Thông báo về việc tìm kiếm việc làm khi hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

1. Trách nhiệm thông báo về việc tìm kiếm việc làm của người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

1.1. Trách nhiệm thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Theo Khoản 1 Điều 52 Luật Việc làm số 38/2013 / QH13 ngày 16/11/2013, trong thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với TT dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp .
Việc thông báo về việc tìm kiếm việc làm của người lao động nhằm mục đích xác lập thực trạng việc làm của người lao động, để cơ quan quản trị Nhà nước, TT dịch vụ việc làm hoàn toàn có thể quản trị những trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ( do không có việc làm, thất nghiệp ) và những trường hợp đã tìm được việc làm và cần được chấm hết hưởng trợ cấp thất nghiệp .
Thông báo của người lao động được kiến thiết xây dựng theo Mẫu số 16 phát hành kèm Thông tư số 28/2015 / TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội .

1.2. Ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Theo Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, nhưng phải thỏa mãn các điều kiện sau:

– Ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hành động hưởng trợ cấp thất nghiệp ( theo phiếu hẹn trả tác dụng )
– Từ tháng thứ 02 hưởng trợ cấp thất nghiệp trở đi, người lao động triển khai thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày tiên phong của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp
Ví dụ : Người lao động A được hưởng trợ cấp thất nghiệp 04 tháng và được nhận quyết định hành động hưởng trợ cấp thất nghiệp vào ngày 05/05/2021. Ngày 05/05/2021 là ngày thông báo về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp tiên phong của người lao động A, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp tiên phong của người lao động A là từ ngày 05/05/2021 đến ngày 01/06/2021. Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo của A mở màn từ ngày 02/06/2021, vậy trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày 02/06/2021 người lao động phải triển khai thông báo về việc tìm kiếm việc làm với TT dịch vụ việc làm .

1.3. Xác nhận thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Theo Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2015 / TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được coi là đã thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng khi :
– Đã ghi đúng và không thiếu nội dung thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng
– Chịu trách nhiệm về nội dung thông báo

2. Các trường hợp người lao động không phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Cũng theo Khoản 1 Điều 52 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013, người lao động thuộc một trong 02 trường hợp sau không phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp:

– Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn đáng tiếc ( phải có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý về khám bệnh, chữa bệnh )
– Trường hợp bất khả kháng : Do thiên tai, địch họa, dịch bệnh, … khiến người lao động không hề trực tiếp đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm tại TT dịch vụ việc làm. Ví dụ : Trong thời hạn TP.HN thực thi giãn cách xã hội, người lao động không hề ra khỏi nơi cư trú nếu không Giao hàng những hoạt động giải trí thiết yếu như mua lương thực, thực phẩm. Trong trường hợp này người lao động không hề đến TT dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm kiếm việc làm được .
Trong 02 trường hợp trên, người lao động có trách nhiệm phải thông báo cho TT dịch vụ việc làm nơi người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp về trường hợp không phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm của mình .
Ngoài ra, cũng sống sót những trường hợp người lao động không phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong một khoảng chừng thời hạn nhất định .

3. Các trường hợp người lao động không phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong một khoảng thời gian nhất định

Xem thêm: Trường hợp nào người hưởng trợ cấp thất nghiệp được tạm thời dừng hoạt động thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng?

4. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong một khoảng thời gian nhất định

Cụ thể: Trường hợp nào người hưởng trợ cấp thất nghiệp không cần trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm?

Xem thêm:

Tổng hợp bài viết về Luật Việc làm năm 2013

Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm xã hội

Luật Hoàng Anh 

Related Posts

About The Author