Thế nào là di chúc hợp pháp?

Tuy nhiên, cha mẹ ông Ngọc Anh không biết chữ và 7 anh chị em của ông cũng không biết về bản di chúc trên. Ông Ngọc Anh hỏi, ông muốn làm rõ về bản di chúc này thì phải làm những thủ tục gì và ở đâu ?
Về yếu tố này, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ vấn đáp như sau :
Theo lao lý tại Điều 630, 631 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái :

“Điều 630. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc ; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép ;
b ) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội ; hình thức di chúc không trái pháp luật của luật .
2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ chấp thuận đồng ý về việc lập di chúc .
3. Di chúc của người bị hạn chế về sức khỏe thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc xác nhận .
4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, xác nhận chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ những điều kiện kèm theo được pháp luật tại Khoản 1 Điều này .
5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng bộc lộ ý chí ở đầu cuối của mình trước mặt tối thiểu hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng biểu lộ ý chí ở đầu cuối, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày người di chúc miệng bộc lộ ý chí ở đầu cuối thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng .

Điều 631. Nội dung của di chúc

1. Di chúc gồm những nội dung đa phần sau :
a ) Ngày, tháng, năm lập di chúc ;
b ) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc ;
c ) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức triển khai được hưởng di sản ;
d ) Di sản để lại và nơi có di sản .
2. Ngoài những nội dung lao lý tại Khoản 1 Điều này, di chúc hoàn toàn có thể có những nội dung khác .
3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc .

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa”.

Căn cứ pháp luật trên thì một bản di chúc hợp pháp là bản di chúc được lập tại thời gian mà người để lại di chúc minh mẫn sáng suốt, việc lập di chúc và phân loại di sản theo ý chí của họ không bị lừa dối hay bị ai cưỡng ép. Nội dung di chúc không trái pháp luật của pháp lý và đạo đức xã hội, bảo vệ đúng về hình thức của di chúc .
Do thông tin của ông Đặng Ngọc Anh cung ứng không đơn cử về nội dung và hình thức của di chúc nên Sở Tư pháp không hề vấn đáp cụ thể nội dung câu hỏi của ông. Trong trường hợp ông hoài nghi di chúc do bố, mẹ ông để lại có tín hiệu giả tạo, để bảo vệ quyền hạn của bố, mẹ ông và những người thừa kế khác trong mái ấm gia đình thì ông hoàn toàn có thể làm đơn khởi kiện nhu yếu Tòa án có thẩm quyền xử lý .
( Theo phutho.gov.vn )

Related Posts

About The Author

Add Comment