Bìa Sổ đỏ vẫn ghi tên chủ cũ, chuyển sang tên mình như thế nào?

Bất động sản - Bìa Sổ đỏ vẫn ghi tên chủ cũ, chuyển sang tên mình như thế nào?

Bên ngoài bìa Sổ đỏ vẫn ghi tên chủ cũ, chuyển sang tên mình như thế nào? (Ảnh minh họa)

Về việc ghi chú bên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khoản 2 Điều 97 Luật Đất đai năm 2013 pháp luật : Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất đã được cấp theo pháp luật của pháp lý về đất đai trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .
Trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10/12/2009 có nhu yếu cấp đổi thì được đổi sang Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý của Luật này .

Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

– Có Giấy ghi nhận, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế pháp luật tại khoản 1 Điều 168 của Luật này .
– Đất không có tranh chấp .
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án .
– Trong thời hạn sử dụng đất .
Việc ĐK dịch chuyển đất đai được lao lý tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 17 Thông tư 23/2014 / TT – BTNMT có lao lý những trường hợp xác nhận đổi khác vào Giấy ghi nhận đã cấp khi ĐK dịch chuyển đất đai, gia tài gắn liền với đất .
Theo đó, những trường hợp xác nhận biến hóa vào Giấy ghi nhận đã cấp để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi ĐK dịch chuyển đất đai, gia tài gắn liền với đất gồm có :
– Nhận quyền sử dụng hàng loạt diện tích quy hoạnh đất, quyền sở hữu hàng loạt gia tài gắn liền với đất đã cấp Giấy chứng nhận trong những trường hợp quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, thừa kế, khuyến mãi cho, góp vốn ; hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận ; thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng thế chấp ngân hàng để giải quyết và xử lý nợ ; quyết định hành động hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xử lý tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hành động hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định hành động thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành ; văn bản công nhận tác dụng trúng đấu giá quyền sử dụng đất tương thích với lao lý của pháp lý .
– Chuyển quyền sử dụng một phần diện tích quy hoạnh thửa đất, một phần gia tài gắn liền với đất đã cấp Giấy ghi nhận cho người khác trong những trường hợp lao lý trên hoặc chuyển quyền sử dụng một hoặc 1 số ít thửa đất trong những thửa đất cấp chung một Giấy ghi nhận thì bên chuyển quyền được xác nhận vào Giấy ghi nhận đã cấp .
Tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 18 Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT hướng dẫn : ” Nội dung xác nhận đổi khác được ghi vào cột ” Nội dung biến hóa và cơ sở pháp lý ” trên Sổ đỏ .
Cụ thể, trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi theo lao lý như sau :
Trường hợp chuyển quyền sử dụng hàng loạt diện tích quy hoạnh đất, chuyển quyền chiếm hữu hàng loạt gia tài gắn liền với đất bằng một trong những hình thức lao lý tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 của Thông tư này thì lần lượt ghi : hình thức ( hoặc địa thế căn cứ ) chuyển quyền ; tên và địa chỉ của bên nhận quyền theo lao lý tại Điều 5 của Thông tư này ( dưới đây gọi là tên và địa chỉ của bên nhận quyền ) ; mã hồ sơ thủ tục ĐK đất đai, gia tài gắn liền với đất theo lao lý về hồ sơ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường ( sau đây gọi là mã hồ sơ thủ tục ĐK ) .

Trường hợp chuyển quyền sử dụng một phần diện tích thửa đất, một phần tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 17 của Thông tư này thì trên Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền lần lượt ghi: hình thức (hoặc lý do) chuyển quyền; loại tài sản chuyển quyền; tên và địa chỉ của bên nhận chuyển quyền; diện tích chuyển quyền và số hiệu thửa đất sau khi chia tách để chuyển quyền; mã hồ sơ thủ tục đăng ký; diện tích và số hiệu thửa đất sau khi chia tách còn lại không chuyển quyền.

Nếu đất của dân cư có đủ điều kiện kèm theo nêu trên thì Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất phải tiếp đón và xử lý hồ sơ chuyển nhượng ủy quyền hoặc khuyến mãi cho mà không cần phải cấp đổi Sổ đỏ .
Thời gian xử lý hồ sơ chuyển quyền tối đa không quá 8 ngày thao tác kể từ ngày nhận hợp lệ, không kể thời hạn thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính, thời hạn xem xét giải quyết và xử lý so với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp lý, thời hạn trưng cầu giám định. Nếu địa phận xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả thì thời hạn triển khai tăng thêm 11 ngày thao tác .
Nếu phải đo đạc địa chính thửa đất để bộc lộ sơ đồ lên Giấy ghi nhận khi xử lý hồ sơ do Giấy ghi nhận đã cấp trước kia chưa có sơ đồ thửa đất và thửa đất chưa có trong map địa chính thì cộng thêm 7 ngày thao tác .

Về việc cấp lại Sổ đỏ mới

Theo điểm k khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013, Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất ý kiến đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy ghi nhận bị mất .
Các trường hợp cấp lại giấy ghi nhận quyền sử dụng đất được triển khai theo pháp luật tại nghị định 43/2014 .
Việc cấp đổi Giấy ghi nhận, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình thiết kế xây dựng đã cấp được triển khai trong những trường hợp sau :
Thứ nhất, người sử dụng đất có nhu yếu đổi Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình thiết kế xây dựng hoặc những loại Giấy ghi nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .
Thứ 2, Giấy ghi nhận, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình kiến thiết xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách nát, hư hỏng .
Thứ 3, do thực thi dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác lập lại diện tích quy hoạnh, kích cỡ thửa đất .
Thứ 4, trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là gia tài chung của vợ và chồng mà Giấy ghi nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có nhu yếu cấp đổi Giấy ghi nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng .

Ngoài ra, Thông tư 23/2014/ TT-BTNMT có quy định, các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi.

Đối với những trường hợp ĐK dịch chuyển về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lao lý tại những điểm a, b, e, g, h, l, m, n và r Khoản 1 Điều 17 Thông tư 23/2014 / TT-BTNMT mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu yếu cấp mới Giấy ghi nhận .
Như vậy, nếu công dân có nhu yếu cấp mới Sổ đỏ thì trọn vẹn có quyền nhu yếu cơ quan có thẩm quyền cấp mới và là người thay mặt đứng tên trên đầu sổ .

Hoàng Mai

Related Posts

About The Author