đến Hiến pháp năm 1992, những đơn vị chức năng hành chính không có gì đổi khác so với Hiến pháp năm 1980, nhưng trên trong thực tiễn, số lượng đơn vị chức năng hành chính cấp tỉnh và cấp huyện lại tăng lên rất nhiều so với quá trình trước ; nguyên do là do nhiều đơn vị chức năng hành chính trước kia được tăng cấp và chia tách do tăng trưởng về dân số và quy mô .Điều 16, Luật Tổ chức nhà nước năm 2001 lao lý : giao cho nhà nước quyền quyết định hành động và chỉ huy thực thi phân công, phân cấp quản trị ngành và nghành trong mạng lưới hệ thống hành chính nhà nước. Để thực thi thẩm quyền này, nhà nước triển khai quyền lập quy để tạo khung pháp lý cho hoạt động giải trí phân công, phân cấp. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 có những lao lý khá cụ thể, đơn cử về thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Những pháp luật đơn cử này tạo cơ sở pháp lý cơ bản cho hoạt động giải trí của những cấp hành chính ở địa phương, tránh thực trạng chồng chéo, lấn sân trong quản trị .Nghị quyết số 08/2004 / NQ-CP ngày 30/6/2004 của nhà nước về liên tục tăng cường phân cấp quản trị nhà nước giữa nhà nước và chính quyền sở tại tỉnh, thành phố thường trực Trung ương đã xác lập : Tiếp tục tăng cường phân cấp quản trị nhà nước giữa nhà nước và chính quyền sở tại cấp tỉnh, giữa chính quyền sở tại địa phương những cấp. Nghị quyết pháp luật những xu thế phân cấp đơn cử trên những nghành : quản trị quy hoạch, kế hoạch và góp vốn đầu tư tăng trưởng ; quản trị ngân sách nhà nước ; quản trị đất đai, tài nguyên, gia tài nhà nước ; quản trị doanh nghiệp nhà nước ; quản trị những hoạt động giải trí sự nghiệp, dịch vụ công ; tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức .Chính sách phân cấp, phân quyền trong quá trình này đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong hoạt động giải trí của chính quyền sở tại địa phương cũng như những bộ, ngành ở Trung ương. Việc phân cấp mạnh thẩm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương quy trình tiến độ này đã tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc tổ chức bộ quản trị đa ngành, đa nghành nghề dịch vụ, giúp cho cơ cấu nhà nước tinh gọn hơn .Tuy nhiên, chủ trương phân cấp, phân quyền trong quy trình tiến độ này vẫn thể hiện những chưa ổn như : Luật Tổ chức nhà nước năm 2001 pháp luật thẩm quyền của nhà nước về phân công, phân cấp trong mạng lưới hệ thống quản trị hành chính, nhưng những văn bản của nhà nước về phân công, phân cấp vẫn chưa khá đầy đủ và đồng điệu, chưa phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của từng cấp chính quyền sở tại. Chính quyền địa phương vẫn chưa có đủ thẩm quyền và những điều kiện kèm theo thiết yếu để dữ thế chủ động thực thi những trách nhiệm, quyền hạn mà địa phương có năng lực làm được .Thực hiện chủ trương, pháp lý về phân cấp, phân quyền, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở Nước Ta trong những năm qua đã đạt được những hiệu quả đáng ghi nhận. Việc tổ chức bộ máy nhà nước theo nguyên tắc phân cấp, phân quyền nhìn chung đã bám sát ý thức cải cách hành chính, tinh gọn, hiệu suất cao. Ví dụ, năm 2018, Bộ Công an đã sắp xếp, tinh giản 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị chức năng cấp cục và gần 300 đơn vị chức năng cấp phòng ; sáp nhập 20 sở công an phòng cháy, chữa cháy vào Công an tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ; đồng thời, giảm hơn 500 đơn vị chức năng cấp phòng thuộc Công an tỉnh, gần 1.000 đơn vị chức năng cấp đội thuộc Công an huyện ( 2 ). Tại Bộ Nội vụ, năm 2018 đã giảm 14 đơn vị chức năng cấp phòng thuộc vụ và tương tự ; giảm 2 đơn vị chức năng sự nghiệp thường trực Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Ban Tôn giáo nhà nước ( 3 ). Bộ Tài chính giải thể 43 phòng thanh toán giao dịch của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, tạo điều kiện kèm theo cho việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối quản trị và nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống Kho bạc Nhà nước trong thời hạn tới. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã phát hành Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập những chi cục thuế cấp huyện thành những chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế cấp tỉnh. Đến nay, 6 địa phương đã thử nghiệm hợp nhất chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực, giúp cắt giảm 18 chi cục thuế và 110 đội thuế ( 4 ). Tổng cục Hải quan đã cắt giảm được 239 đội, tổ thuộc những chi cục hải quan và đơn vị chức năng tương tự ( 5 ) .Bên cạnh đó, hoạt động giải trí phân định thẩm quyền giữa những cơ quan cũng đã có những đổi khác rõ ràng theo hướng tăng thêm nhiều quyền dữ thế chủ động cho chính quyền sở tại địa phương. Đến nay, chính quyền sở tại cấp tỉnh đã được phân cấp, phân quyền trên nhiều nghành nghề dịch vụ. Ví dụ, về quản trị tổ chức bộ máy thì Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh được quyết định hành động việc xây dựng, sáp nhập, giải thể một số ít cơ quan trình độ đặc trưng thuộc Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo do nhà nước pháp luật ; quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh được quyết định hành động đơn cử tên gọi, số lượng những tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan trình độ ở cấp tỉnh và lựa chọn quy mô tổ chức tương thích. Về quản trị biên chế, HĐND cấp tỉnh được quyết định hành động về số lượng viên chức thao tác trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ( ở những nghành nghề dịch vụ có định mức ) ; Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh được phân cấp tổ chức thi nâng ngạch công chức từ nhân viên chính trở xuống ; quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh có quyền chỉ định, không bổ nhiệm người đứng đầu những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnhPhân cấp quản trị đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong hoạt động giải trí của những bộ, ngành và chính quyền sở tại địa phương. Theo đó, những bộ, ngành tập trung chuyên sâu vào hoạch định thể chế, chủ trương và thanh tra, kiểm tra. Các địa phương được tăng thẩm quyền đã phát huy được tính tự chủ, sức phát minh sáng tạo trong quản lý bộ máy hành chính, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. Thực hiện phân cấp gắn với cải cách thủ tục hành chính đã giảm phiền hà, xử lý nhanh gọn thủ tục cho công dân và doanh nghiệp trên nhiều nghành nghề dịch vụ, nhất là về đất đai, góp vốn đầu tư và kiến thiết xây dựng, xây dựng doanh nghiệp .Bên cạnh những hiệu quả đáng ghi nhận, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo nguyên tắc phân cấp, phân quyền vẫn còn những hạn chế nhất định :Thứ nhất, quy mô toàn diện và tổng thể về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước chưa được triển khai xong, vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chưa phân công hài hòa và hợp lý dẫn đến sự chồng chéo về công dụng, trách nhiệm và chưa phân phối được nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm quản trị nhà nước giữa Trung ương và địa phương. Việc thực thi công dụng, trách nhiệm và thẩm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm giữa những cơ quan hành chính nhà nước trên 1 số ít nghành vẫn còn chồng lấn hoặc phân công chưa tương thích, chưa đủ rõ, dẫn đến khó xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm khi có yếu tố xảy ra. Ví dụ, yếu tố đại diện thay mặt chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp hay tổ chức và hoạt động giải trí của những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ; trong quy hoạch tăng trưởng kiến trúc, giao thông vận tải, những vùng, những khu kinh tế tài chính trọng điểm, khu công nghiệp … ; thực trạng thiếu khuynh hướng, quy hoạch không hài hòa và hợp lý của chính quyền sở tại những tỉnh, góp vốn đầu tư theo trào lưu thiết kế xây dựng cảng biển, trường bay, những khu công nghiệp, nhà máy sản xuất bia, đường, xi-măng … là hậu quả của phân cấp chưa hài hòa và hợp lý .Thứ hai, việc thực thi trách nhiệm được phân cấp của cơ quan cấp dưới tại 1 số ít địa phương chưa khá đầy đủ và hiệu suất cao. Kết quả khảo sát cho thấy : có 41,32 % người được hỏi cho biết cơ quan cấp dưới không thực thi không thiếu nội dung phân cấp ; 32,99 % cho biết cơ quan cấp dưới triển khai kém hiệu suất cao trách nhiệm, quyền hạn đã được phân cấp ; 24,31 % cho rằng việc trao thẩm quyền quá nhiều cho những địa phương dẫn đến việc vượt ra ngoài sự trấn áp của Trung ương ; 33,68 % cho biết những cấp chính quyền sở tại địa phương bị quá tải vì nguồn nhân lực không cung ứng được ; 29,51 % cho biết rủi ro tiềm ẩn tham nhũng trong bộ máy chính quyền sở tại địa phương và năng lực tăng trưởng bất bình đẳng giữa những vùng, miền, khu vực khác nhau của quốc gia ( 6 ) .Thứ ba, chưa có sự đồng điệu giữa phân cấp về thẩm quyền và phân cấp về điều kiện kèm theo thực thi thẩm quyền nên chính quyền sở tại chưa dữ thế chủ động triển khai những trách nhiệm mà địa phương có năng lực xử lý được. Các điều kiện kèm theo về tổ chức cán bộ, kinh tế tài chính, ngân sách, cơ sở vật chất chưa bảo vệ để chính quyền sở tại địa phương dữ thế chủ động triển khai những trách nhiệm được phân cấp. Qua tìm hiểu, khảo sát về những nội dung được phân cấp cho thấy hầu hết đối tượng người dùng khảo sát chưa nhìn nhận cao sự năng động, phát minh sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm của chính quyền sở tại địa phương .Thứ tư, việc tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước Trung ương với chính quyền sở tại địa phương trong việc thực thi những trách nhiệm được phân cấp, phân quyền chưa thực sự hiệu suất cao và chưa có chính sách báo cáo giải trình thích hợp .Việc trấn áp của chính quyền sở tại Trung ương so với chính quyền sở tại địa phương trong quy trình phân cấp chưa tốt, dẫn đến nhiều địa phương tận dụng việc phân cấp để đưa ra những quyết sách vì quyền lợi cục bộ. Qua tìm hiểu khảo sát cho thấy, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước lúc bấy giờ chưa bảo vệ sự dữ thế chủ động ( 24,33 % ), tính minh bạch ( 41,3 % ), nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình ( 31 % ) và năng lượng xử lý những việc làm của những cơ quan chính quyền sở tại địa phương ( 29 % ) ( 7 ) .Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên do. Trong đó, có việc xác lập phân cấp, phân quyền chưa được coi là yếu tố mang tính kế hoạch trong khuynh hướng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ở một số ít địa phương ; có nơi chưa bảo vệ sự chỉ huy, điều hành quản lý tập trung chuyên sâu thống nhất, thông suốt của Trung ương và tương thích đặc trưng của mỗi địa phương. Còn có hiện tượng kỳ lạ chưa nhận thức rõ việc kiểm soát và điều chỉnh tính năng quản trị nhà nước phải hướng đến tiềm năng toàn diện và tổng thể lâu bền hơn. Từ nhận thức cho đến hành vi của một số ít chủ thể có nghĩa vụ và trách nhiệm chưa được kiểm soát và điều chỉnh tương ứng với thẩm quyền và tương thích với nội dung phân cấp .Sự khác nhau về quy mô tổ chức và công dụng, trách nhiệm giữa chính quyền sở tại đô thị với chính quyền sở tại nông thôn ở cả 3 cấp chưa được lao lý rõ ; chính quyền sở tại cấp xã là nơi trực tiếp tổ chức những hoạt động giải trí quản trị, điều hành quản lý những việc làm hành chính ở cơ sở, trực tiếp tổ chức việc thi hành pháp lý, nhưng thẩm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm chưa được xác lập một cách tương ứng. Ngoài ra, những bộ, ngành chưa có những giải pháp tương hỗ địa phương trong việc nâng cao năng lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương trong thực thi trách nhiệm được phân công, phân cấp .Còn thiếu quyết tâm và những giải pháp tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Trung ương so với chính quyền sở tại địa phương trong quy trình thực thi phân cấp, phân quyền. Phân cấp, phân quyền không gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra sẽ kéo theo những hệ lụy khó lường. Bên cạnh đó, nguồn lực để tiến hành triển khai phân cấp, phân quyền chưa được bảo vệ ( chỉ có 29,86 % cho biết địa phương đủ nguồn lực ; 57,29 % cho biết địa phương chỉ đủ một phần nguồn và cần sự tương hỗ của Trung ương ; 12,85 % cho biết chưa đủ nguồn lực và nhờ vào trọn vẹn vào Trung ương ( 8 ) ) .

2. Giải pháp tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Một là, tăng cường vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyết tâm chính trị của người đứng đầu cơ quan hành chính những cấp ; của đội ngũ cán bộ, công chức trong từng cơ quan, đơn vị chức năng. Đây là điều kiện kèm theo quan trọng bảo vệ sự thành công xuất sắc của cải cách hành chính nói chung, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nói riêng. Cần liên tục thay đổi phương pháp thao tác và sự chỉ huy, quản lý và điều hành của nhà nước, Thủ tướng nhà nước, những bộ và cơ quan hành chính địa phương trong việc triển khai tính năng, trách nhiệm, quyền hạn. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26 / CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước những cấp .Hai là, việc xây dựng những tổ chức hành chính trong những cơ quan hành chính cần được triển khai trên cơ sở cung ứng những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo đơn cử theo lao lý của nhà nước, Thủ tướng nhà nước. Thực hiện nguyên tắc phân công quản trị nhà nước một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực thi và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính .

Ba là, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần được thể chế hóa thống nhất trong các văn bản pháp luật chuyên ngành tổ chức nhà nước. Để thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, ngoài việc rà soát, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa và hiện đại hóa thủ tục hành chính, cần tăng cường quản lý chặt chẽ đối với tổ chức hành chính, đặc biệt là các tổ chức hành chính được thiết kế quản lý theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương (tổng cục và tổ chức tương đương).

Bốn là, tiến hành có hiệu suất cao Luật tổ chức nhà nước năm năm ngoái và Luật tổ chức chính quyền sở tại địa phương năm năm ngoái ( sửa đổi, bổ trợ năm 2019 ). Văn bản hướng dẫn 2 luật này cần phân định rõ công dụng, trách nhiệm từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, tổ chức để bảo vệ không chồng chéo, trùng lặp giữa giữa Trung ương và địa phương. Bảo đảm nguyên tắc một việc, trên một địa phận chỉ giao cho một cơ quan, tổ chức chủ trì triển khai và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính, không bỏ trống trách nhiệm quản trị nhà nước .Năm là, lao lý đơn cử nguyên tắc ba định trong xây dựng tổ chức là : xác lập tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức mới dự kiến được xây dựng có trùng lắp với tổ chức hiện có hay không, trên cơ sở đó xác lập quy mô tổ chức được xây dựng và quyết định hành động số lượng biên chế của tổ chức mới đó .Sáu là, tiến hành triển khai có hiệu suất cao Nghị quyết số 99 / NQ-CP ngày 24/6/2020 của nhà nước về tăng cường phân cấp quản trị nhà nước theo ngành, nghành để triển khai phân cấp hài hòa và hợp lý về quản trị nhà nước theo ngành, nghành giữa nhà nước với những bộ, cơ quan ngang bộ và giữa nhà nước, Thủ tướng nhà nước, những bộ, cơ quan ngang bộ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Quá trình này phải bảo vệ sự quản trị tập trung chuyên sâu, thống nhất của nhà nước, phát huy tính tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm của chính quyền sở tại địa phương, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của những địa phương nhằm mục đích nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao quản trị nhà nước so với ngành, nghành nghề dịch vụ, phân phối nhu yếu cải cách hành chính nước, thiết kế xây dựng nhà nước điện tử và hội nhập quốc tế .Bảy là, nhất quyết thực thi việc chuyển giao những trách nhiệm, việc làm không thuộc tính năng của bộ máy hành chính cho những tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, tổ chức sự nghiệp dịch vụ công, tổ chức doanh nghiệp, tư nhân đảm nhiệm, theo hướng tăng cường xã hội hóa. Căn cứ quy hoạch mạng lưới đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo ngành, nghành nghề dịch vụ, những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương thanh tra rà soát, kiến thiết xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại những đơn vị chức năng sự nghiệp công được giao quản trị để quyết định hành động theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động. / .——————————–

Ghi chú:

( 1 ) Sắc lệnh số 63, ngày 22/11/1945 và Sắc lệnh số 76, ngày 21/12/1945, lao lý về tổ chức và hoạt động giải trí của hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính ở những địa phương .( 2 ) Giảm 6 Tổng cục, gần 60 đơn vị chức năng cấp cục và gần 300 đơn vị chức năng cấp phòng, http://cand.com.vn, ngày 07/08/2018 .( 3 ) Cách mạng tinh gọn bộ máy – Bộ Nội vụ, https://moha.gov.vn, ngày 02/01/2019 .( 4 ) Kho bạc Nhà nước : Giải thể, sáp nhập 43 phòng thanh toán giao dịch, http://baochinhphu.vn, ngày 07/6/2018 .( 5 ) Tổng cục Hải quan : Tiếp tục tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí, http://thoi baotaichinhvietnam.vn, ngày 06/3/2019 .( 6 ), ( 7 ), ( 8 ) Học viện Hành chính Quốc gia, Đề tài khoa học cấp bộ Tổ chức bộ máy hành chính tương thích nguyên tắc phân cấp, phân quyền ở Nước Ta lúc bấy giờ, Mã số : ĐT. 12/19, 2020, tr. 121, tr. 126, tr. 132 .

Tài liệu tham khảo:

1. Quốc hội, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 .2. nhà nước, Nghị quyết số 21 / NQ-CP ngày 21/3/2016 về phân cấp quản trị nhà nước giữa nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương .3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 18 – NQ / TW ngày 25/10/2017 1 số ít yếu tố về thay đổi, sắp xếp tổ chức bộ máy của mạng lưới hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao .4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Nghị quyết số 17 – NQ / TW của Hội nghị Trung ương lần thứ 5 về tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao quản trị của bộ máy nhà nước .5. nhà nước, Nghị quyết số 21 / NQ-CP ngày 21/3/2016 về phân cấp quản trị nhà nước giữa nhà nước và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .6. nhà nước, Nghị quyết số số 99 / NQ-CP ngày 24/6/2020 của nhà nước về tăng cường phân cấp quản trị nhà nước theo ngành, nghành .7. nhà nước, Báo cáo về việc triển khai chủ trương, pháp lý về cải cách bộ máy hành chính nhà nước quá trình 2011 – năm nay .8. Nguyễn Ngọc Toán, Tổ chức đơn vị chức năng hành chính chủ quyền lãnh thổ theo Hiến pháp năm 1992 và yếu tố thay đổi, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội ( 4 – 236 ) .

9. Học viện Hành chính Quốc gia, Đề tài khoa học cấp bộ Tổ chức bộ máy hành chính phù hợp nguyên tắc phân cấp, phân quyền ở Việt Nam hiện nay, mã số: ĐT.12/19, 2020.

TS Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia

tcnn.vn

Related Posts

About The Author