Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp được chi những khoản gì?

Ông Tùng hỏi, đơn vị chức năng ông có được quyền thuê truy thuế kiểm toán độc lập để truy thuế kiểm toán quyết toán hoàn thành xong khu công trình thay thế sửa chữa nhà thao tác đó hay không ?
Về yếu tố này, Bộ Tài chính có quan điểm như sau :
Nội dung câu hỏi của ông Tùng chưa rõ đơn vị chức năng nơi ông đang công tác làm việc là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thuộc nghành nghề dịch vụ sự nghiệp nào trong những nghành sau : Giáo dục đào tạo giảng dạy ; dạy nghề ; y tế ; văn hóa truyền thống, thể thao và du lịch ; thông tin tiếp thị quảng cáo và báo chí truyền thông ; khoa học và công nghệ tiên tiến ; sự nghiệp kinh tế tài chính và sự nghiệp khác. Vì vậy, Bộ Tài chính không có cơ sở để vấn đáp đơn cử .

Hiện nay, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp được sử dụng theo các quy định sau:

– Nghị định số 43/2006 / NĐ-CP ngày 25/4/2006 của nhà nước lao lý quyền tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về triển khai trách nhiệm, tổ chức triển khai cỗ máy, biên chế và kinh tế tài chính so với sự nghiệp công lập pháp luật :
Điểm a, Khoản 1, Điều 19 : Hàng năm sau khi giàn trải những khoản ngân sách, nộp thuế và những khoản nộp khác theo lao lý, phần chênh lệch thu lớn hơn chi ( nếu có ), đơn vị chức năng được trích tối thiểu 25 % để lập quỹ phát triển hoạt động giải trí sự nghiệp .
Khoản 1, Điều 20 : Quỹ phát triển hoạt động giải trí sự nghiệp dùng để góp vốn đầu tư, phát triển nâng cao hoạt động giải trí sự nghiệp, bổ trợ vốn góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất, shopping trang thiết bị, phương tiện đi lại thao tác, chi vận dụng tân tiến khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến, trợ giúp thêm giảng dạy, đào tạo và giảng dạy nâng cao kinh nghiệm tay nghề năng lượng công tác làm việc cho cán bộ, viên chức đơn vị chức năng ; được sử dụng góp vốn liên kết kinh doanh, link với những tổ chức triển khai, cá thể trong và ngoài nước để tổ chức triển khai hoạt động giải trí dịch vụ tương thích với tính năng, trách nhiệm được giao và năng lực của đơn vị chức năng và theo pháp luật của pháp lý. Việc sử dụng Quỹ do thủ trưởng đơn vị chức năng quyết định hành động theo quy định tiêu tốn nội bộ của đơn vị chức năng .

– Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, quy định:

Điểm b, Khoản 3, Điều 12 pháp luật về sử dụng những Quỹ, trong đó lao lý Quỹ phát triển hoạt động giải trí sự nghiệp : Để góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ sở vật chất, shopping trang thiết bị, phương tiện đi lại thao tác ; phát triển năng lượng hoạt động giải trí sự nghiệp ; chi vận dụng tân tiến khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến ; giảng dạy nâng cao nhiệm vụ trình độ cho người lao động trong đơn vị chức năng ; góp vốn liên kết kinh doanh, link với những tổ chức triển khai, cá thể trong và ngoài nước ( so với đơn vị chức năng được giao vốn theo lao lý ) để tổ chức triển khai hoạt động giải trí dịch vụ tương thích với công dụng, trách nhiệm được giao và những khoản chi khác ( nếu có ) .
Khoản 2, Điều 24 : Trong khi chưa phát hành hoặc sửa đổi Nghị định pháp luật chính sách tự chủ của đơn vị chức năng sự nghiệp công trong từng nghành đơn cử theo pháp luật tại Khoản 1 Điều này, những đơn vị chức năng sự nghiệp công theo từng nghành nghề dịch vụ được liên tục thực thi chính sách tự chủ theo lao lý tại Nghị định số 43/2006 / NĐ-CP ngày 25/4/2006 của nhà nước pháp luật quyền tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về triển khai trách nhiệm, tổ chức triển khai cỗ máy, biên chế và kinh tế tài chính so với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ;
– Điểm b, Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 141 / năm nay / NĐ-CP ngày 10/10/2016 của nhà nước lao lý chính sách tự chủ của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trong nghành nghề dịch vụ sự nghiệp kinh tế tài chính và sự nghiệp khác, lao lý Quỹ phát triển hoạt động giải trí sự nghiệp : Để góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ sở vật chất, shopping trang thiết bị, phương tiện đi lại thao tác ; phát triển năng lượng hoạt động giải trí sự nghiệp ; vận dụng văn minh khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến ; đào tạo và giảng dạy nâng cao nhiệm vụ trình độ cho người lao động trong đơn vị chức năng ; góp vốn liên kết kinh doanh, link với những tổ chức triển khai, cá thể trong và ngoài nước để tổ chức triển khai hoạt động giải trí dịch vụ tương thích với công dụng, trách nhiệm được giao theo pháp luật của pháp lý và những khoản chi khác ( nếu có ) .

– Điểm b, Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, quy định, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp chi cho các nội dung sau: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới công nghệ, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; phát triển năng lực hoạt động sự nghiệp; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; góp vốn, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (đối với đơn vị được giao vốn theo quy định) để sản xuất, kinh doanh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và các khoản chi khác (nếu có);

Theo đó, trường hợp đơn vị chức năng sự nghiệp công lập nơi ông Tùng đang công tác làm việc được cơ quan có thẩm quyền phân loại là tự bảo vệ chi liên tục thì :
Hàng năm, sau khi hạch toán không thiếu những khoản ngân sách, nộp thuế và những khoản nộp ngân sách nhà nước khác ( nếu có ) theo lao lý, phần chênh lệch thu lớn hơn chi liên tục ( nếu có ), đơn vị chức năng được trích tối thiểu 25 % để lập Quỹ phát triển hoạt động giải trí sự nghiệp và được chi Quỹ phát triển hoạt động giải trí sự nghiệp để góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ sở vật chất, shopping trang thiết bị, phương tiện đi lại thao tác … ; góp vốn liên kết kinh doanh, link với những tổ chức triển khai, cá thể trong và ngoài nước ( so với đơn vị chức năng được giao vốn theo lao lý ) để tổ chức triển khai hoạt động giải trí dịch vụ tương thích với tính năng, trách nhiệm được giao và những khoản chi khác ( nếu có ). Trong đó có thuê truy thuế kiểm toán độc lập pháp luật tại Khoản 4, Điều 37 Luật truy thuế kiểm toán độc lập để quyết toán hoàn thành xong khu công trình thay thế sửa chữa nhà thao tác theo quy định tiêu tốn nội bộ của đơn vị chức năng và phải công khai minh bạch trong đơn vị chức năng. Việc sử dụng Quỹ do thủ trưởng đơn vị chức năng quyết định hành động .

Chinhphu.vn

Related Posts

About The Author

Add Comment