Giá thành sản xuất là gì? Nhiệm vụ của kế toán giá thành sản xuất? – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Trong bất kể thời kỳ nào ? nghành hoạt động giải trí nào ? tiềm năng số 1 của những doanh nghiệp cũng là doanh thu. Muốn có doanh thu cao thì doanh nghiệp phải có giải pháp tăng lệch giá ở mức cao nhất và giảm ngân sách ở mức thấp nhất. Vậy muốn giảm được ngân sách thì doanh nghiệp phải chớp lấy được nguồn hình thành ngân sách và xác lập được ngân sách phát sinh. Trong doanh nghiệp sản xuất giá thành sản xuất là ngân sách chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số ngân sách của doanh nghiệp, muốn tiết giảm được ngân sách thì doanh nghiệp phải tính đúng chuẩn và kịp thời giá thành của sản phẩm. Muốn làm được điều này kế toán giá thành phải xác lập được giá thành là gì ?, phải hiểu được trách nhiệm của mình là gì ?. Trong bài viết này Kế Toán Thành Phố Hà Nội san sẻ với những bạn về những điều đó .

1. Giá thành sản xuất sản phẩm

Giá thành sản xuất sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật  hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, dịch vụ đã  hoàn thành trong kỳ.

Tất cả những khoản chi phí phát sinh (phát sinh trong kỳ, kỳ trước chuyển sang) và các chi phí trích trước có liên quan đến khối lượng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm.

Giá thành sản xuất của sản phẩm được cấu trúc bởi 3 khoản mục ngân sách sau :
– Chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp : Là ngân sách nguyên vật liệu cấu trúc nên thành phẩm và dịch vụ ;
– Ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp : Tức là để biến những nguyên vật liệu thành sản phẩm thì phải có con người bỏ sức lao động ra. Tức là doanh nghiệp phải trả tiền công cho những nhân công trực tiếp làm ra sản phẩm ;
– Ngân sách chi tiêu sản xuất chung : Là những khoản ngân sách chung tương quan đến việc tạo ra sản phẩm đó ( gồm ngân sách nhân viên cấp dưới quản trị bộ phận, phân xưởng, ngân sách khấu hao gia tài cố định và thắt chặt, ngân sách tiền điện, tiền nước .. ) .

2. Nhiệm vụ của kế toán giá thành

Sau khi hiểu được giá thành là gì?, thì kế toán Giá thành phải xác định được nhiệm vụ của mình. Vậy nhiệm vụ của kế toán giá thành là gì?, Là tính được giá thành của sản phẩm và đưa ra các biện pháp khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm từ các số liệu tính được. Muốn tính được giá thành của sản phẩm, kế toán giá thành phải làm những công việc sau:

– Xác định đúng đối tượng người tiêu dùng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng người dùng tính giá thành và tổ chức triển khai tập hợp ngân sách theo đúng đối tượng người dùng tương thích với những đặc trưng của doanh nghiệp và những nhu yếu của công tác làm việc quản trị ;
– Phải vận dụng những giải pháp tập hợp, phân chia ngân sách và tính giá thành sao cho tương thích với đặc thù sản xuất của doanh nghiệp ;
– Xác định đúng mực ngân sách của sản phẩm dở dang cuối kỳ ;
– Xác định giá thành thực tiễn của những loại sản phẩm đã triển khai xong, thực thi tổng kết tác dụng hạch toán theo từng đơn vị chức năng, từng nhóm. Ngoài ra, triển khai kiểm tra việc thực thi dự trù chi phí sản xuất và kế hoạch giá thành sản phẩm ;
– Tổ chức vận dụng những thông tin tài khoản kế toán tương thích với giải pháp kế toán tồn dư mà doanh nghiệp đã lựa chọn ;

– Lập các báo cáo cần thiết về giá thành sản phẩm;

– Phân tích tình hình triển khai kế hoạch giá thành và phát hiện mọi năng lực tiềm tàng để hạ giá thành sản phẩm xuống thấp nếu hoàn toàn có thể .

Dich vu ke toan tron goi so 1

Related Posts

About The Author