Phân tích quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong Chủ nghĩa Tư bản

Ngày đăng : 11/11/2017, 14 : 06

Theo đánh giá của V.I Lênin, lí luận giá trị thặng dư là “hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của Mác” và học thuyết kinh tế của C. Mác là “nội dung căn bản của chủ nghĩa Mác”. Để đạt mục đích làm giàu tối đa của mình nhà tư bản đã mua sức lao động của công nhân kết hợp với tư liệu sản xuất để sản xuất ra sản phẩm, thu về giá trị thặng dư. Sản xuất ra giá trị thặng dư là cơ sở tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Toàn bộ hoạt động của nhà tư bản hướng đến tăng cường việc tạo ra giá trị thặng dư thông qua hai phương pháp cơ bản là tạo ra giá trị thặng dư tuyệt đối và tạo ra giá trị thặng dư tương đối. Sản xuất ra giá trị thặng dư tối đa cho nhà tư bản là nội dung chính của quy luật giá trị thặng dư. Nó tác động đến mọi mặt của xã hội tư bản. Việc nghiên cứu phạm trù giá trị thặng dư và các phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư có ý nghĩa quan trọng, là chìa khóa dẫn đến những vấn đề khác trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Phải nói rằng học thuyết giá trị thặng dư là “hòn đá tảng” trong toàn bộ lí luận kinh tế của C.Mác, nhờ có nó mà toàn bộ bí mật của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa được vạch trần, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được nêu ra một cách chính xác, nhằm tạo ra tư bản để tích luỹ và tái mở rộng sản xuất, đưa xã hội tư bản ngày càng phát triển. Do vậy, phương pháp sản xuất giá trị thặng dư cùng với tính thực tiễn của nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đồng thời cũng đã vạch trần bản chất bóc lột của tư bản thông qua bóc lột giá trị thặng dư. MỤC LỤC A MỞ ĐẦU Theo đánh giá V.I Lênin, lí luận giá trị thặng “hòn đá tảng học thuyết kinh tế Mác” học thuyết kinh tế C Mác “nội dung chủ nghĩa Mác” Để đạt mục đích làm giàu tối đa nhà mua sức lao động công nhân kết hợp với liệu sản xuất để sản xuất sản phẩm, thu giá trị thặng Sản xuất giá trị thặng sở tồn chủ nghĩa Toàn hoạt động nhà hướng đến tăng cường việc tạo giá trị thặng thông qua hai phương pháp tạo giá trị thặng tuyệt đối tạo giá trị thặng tương đối Sản xuất giá trị thặng tối đa cho nhà nội dung quy luật giá trị thặng Nó tác động đến mặt xã hội Việc nghiên cứu phạm trù giá trị thặng phương pháp sản xuất giá trị thặng có ý nghĩa quan trọng, chìa khóa dẫn đến vấn đề khác phương thức sản xuất chủ nghĩa Phải nói học thuyết giá trị thặng “hòn đá tảng” tồn lí luận kinh tế C.Mác, nhờ có mà tồn bí mật kinh tế chủ nghĩa vạch trần, phương thức sản xuất chủ nghĩa nêu cách xác, nhằm tạo để tích luỹ tái mở rộng sản xuất, đưa xã hội ngày phát triển Do vậy, phương pháp sản xuất giá trị thặng với tính thực tiễn có ý nghĩa vơ quan trọng, đồng thời vạch trần chất bóc lột thơng qua bóc lột giá trị thặng B NỘI DUNG I KHÁI QUÁT CHUNG Khái niệm a giá trị mang lại giá trị thặng cách bóc lột lao động không công công nhân làm thuê vật (không phải tiền liệu sản xuất) Những vật trở thành trở thành tài sản nhà dùng vào việc bóc lột lao động làm thuê Nên quan hệ sản xuất xã hội thể quan hệ sản xuất xã hội mà giai cấp sản chiếm đoạt giá trị thặng giai cấp công nhân sáng tạo b Giá trị thặng Giá trị thặng phận giá trị dơi ngồi giá trị sức lao động công nhân làm thuê tạo bị nhà chiếm khơng Q trình sản xuất giá trị thặng trình tạo giá trị kéo dài điểm mà giá trị sức lao động nhà trả hoàn lại vật ngang giá Quá trình sản xuất giá trị thặng Chủ nghĩa Quá trình sản xuất chủ nghĩa trình lao động tạo giá trị sử dụng hàng hóa: q trình kết hợp sức lao động với liệu sản xuất để tạo giá sử dụng đáp ứng yêu cầu xã hội Trong xã hội sản xuất trình kết hợp hai yếu tố nêu trên, xã hội khác khác trình độ phát triển, biểu trình độ phát triển lực lượng sản xuất Mặt khác, trình tạo làm tăng giá trị hàng hóa Do vậy, nhà phải tuân theo quy luật giá trị tức phải theo thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa Q trình sản xuất Chủ nghĩa q trình sản xt hàng hóa, nhà mua sức lao động người công nhân kết hợp với liệu sản xuất để sản xuất loại hàng hóa có giá trị sử dụng định Bởi giá trị sử dụng nội dung vật chất hàng hóa mang giá trị giá trị trao đổi Tất hoạt động nhà q trình sản xuất giá trị thặng Ví dụ: Làm rõ trình sản xuất giá trị thặng CNTB Để sản xuất sợi, nhà cần chi yếu tố như: – Mua 10kg hết 20$ – Mua sức lao động ngày (10 đồng hồ) 5$ – Tiền hao mòn máy móc 5$ Giả sử, đầu ngày lao động, người cơng nhân vận hành máy móc chuyển 10kg bơng thành sợi có giá trị 20$ Ngày lao động 10 giờ, lao động, người công nhân tạo lượng giá trị 1$, khấu hao máy móc 5$ Như giá trị sản phẩm 30$ Nếu trình lao động dừng lại nhà khơng có lợi già người cơng nhân khơng bị bóc lột Tuy nhiên, thời gian lao động 10 nên người công nhân phải tiếp tục làm việc thêm Trong đồng hồ đó, nhà cần đầu thêm 20$ cho 10kg bơng 5$ tiền hao mòn máy móc Q trình lao động lại tiếp tục diễn kết thúc q trình này, người cơng nhân tạo sản phẩm có giá trị 30$ (tương đương với giá trị sản phẩm lao động đầu) Tóm lại, ngày lao động (10 đồng hồ) người cơng nhân tạo sản phẩm sợi có giá trị: – Giá trị 20kg chuyển thành sợi 40$ – Giá trị máy móc chuyển vào sợi 10$ – Giá trị lao động công nhân tạo 10 lao động 10$ => Tổng cộng 60$ Trong chi phí sản xuất mà nhà phải đầu tư: – Tiền mua 20kg 40$ – Tiền hao mòn máy móc 10$ – Tiền mua sức lao động ngày 5$ => Tổng cộng 55$ So với chi phí sản xuất mà nhà bỏ (55$) giá trị sản phẩm sợi (60$) lớn 5$ Đó giá trị thặng mà nhà thu Vậy, giá trị thặng phận giá trị dơi ngồi giá trị sức lao động công nhân làm thuê tạo bị nhà chiếm khơng Q trình sản xuất giá trị thặng thống trình sản xuất giá trị sử dụng trình lớn lên giá trị (giá trị thặng dư) II Sự thống trình sản xuất giá trị sử dụng trình sản xuất giá trị thặng Phương pháp sản xuất giá trị thặng Sự thống trình sản xuất giá trị sử dụng trình sản xuất giá trị thặng a Quá trình sản xuất giá trị sử dụng chủ nghĩa Quá trình sản xuất chủ nghĩa trước hết trình kết hợp yếu tố sản xuất (tư liệu sản xuất sức lao động) để tạo hàng hóa Hàng hóa có thuộc tính: giá trị sử dụng giá trị (trong có giá trị thặng dư) Mục đích sản xuất chủ nghĩa khơng phải giá trị sử dụng mà giá trị, nữa, giá trị đơn mà giá trị thặng Nhưng để sản xuất giá trị thặng dư, trước hết nhà phải sản xuất giá trị sử dụng đó, giá trị sử dụng vật mang giá trị trao đổi giá trị thặng Vì vậy, trình sản xuất chủ nghĩa thống trình sản xuất giá trị sử dụng trình sản xuất giá trị thặng Trong q trình sản xuất xí nghiệp đồng thời trình nhà tiêu dùng sức lao động liệu sản xuất mà nhà mua để sản xuất hàng hóa, nên có đặc điểm riêng mang tính tất yếu: Một là, công nhân làm việc kiểm soát nhà bản, lao động thuộc nhà giống yếu tố khác sản xuất nhà sử dụng cho có hiệu Hai là, sản phẩm lao động người công nhân tạo ra, khơng thuộc cơng nhân mà thuộc sở hữu nhà Ví dụ: Làm rõ trình sản xuất giá trị sử dụng nhà Một nhà sản xuất sợi: – Trước hết, nhà bỏ tiền mua yếu tố sản xuất (với giá trị), giả định sau: + Mua 10 kg : 10$ + Khấu hao máy móc (để kéo 10kg bơng) : 2$ + Mua sức lao động (12h/ngày) : 3$ Tổng cộng : 15$ – Lao động người công nhân (sản xuất hàng hóa) có tính hai mặt: Lao động cụ thể kéo thành sợi; lao động trừu tượng tạo giá trị kết tinh hàng hóa Giả định với suất lao động định, lao động trừu tượng tạo giá trị kết tinh hàng hóa Giả định với suất lao động định, lao động trừu tượng tạo giá trị = 0.5$/h Sau 6h lao động, người công nhân tạo hàng hóa (sợi) có giá trị sau: + Giá trị 10kg chuyển vào : 10$ + Khấu hoa máy móc chuyển vào : 2$ + Giá trị công nhân tạo : 3$ Tổng cộng : 15$ Như vậy, giá trị sản phẩm số tiền nhà bỏ (15$), tức chưa có giá trị thặng dư, tiền chưa trở thành b Quá trình sản xuất giá trị thặng Qúa trình sản xuất hàng hóa có giá trị sử dụng trình nhà tiêu dùng hàng hóa sức lao động liệu sản xuất để sản xuất giá trị thặng Bởi sản phẩm làm chịu kiểm soát nhà thuộc sở hữu nhà Trong trình sản xuất chủ nghĩa, lao động cụ thể cơng nhân lao động làm thuê sử dụng liệu sản xuất chuyển giá trị chúng vào hàng hóa, lao động trừu tượng, công nhận tao giá trị lớn giá trị sức lao động, phần lớn giá trị thặng Để hiểu rõ trình sản xuất giá trị thặng diễn nào, ta xét tiếp ví dụ: Một nhà sản xuất sợi: Nhà mua sức lao động công nhân 12h/ngày, mà người công nhân làm 6h tạo giá trị sử dụng, theo hợp đồng ký kết trên, người công nhân phải làm việc 6h Trong 6h này, nhà tiếp tục bỏ tiền mua: + Mua 10kg : 10$ + Khấu hoa máy móc : 2$ Tổng cộng :12$ Giả định với suất lao động trên, sau 6h người cơng nhân hồn thành cơng việc, tức tạo hàng hóa có giá trị: + Giá trị 10kg chuyển vào : 10$ + Khấu hoa máy móc chuyển vào : 2$ + Giá trị công nhân tạo : 3$ Tổng cộng : 15$ Sau ngày lao động, người công nhân tạo số lượng hàng hóa có tổng giá trị 30$ Giả định nhà bán hàng hóa giá trị, sau bù đắp chi phí bỏ vào sản xuất (27$), thu giá trị thặng 3$ Tiền trở thành Các kết luận rút từ nghiên cứu trình sản xuất giá trị thặng chủ nghĩa bản: Một là, ngày lao động người công nhân chia thành hai phần: Thời gian lao động cần thiết (là thời gian tạo lượng giá trị ngang giá trị sức lao động) thời gian lao động thặng (là thời gian tạo giá trị thặng cho nhà bản) Hai là, giá trị thặng (m) phận giá trị dôi ngồi giá trị sức lao động, cơng nhân làm thuê tạo bị nhà chiếm đoạt Quá trình sản xuất giá trị thặng trình tạo giá trị kéo dài điểm mà giá trị sức lao động nhà trả hoàn lại vật ngang giá Ba là, mâu thuẫn công thức chung (T – H –T’) giải quyết: việc tiền chuyển hóa thành vừa diễn lưu thông ( mua, bán hàng hóa có sức lao động), vừa diễn lĩnh vực sản xuất (khi tiêu dùng yếu tố sản xuất- sức lao động công nhân làm thuê tạo giá trị thặng dư) Chỉ có lưu thông nhà mua thứ hàng hóa đặc biệt, hàng hóa sức lao động Sau đó, nhà sử dụng hàng hóa đặc biệt sản xuất, tức ngồi lĩnh vực lưu thông để sản xuất giá trị thặng cho nhà Do tiền nhà trở thành Vậy, việc nghiên cứu giá trị thặng sản xuất vạch rõ chất bóc lột chủ nghĩa Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng Đã có nhiều phương pháp dùng để tạo giá trị thặng dư, hai phương pháp sử dụng chủ yếu phương pháp giá trị thặng tuyệt đối phương pháp giá trị thặng tương đối Mỗi phương pháp đại diện cho trình độ khác giai cấp sản, giai đoạn lịch sử khác xã hội a Phương pháp sản xuất giá trị thặng tuyệt đối ● Khái niệm Sản xuất giá trị thặng tuyệt đối phương pháp sản xuất giá trị thặng thực sở kéo dài tuyệt đối ngày lao động công nhân điều kiện thời gian lao động tất yếu không đổi ● Đặc điểm Phương pháp giá trị thặng tuyệt đối áp dụng giai đoạn đầu chủ nghĩa thời kì kinh tế sản xuất chủ yếu dựa vào lao động thủ công, lao động với máy móc giản đơn cơng trường thủ cơng Đó gia tăng mặt lượng trình sản xuất giá trị thặng Bởi phương pháp giá trị thặng tuyệt đối giá trị thặng thu kéo dài ngày lao động vượt thời gian lao động tất yếu, xuất lao động, giá trị sức lao động thời gian lao động tất yếu không thay đổi Có nghĩa nhà muốn tăng giá trị thặng dư, nhà mua thêm máy móc, liệu sản xuất, th nhân cơng để sản xuất hàng hóa, nhà mua thêm liệu sản xuất bắt công nhân phải cung cấp thêm lượng lao động đồng thời tận dụng triệt để cơng xuất máy móc có Cái lợi nhà không cần ứng thêm bản, thuê thêm nhân công, mua thêm máy móc thiết bị, đồng thời máy móc khấu hao nhanh hơn, hao mòn chi phí bảo quản giảm nhiều, thời gian thu lợi nhuận dài Việc kéo dài ngày lao động độ dài ngày lao động có giới hạn định, khơng thể thời gian lao động tất yếu, vượt giới hạn thể chất tinh thần người công nhân (ăn, ngủ,… để tái sản xuất sức lao động hao phí ngày) Hơn người cơng nhân có quyền đòi hỏi thời gian lao động phải tương ứng với tiền công trả Độ dài ngày lao động tùy thuộc vào thỏa thuận tương quan lực lượng nhà công nhân Mặt khác, tăng cường độ lao động dộ dài ngày lao động xác định, có nghĩa chi phí nhiều sức lao động khoản thời gian đinh, nên thực chất kéo dài thời gian lao động ngày Nhà tăng thêm liệu lao động, yêu cầu hay thỏa thuận buộc công nhân làm việc khẩn trương hơn, căng thẳng hơn, tức sức lực hao phí nhiều hơn, nhờ mà giá trị giá trị thặng tạo nhiều Việc kéo dài ngày lao động tăng cường độ lao động biện pháp “lộ liễu”, ln vấp phải đấu tranh kinh tế cơng nhân đòi tăng lương, giảm làm công nhân Để tăng cường độ lao động thay cho kéo dài ngày lao động nhà phải thay đổi máy móc ● Ví dụ Giả sử độ dài ngày lao động 8h, thời gian lao động tất yếu 4h, thời gian lao động thặng 4h, ta có: Do tỷ suất giá trị thặng là: m’= 4/4.100% =100% 10 Cạnh tranh nhà buộc họ phải áp dụng phương pháp sản xuất tốt để tăng suất lao động xí nghiệp nhằm giảm giá trị cá biệt hàng hoá thấp giá trị xã hội hàng hố, nhờ thu giá trị thặng siêu ngạch ● Khái niệm Giá trị thặng siêu ngạch phần giá trị thặng thu tăng suất lao động cá biệt, làm cho giá trị cá biệt hàng hoá thấp giá thị trường GTTD siêu ngạch = Giá trị xã hội – Giá trị cá biệt ● Đặc điểm Xét trường hợp, giá trị thặng siêu ngạch tượng tạm thời, nhanh chóng xuất lại nhanh chóng Nhưng xét tồn xã hội giá trị thặng siêu ngạch tượng tồn thường xuyên Theo đuổi giá trị thặng siêu ngạch khát vọng nhà động lực mạnh thúc đẩy nhà cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng suất lao động, làm cho suất lao động xã hội tăng lên nhanh chóng C.Mác gọi giá trị thặng siêu ngạch hình thức biến tướng giá trị thặng tương đối, giá trị thặng siêu ngạch giá trị thặng tương đối dựa sở tăng xuất lao động song khác chỗ: Giá trị thặng tương đối thu tăng xuất lao động xã hội, giá trị thặng siêu ngạch có tăng xuất lao động cá biệt Do đó, giá trị thặng siêu ngạch có số nhà thu được, giá trị thặng tương đối xã hội thu Giá trị thặng siêu ngạch khơng thể mối quan hệ bóc lột nhà người công nhân làm thuê mà trực tiếp biểu thị mối quan hệ cạnh tranh nhà với Các nhà ln tìm cách cải tiến kỹ thuật, tăng xuất lao động nhằm hạ thấp giá trị cá biệt hàng hóa ● Ví dụ 15 Về giá trị thặng siêu ngạch: Một xe sản xuất nước ngồi có giá 10.000 USD, nhập vào nước khác bị đánh thuế lên đến 100% giá bán thị trường 20.000 USD Vì vậy, người kinh doanh sử dụng biện pháp để trốn thuế mà bán với giá hành thị trường họ đạt siêu lợi nhuận * So sánh giá trị thặng tương giá trị thặng siêu ngạch: – Giống nhau: Giá trị thặng siêu ngạch giá trị thặng tương đối có sở chung dựa sở tăng suất lao động để rút ngắn thời gian lao động cần thiết – Khác nhau: Giá trị thặng tương đối – Dựa sở tăng xuất lao động xã hội – Giá trị thặng tương đối toàn giai cấp nhà thu Giá trị thặng siêu ngạch – Dựa sở tăng xuất lao động cá biệt – Giá trị thặng siêu ngạch số nhà có kỹ thuật tiên tiến thu – Vạch rõ mối quan hệ bóc lột tồn – Phản ánh mối quan hệ nhà giai cấp nhà với toàn cá biệt với công nhân làm thuê giai cấp công nhân làm thuê mối quan hệ nhà với Từ đó, ta thấy giá trị thặng siêu ngạch động lực trực tiếp, mạnh thúc đẩy nhà cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ vào sản xuất, hoàn thiện tổ chức lao động tổ chức sản xuất để tăng xuất lao động giảm giá trị hàng hoá d Mối quan hệ hai phương pháp sản xuất giá trị thặng Thực ra, hai phương pháp sản xuất giá trị thặng không bị tách rời nhau, mà thời kì khác vận dụng hai phương pháp nhiều hay tùy thuộc vào biến chuyển lực lượng lao động pháp triển khoa học cơng nghệ Trong thời kì đầu chủ nghĩa phương pháp sản 16 xuất giá trị thặng tuyệt đối sử dụng nhiều so với phương pháp sản xuất giá trị thặng tương đối, thời kì sau chủ nghĩa ngược lại Trong xã hội nay, việc nhà kết hợp tốt hai phương pháp sản xuất giá trị thặng ngày tạo nhiều giá trị thặng cho nhà bản, phương pháp kéo độ dài ngày lao động khơng phù hợp nhà lại tìm cách tăng cường độ lao động, tức người lao động phải hao phí nhiều sức lao động thời gian Đồng thời, cách tăng cường phương tiện kĩ thuật, máy móc đại quản lí để bóc lột ngày nhiều sức lao động làm thuê Máy móc đại áp dụng, lao động chân tay bị cắt giảm điều khơng đơi với giảm nhẹ cường độ lao động người công nhân, mà trái lại giao việc áp dụng máy móc khơng đồng nên máy móc chạy với tốc độ cao, chạy với tốc độ liên tục, người công nhân phải chạy theo tốc độ vận hành máy làm cho cường độ lao động tăng lên suất lao động tăng Ngoài ra, để sản xuất đại áp dụng tự động hóa cao, cường độ lao động người cơng nhân tăng lên với hình thức cường độ lao động thần kinh thay cho cường độ lao động bắp, tạo sản phẩm chứa nhiều chất xám có giá trị lớn Nên sản xuất chủ nghĩa điều kiện đại kết hợp tinh vi hai phương pháp sản xuất giá trị thặng tuyệt đối phương pháp sản xuất giá trị thặng tương đối Ý nghĩa hai phương pháp sản xuất giá trị thặng a Ý nghĩa mặt lí luận Nắm phương pháp sản xuất giá trị thặng giúp nhà nước đưa biện pháp bảo vệ quyền đáng người lao động luật chế tài cụ thể Vận dụng tưởng nguyên lí phương pháp sản xuất giá trị thặng cách có hiệu để đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước, tạo 17 tiền đề vững đưa kinh tế đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa Cần đầu nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, nâng cao đời sống, chất lượng nguồn lao động nước Nếu gạt bỏ mục đích tính chất chủ nghĩa để tăng suất lao động có hai phương pháp sản xuất giá trị thặng làm giàu cho xã hội Muốn tăng sản phẩm xã hội sử dụng hết, sử dụng có hiệu lực lượn lao động xã hội Đồng thời ngành sử dụng nhiều lao động như: công nghiệp chế biến, nông nghiệp, dịch vụ… muốn kích thích sản xuất, tăng suất lao động cao cần nhanh chóng áp dụng khoa học- kĩ thuật, cải tiến tổ chức quản lý, tiết kiệm chi phí sản xuất => Đẩy mạnh thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, kinh tế quốc dân là giải pháp để tăng suất lao động xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế b Ý nghĩa mặt thực tiễn Trên sở ý nghĩa mặt lý luận, Đảng nhà nước ta đề đường lối sách trình cơng nghiệp hóa đại hóa Việt Nam Khẳng định rõ chất bóc lột người lao động làm thuê chứng minh tính khách quan đường lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng Nhà nước nhân dân ta lựa chọn Hiện nay, Việt Nam muốn tăng suất lao động, muốn làm giàu cho xã hội phải sử dụng hiệu nguồn lực lao động xã hội Lực lượng lao động nước ta xét hai phương diện: + Về mặt số lượng: nước ta có nguồn lao động dồi dào, đơng đảo, chưa quan tâm mức, chưa quy hoạch, chưa khai thác cách tối ưu Thực tế, nguồn lực lượng lao động xã hội nước ta chưa thực phát triển, có hướng hướng phát triển 18 + Về mặt chất lượng: chất lượng nguồn lực lao động chưa cao, trình độ tay nghề thấp, dẫn đến tình trạng mâu thuẫn lượng chất Trình độ lực lượng lao động nước ta thông minh, nhanh nhạy việc nắm bắt tiếp thu Tuy nhiên, họ lại chưa khai thác đầy đủ, đào tạo chưa bản, điều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng lực lượng lao động ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam Để kích thích sản xuất phát triển, tăng suất lao động, ta phải áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, cải tiến tổ chức quản lý sản xuất theo xu hướng phát triển tất yếu tính xã hội hóa ngày cao lực lượng sản xuất mâu thuẫn ngày gay gắt với tính chất nhân quan hệ sản xuất chủ nghĩa III LIÊN HỆ THỰC TIỄN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Thực trạng Việt Nam Là quốc gia theo đường XHCN, kinh tế cấu tạo chung thành kinh tế thị trường định hướng XNCH, trải qua nhiều năm chuyển đổi mơ hình chế, kinh tế Việt Nam đạt thành tựu thách thức nhiều ngành lĩnh vực khác Việc tiếp thu học thuyết kinh tế thị trường đưa đặt cho nước nhà nhà quản lý toán kinh tế, phương pháp để sản xuất giá trị thặng tối đa từ việc tận dụng nhiều phương pháp để tăng tỉ xuất khối lượng giá trị thặng Với thực tiễn quốc gia giai đoạn độ lấy kinh tế trọng tâm Giai đoạn với kinh tế sở Bài học cho Việt Nam từ nước thông qua thực phương pháp sản xuất giá trị thặng Trong lịch sử phát triển chủ nghĩa sử dụng qua phương pháp từ sản xuất giá trị thặng tuyệt đối giai đoạn đầu đến giai đoạn có tảng kĩ thuật khoa học phát triển, sản xuât giá trị thăng tuyệt 19 đối phương pháp chủ yếu Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng nhà dụng kết hợp với để nâng cao trình độ bọc lột cơng nhân làm th rtinfh phát triển chủ nghĩa Bên cạnh với phát triển máy móc đại thúc đẩy bóc lột tăng cao hình thực căng thẳng thần kinh thay cho cường độ bẳp Bên canh đó, Trên sở cạnh tranh nhà tìm cách giảm giá trị cá biệt hàng hóa, thúc đẩy tìm kiếm khoa học giải pháp cho việc tăng xuất lao động Đó khát vọng động lực thúc đẩy nhà cải tiến kỹ thuật tăng xuất làm cho xuất lao động tăng lên nhanh chóng Từ thấy học áp dụng trực tiếp vào Việt Nam nay, cụ thể: Thứ nhất, Việc khai thác giá trị thặng cần có linh hoạt, tức cần có đan xen hai phương pháp sản xuất giá trị thặng tương đối tuyệt đối Thứ hai, cần đẩy mạnh nâng cao trình độ khoa học kĩ thuật, đặc biệt áp dụng thành tựu có thành tựu nhân loại vào cải tiến máy móc, phương pháp tăng xuất, tăng sức cạnh tranh Thứ ba, lấy phát triển kinh tế tạo cạnh tranh, thúc đẩy tiến tự nhiên Tuy nhiên việc áp dụng học trước cần có chọn lọc cân nhăc, cụ thể: Một là, với chất nhà nước nhân dân, việc sử dụng lao động cần tính tới khả phát triển cá nhân giá trị sử dụng mà cá nhân nhận sau lao động Hai là, cần có can thiệp nhà nước chế phát triển kinh tế, nhằm tránh canh tranh bùng phát từ xuất dẫn đến độc quyền Con đường nhiệm vụ trọng tâm Việt Nam thời đại công nghiệp hóa – đại hóa đất nước 20 Giá trị thặng lao động không công công nhân lao động làm thuê tạo ra, mục đích, kết hoạt động bản, giai cấp sản Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, việc bóc lột sức lao động khơng cơng người cơng nhân khơng nữa, khơng có nghĩa giá trị thặng không tồn tại, mà giá trị thặng sử dụng vào mục đích khác khơng giống giai cấp sản, giá trị thặng thu sở, tiền đề để xây dựng đất nước, xây dựng chế độ công hữu liệu sản xuất, mục đích phát triển xã hội chủ nghĩa, người Khơng tác khỏi xu hướng xã hội, với học từ nước bản, Việt Nam vận dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng vào công xây dựng đất nước, cần xác định rõ ràng nhiệm vụ tâm xây dựng kinh tế, mà trọng tâm nhiệm vụ phải xuất phát từ cơng nghiệp hóa, đại hóa, nhiệm vụ hàng đầu, quy luật đặc biệt trình phát triển kinh tế quốc gia với mục tiêu yếu tiến lên chủ nghĩa xã hội bậc cao cộng sản chủ nghĩa Khi tách riêng hai thuật ngữ cơng nghiệp hố đại hố làm hai, thấy cơng nghiệp hố trình biến đổi kinh tế quốc dân nước từ trình độ phát triển thấp sang trình độ phát triển cao nhiều dựa sở ngành kinh tế có trình độ khoa học công nghệ đại, với suất chất lượng hiệu kinh tế cao hẳn, đại hố việc xây dựng phát triển đất nước đạt trình độ nước phát triển thời đại mà mấu chốt đạt trình độ đại hố sản xuất xã hội Chính mà cơng nghiệp hố phải ln đơi với đại hố, tạo thành khái niệm cơng nghiệp hố, đại hố Cơng nghiệp hố, đại hố nước ta q trình chuyển đổi bản, tồn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh tế xã hội, từ sử dụng lao động thủ cơng sang sử dụng cách phổ biến lao động với công nghệ, phương tiện tiên tiến, đại tạo suất lao động xã hội cao 21 Thực chất cơng nghiệp hố, đại hố: q trình tạo tiền đề vật chất, kỹ thuật, người, công nghệ, phương tiện, phương pháp, yếu tố lực lượng sản xuất cho chủ nghĩa xã hội Nội dung cốt lõi cơng nghiệp hố, đại hố cải biến lao động thủ công lạc hậu thành lao động sủ dụng kỹ thuật tiên tiến đại đạt tới suất lao động xã hội cao, tạo đổi tất ngành nghề, lĩnh vực Q trình cơng nghiệp hố, đại hố phải tiến hành bước, phải có đồng bước, tránh nóng vội chủ quan đem lại hậu đáng tiếc Muốn phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất trước hết việc khí hố sản xuất xã hội sở áp dụng thành tựu khoa học công nghệ Trong đó, trọng xây dựng, phát triển cơng nghiệp sản xuất liệu sản xuất, then chốt công nghiệp chế tạo liệu sản xuất Khi phát triển công nghiệp tạo điều kiện cho ngành cơng nghiệp sản xuất nhiều sản phẩm có giá trị, sản phẩm sử dụng nhiều liệu sản xuất Đối tượng công nghiệp hoá, đại hoá tất ngành kinh tế quốc dân, ngành công nghiệp chế tạo liệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sản phẩm ngành ứng dụng vào ngành khác để sản xuất sản phẩm cấp thấp hơn, nên ngành công nghiệp chế tạo liệu sản xuất có vị trí quan trọng việc thúc đẩy nghiệp phát triển ngành khác Xã hội phát triển kéo theo quy mô, cấu, tỷ trọng ngành công nghiệp phải phù hợp với điều kiện hồn cảnh tiềm đất nước Đó thời kì đầu cơng nghiệp hố, đại hố sản xuất cơng nghiệp nhẹ chiếm tỷ trọng lớn so với cơng nghiệp, hồn cảnh dễ dàng tận dụng nguyên liệu có sẵn lao động có tay nghề khơng cao, nhiên phải không ngừng đầu phát triển để đưa ngành công nghiệp nặng tạo tiền đề cho giai đoạn sau Ở giai đoạn sau công nghiệp nặng chiếm tỷ trọng lớn so với công nghiệp nhẹ, công nghệ nặng công 22 nghiệp chủ đạo kinh tế sử dụng lao động lành nghề, trình độ kỹ thuật cao Đồng thời, cơng nghiệp hố, đại hố chuyển đổi cấu kinh tế theo hướng đại hợp lý hiệu Tỷ trọng ngành công nghiệp dịch vụ tăng dần, giai đoạn khác mà tỷ trọng công nghiệp lớn hay tỷ trọng dịch vụ lớn hơn, tất yếu tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm cấu kinh tế Kéo theo lao động nông nghiệp giảm chuyển sang ngành công nghiệp dịch vụ Vì vậy, phải tăng cường củng cố địa vị chủ đạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tiến tới xác lập địa vị thống trị quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa tồn kinh tế quốc dân Cơng nghiệp hoá, đại hoá cải biến cách mạng từ xã hội nông nghiệp trở thành xã hội cơng nghiệp, cải biến lĩnh vực, làm điều cần có nhiều điều kiện kinh tế, văn hoá xã hội Một tiền đề quan trọng việc huy động sử dụng vốn có hiệu Quan điểm nước ta dựa vào vốn nước chính, vốn nước ngồi quan trọng Chúng ta phải tận dụng hết nguồn vốn nước để tạo phát triển bền vững, cân đối, nguồn vốn nước chất xúc tác quan trọng đưa kinh tế phát triển vượt bậc Việc tích luỹ nguồn vốn từ nội kinh tế quốc dân thực sở hiệu sản xuất, nguồn lao động thặng người lao động thuộc tất thành phần kinh tế Con đường để giải vấn đề tích luỹ vốn nước tăng suất lao động xã hội sở ứng dụng tiến khoa học công nghệ, hợp lý hoá sản xuất Mặt khác, phải khai thác sử dụng tốt quỹ lao động, tập trung sức phát triển nông nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng hàng xuất khẩu, tận dụng hết nguồn lực sẵn có, tận dụng lợi tương đối nước ta Các nguồn vốn FDI, ODA, nguồn vốn vay tổ chức tài quốc tế như: IMF, ADB, WB… đưa vào nước cải thiện nhiều cho tình 23 hình kinh tế Việt Nam, luồng gió mới, chất xúc tác khơng thể thiếu đưa kinh tế Việt Nam lên Thực chất việc thu hút vốn đầu từ bên việc mở rộng quan hệ đối ngoại, tiếp thu nhiều kỹ thuật công nghệ đại, học hỏi kinh nghiệm điều hành, quản lý áp dụng vào tình hình thực tế nước ta, đồng thời dễ dàng cho việc mở rộng thị trường, giúp cho cơng nghiệp hố, đại hố tiến hành nhanh Cơng nghiệp hố, đại hố đất nước với mục đích nâng cao sản xuất xã hội, mà sử dụng phương tiện cơng nghệ chưa đủ, điều kiện thiếu phải sử dụng đội ngũ người lao động có khả vận hành trang bị tốt tưởng đạo đảng, kiến thức văn hoá, đào tạo thành thạo kỹ nghề nghiệp, lực sản xuất kinh doanh, điều hành kinh tế vĩ mô kinh tế tồn xã hội, có trình độ khoa học kỹ thuật vươn lên ngang tầm với giới Đó nguồn lực văn hố cơng nghiệp đại Một điều kiện thiếu q trình cơng nghiệp hố, đại hố lãnh đạo đảng quản lý nhà nước Khi có lãnh đạo đảng cơng cơng nghiệp hố, đại hố thực bước theo quy luật phù hợp với tình hình nước quốc tế, hướng theo đường đảng chọn lựa phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mà cao mà hướng tới chủ nghia cộng sản Tóm lại, q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta phải kết hợp chặt chẽ hai nội dung cơng nghiệp hố đại hố q trình phát triển Q trình ấy, khơng đơn phát triển cơng nghiệp mà phải thực chuyển dịch cấu ngành, lĩnh vực toàn kinh tế quốc dân theo hướng kỹ thuật cơng nghệ đại Q trình không trải qua bước giới hố, tự động hố, tin học hố, mà sử dụng kết hợp kỹ thuật thủ 24 công truyền thống với công nghệ đại, tranh thủ nhanh vào đại khâu mang tính định Đây nhu cầu tất yếu Chủ nghĩa xã hội – giai đoạn thấp đòi hỏi phương thức sản xuất cao chủ nghĩa – đòi hỏi sở vật chất – kỹ thuật cao hai mặt: trình độ kỹ thuật cấu sản xuất, gắn với thành tựu cách mạng khoa học công nghệ đạị Như thấy để hồn thành cơng nghiệp hóa, đại hóa nhiệm vụ trọng tâm cần: • Về bản: Đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân Xây dựng cấu kinh tế hợp lý phân cơng lại lao động xã hội • Trước mắt Đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nông thôn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân Phát triển nhanh công nghiệp, xây dựng dịch vụ Phát triển kinh tế vùng Phát triển kinh tế biển Để cần có tiền đề: – Tạo vốn cho cơng nghiệp hóa, đại hóa – Đào tạo nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hóa, đại hóa – Xây dựng tiềm lực khoa học, cơng nghệ theo u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa – Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại – Tăng cường lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước 25 26 C TỔNG KẾT Mục đích chung nhà sản xuất chủ nghĩa sản xuất giá trị thặng tối đa Nó khơng phản ánh mục đích sản xuất chủ nghĩa mà vạch rõ phương tiện, thủ đoạn mà nhà sử dụng để đạt mục đích, đặc biệt thơng qua nghiên cứu phương pháp sản xuất giá trị thặng Bởi vậy, có tính thực tiễn sâu sắc Trong chế độ xã hội việc thu nhiều lợi nhuận mục tiêu hàng đầu áp dụng cơng nghệ kỹ thuật cao vào trình sản xuất Trong sản xuất xã hội chủ nghĩa khơng nằm ngồi quy luật ấy, sản xuất xã hội chủ nghĩa khác biệt với sản xuất chủ nghĩa chỗ: áp dụng khoa học công nghệ cao vào trình sản xuất doanh nghiệp không thu giá trị thặng nhà trước chủ nghĩa mà họ thu sản phẩm thặng mà thơi Qua thấy khả ứng dụng cao vào kinh tế quy luật giá trị thặng dư, đặc biệt phương pháp sản xuất giá trị thặng 27 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc BIÊN BẢN HỌP NHĨM NHĨM – LỚP K4D Kính gửi: Giảng viên môn NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Thời gian, địa điểm – Thời gian + Ngày 25-05-2017, bắt đầu lúc 14h30; kết thúc lúc 16h15 + Ngày 26-05-2017, bắt đầu lúc 14h; kết thúc lúc 16h15 + Ngày 28-05-2017, bắt đầu lúc 19h; kết thúc lúc 22h – Địa điểm: Tầng 9, KTX trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Nội dung thảo luận: Sự thống trình sản xuất giá trị sử dụng trình sản xuất giá trị thặng Phương pháp sản xuất giá trị thặng THÀNH VIÊN NHĨM Họ tên Cơng việc Đánh giá Phạm Ngun Hồng – Tìm nội dung A Trần Minh Đức – Tìm nội dung A Mai Thị Hồng Nhi – Tìm nội dung A Lê Phước Sang – Tìm nội dung A Y Duyên Hạnh – Tìm nội dung A Lê Phước Sang – Tìm nội dung Làm PowerPoint A Phạm Thị Thu Thảo – Tìm nội dung Tổng hợp Word A Phạm Hải Đăng – Tìm nội dung A Thư kí Mai Thị Hồng Nhi Nhóm trưởng 28 Phạm Ngun Hồng 29 … Minh Đức – Tìm nội dung A Mai Thị Hồng Nhi – Tìm nội dung A Lê Phước Sang – Tìm nội dung A Y Duyên Hạnh – Tìm nội dung A Lê Phước Sang – Tìm nội dung Làm PowerPoint A Phạm Thị Thu Thảo – Tìm nội… hố làm hai, thấy cơng nghiệp hố trình biến đổi kinh tế quốc dân nước từ trình độ phát triển thấp sang trình độ phát triển cao nhiều dựa sở ngành kinh tế có trình độ khoa học công nghệ đại, với… diện hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh tế xã hội, từ sử dụng lao động thủ cơng sang sử dụng cách phổ biến lao động với công nghệ, phương tiện tiên tiến, đại tạo suất lao động

– Xem thêm –

Xem thêm: Phân tích quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong Chủ nghĩa Tư bản, Phân tích quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong Chủ nghĩa Tư bản, Phân tích quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong Chủ nghĩa Tư bản, Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư, Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, Con đường và nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam trong thời đại công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

Related Posts

About The Author

Add Comment