như thế nào là bctc trung thực và hợp lý – DONTU.NET

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 “Trình bày báo cáo tài chính”, nguyên tắc lập báo cáo tài chính phải tuân thủ các yêu cầu sau:

– Trung thực và hợp lý : để bảo vệ nhu yếu trung thực và hợp lý, những BCTC phải được lập và trình diễn trên cơ sở tuân thủ những chuẩn mực kế toán, chính sách kế toán và những pháp luật có tương quan hiện hành. Bởi vậy, Doanh Nghiệp phải lựa chọn và vận dụng những chủ trương kế toán nhằm mục đích cung ứng thông tin tương thích, đáng đáng tin cậy, so sánh được và dễ hiểu. Trường hợp chưa có pháp luật ở chuẩn mực kế toán và chính sách kế toán hiện hành, Doanh Nghiệp phải địa thế căn cứ vào chuẩn mực chung để kiến thiết xây dựng những chiêu thức kế toán hợp lý nhằm mục đích bảo vệ BCTC phân phối được những thông tin thích hợp với nhu yếu ra những quyết định hành động kinh tế tài chính của người sử dụng ; thông tin phải đáng an toàn và đáng tin cậy, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình kinh tế tài chính, tình hình và tác dụng kinh doanh thương mại của Doanh Nghiệp phản ánh đúng thực chất kinh tế tài chính của những thanh toán giao dịch và sự kiện không chỉ đơn thuần phản ánh hình thức hợp pháp của chúng ; thông tin phải trình diễn khách quan, không thiên vị và tuân thủ nguyên tắc thận trọng, vừa đủ trên mọi góc nhìn trọng điểm .

Thuế doanh nghiệp

– Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán: chính sách kế toán bao gồm những nguyên tắc, cơ sở và các phương pháp kế toán cụ thể được DN áp dụng trong quá trình lập và trình bày BCTC. Trong trường hợp không có chuẩn mực kế toán hướng dẫn riêng, khi xây dựng các phương pháp kế toán cụ thể, DN cần xem xét đến những yêu cầu và hướng dẫn của các chuẩn mực kế toán đề cập đến những vấn đề tương tự và có liên quan; những khái niệm, tiêu chuẩn, điều kiện xác định và ghi nhận đối với các tài sản, nợ phải trả, thu nhập và tính phí được quy định trong chuẩn mực nói chung; …

► Xem thêm : Báo cáo kinh tế tài chính là gì ?

Cũng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21, nguyên tắc lập báo cáo tài chính và trình bày BCTC phải bảo đảm các nguyên tắc hoạt động liên tục, cơ sở dồn tích, nhất quán, trọng yếu và tập hợp, bù trừ và nguyên tắc so sánh được.

Nguyên tắc hoạt động liên tục đòi hỏi khi lập và trình bày BCTC, Giám đốc (hoặc người đứng đầu) DN cần phải đánh giá về khả năng hoạt động liên tục của DN. BCTC phải được lập trên cơ sở giả định là DN đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần, trừ khi DN có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình.

Nguyên tắc cơ sở dồn tích yên cầu Doanh Nghiệp phải lập BCTC theo cơ sở kế toán dồn tích yên cầu Doanh Nghiệp phải lập BCTC theo cơ sở kế toán dồn tích, ngoại trừ những thông tin có tương quan đến những luồng tiền. Theo cơ sở kế toán dồn tích, những thanh toán giao dịch và sự kiện được ghi nhận vào thời gian phát sinh, không địa thế căn cứ vào thời gian thực thu, thực chi tiền và được ghi nhận vào sổ kế toán và BCTC của những kỳ kế toán tương quan. Các khoản ngân sách được ghi nhận vào BCKQHĐKD theo nguyên tắc tương thích giữa lệch giá và ngân sách. Tuy nhiên, việc vận dụng nguyên tắc tương thích không được cho phép ghi nhận trên BCĐKT những khoản mục không thỏa mãn nhu cầu định nghĩa về gia tài hoặc nợ phải trả .

Nguyên tắc nhất quán đòi hỏi việc trình bày và phân loại các khoản mục trong BCTC phải nhất quán từ niên độ này sang niên độ khác, trừ khi có sự thay đổi đáng kể về bản chất các hoạt động của DN hoặc khi xem xét lại việc trình bày BCTC cho thấy rằng cần phải thay đổi để có thể trình bày một cách hợp lý hơn các giao dịch và các sự kiện; hoặc có một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu có sự thay đổi trong việc trình bày.

Nguyên tắc trọng điểm và tập hợp yên cầu từng khoản mục trọng điểm phải được trình diễn riêng không liên quan gì đến nhau trong BCTC. Các khoản mục không trọng điểm thì không phải trình diễn riêng rẽ mà được tập hợp vào những khoản mục có cùng đặc thù hoặc chứng năng .
Nguyên tắc bù trừ yên cầu khi ghi nhận những thanh toán giao dịch kinh tế tài chính và những sự kiện để lập và trình diễn BCTC không được phép bù trừ gia tài và nợ phải trả ; do vậy Doanh Nghiệp phải trình diễn riêng không liên quan gì đến nhau tổng thể những khoản mục gia tài và nợ công trên BCTC. Đối với những khoản mục lệch giá, thu nhập khác và ngân sách chỉ được bù trừ khi những khoản vay được lao lý tại một chuẩn mực kế toán khác ; hoặc những khoản lãi, lỗ và những ngân sách tương quan phát sinh từ những thanh toán giao dịch và những sự kiện giống nhau hoặc tương tự như và không có tính trọng điểm. Các gia tài và nợ phải trả, những khoản thu nhập và ngân sách có tính trọng điểm. Các gia tài và nợ phải trả, những khoản thu nhập và ngân sách có tính trọng điểm phải được báo cáo giải trình riêng không liên quan gì đến nhau. Việc bù trừ những số liệu có trong Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ( BCKQHĐKD ) hoặc Bảng cân đối kế toán ( BCDDKT ), ngoại trừ trường hợp việc bù trừ này phản ánh thực chất của thanh toán giao dịch hoặc sự kiện, sẽ không được cho phép người sử dụng hiểu được những thanh toán giao dịch hoặc sự kiện được thực thi và dự trù được những luồng tiền trong tương lai của DN. Đối với những khoản mục được phép bù trừ, trên BCTC chỉ trình diễn số lãi hoặc lỗ thuần ( sau đó bù trừ ) .

Nguyên tắc lập báo cáo tài chính có thể so sánh đòi hỏi các thông tin bằng số liệu trong BCTC phải được trình bày tương ứng giữa các kỳ (kể cả các thông tin diễn giải bằng cần thiết).

Related Posts

About The Author

Add Comment