Luật Phòng, chống ma tuý 2000

LUẬT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 23/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2000
VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

Tệ nạn ma tuý là hiểm hoạ lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khoẻ, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia.

Để phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma tuý;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Luật này quy định về phòng, chống ma tuý.

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Luật này lao lý về phòng ngừa, ngăn ngừa, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý ; trấn áp những hoạt động giải trí hợp pháp tương quan đến ma tuý ; nghĩa vụ và trách nhiệm của cá thể, mái ấm gia đình, cơ quan, tổ chức triển khai trong phòng, chống ma tuý .

Điều 2

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Chất ma tuý là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành.

2. Chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

3. Chất hướng thần là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

4. Tiền chất là các hoá chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma tuý, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành.

5. Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần là các loại thuốc chữa bệnh được quy định trong các danh mục do Bộ Y tế ban hành, có chứa các chất quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

6. Cây có chứa chất ma tuý bao gồm cây thuốc phiện (cây anh túc), cây cô ca, cây cần sa hoặc cây khác có chứa chất ma tuý do Chính phủ quy định.

7. Phòng, chống ma tuý là phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý.

8. Tệ nạn ma tuý là tình trạng nghiện ma tuý, tội phạm về ma tuý và các hành vi trái phép khác về ma tuý.

9. Các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý bao gồm các hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh các chất quy định tại các khoản 1, 4 và 5 Điều này, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

10. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý là việc cho phép, theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều này và phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động đó vào mục đích khác.

11. Người nghiện ma tuý là người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.

Điều 3

Nghiêm cấm những hành vi sau đây :
1. Trồng cây có chứa chất ma tuý ;
2. Sản xuất, tàng trữ, luân chuyển, dữ gìn và bảo vệ, mua và bán, phân phối, giám định, giải quyết và xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, điều tra và nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần ;

3. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma tuý;

4. Sản xuất, tàng trữ, luân chuyển, mua và bán phương tiện đi lại, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma tuý ;
5. Hợp pháp hoá tiền, gia tài do phạm tội về ma tuý mà có ;
6. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma tuý ;
7. Trả thù hoặc cản trở người có nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc người tham gia phòng, chống ma tuý ;
8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp lý về phòng, chống ma tuý ;
9. Các hành vi trái phép khác về ma tuý .

Điều 4

1. Phòng, chống ma tuý là nghĩa vụ và trách nhiệm của cá thể, mái ấm gia đình, cơ quan, tổ chức triển khai và của toàn xã hội .
2. Nhà nước có chủ trương khuyến khích, bảo vệ cá thể, mái ấm gia đình, cơ quan, tổ chức triển khai tham gia phòng, chống tệ nạn ma tuý ; tổ chức triển khai đấu tranh chống những tội phạm về ma tuý và sử dụng đồng điệu những giải pháp kinh tế tài chính, pháp lý, văn hoá, xã hội, nhiệm vụ để tuyên truyền, hoạt động nhân dân, cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia phòng, chống tệ nạn ma tuý ; tích hợp phòng, chống tệ nạn ma tuý với phòng, chống những loại tội phạm, HIV / AIDS và những tệ nạn xã hội khác .

Điều 5

1. Nhà nước Nước Ta thực thi những điều ước quốc tế về phòng, chống ma tuý và những điều ước quốc tế khác có tương quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và những bên cùng có lợi ; hợp tác với những nước, những tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế trong hoạt động phòng, chống ma tuý .
2. Cá nhân, tổ chức triển khai quốc tế nhập cư, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, đi lại trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ những pháp luật của Luật này và những lao lý khác của pháp lý Nước Ta về phòng, chống ma tuý .

CHƯƠNG II. TRÁCH NHIỆM PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

Điều 6

Cá nhân, mái ấm gia đình có nghĩa vụ và trách nhiệm :
1. Giáo dục đào tạo thành viên trong mái ấm gia đình, thân nhân về tai hại của ma tuý và thực thi lao lý của pháp lý về phòng, chống ma tuý ; quản trị ngặt nghèo, ngăn ngừa thành viên trong mái ấm gia đình tham gia tệ nạn ma tuý ;
2. Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh ;
3. Đấu tranh với những hành vi trái phép về ma tuý của thân nhân và của người khác ;
4. Tham gia, tương hỗ hoạt động giải trí cai nghiện ma tuý tại những cơ sở cai nghiện và tại hội đồng ; theo dõi, giúp sức người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập hội đồng ; phòng, chống tái nghiện .

Điều 7

Cá nhân, mái ấm gia đình, cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm phát hiện, cung ứng nhanh gọn những thông tin về tệ nạn ma tuý cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, xử lý kịp thời những thông tin, tố giác về tệ nạn ma tuý .

Điều 8

1. Cá nhân, mái ấm gia đình, cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm phát hiện, báo cáo giải trình kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc trồng cây có chứa chất ma tuý ; tham gia triệt phá cây có chứa chất ma tuý do chính quyền sở tại địa phương tổ chức triển khai .
2. Tại những vùng phải xoá bỏ cây có chứa chất ma tuý, những cơ quan nhà nước trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi chủ trương, chủ trương của Nhà nước về tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để thay thế sửa chữa việc trồng cây có chứa chất ma tuý ; quy hoạch cơ cấu tổ chức nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và thị trường tương thích để nhân dân chuyển hướng sản xuất có hiệu suất cao .

Điều 9

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai thành viên, những tổ chức triển khai khác trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm :
1. Tổ chức và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục nhân dân kiến thức và kỹ năng, pháp lý về phòng, chống ma tuý ; kiến thiết xây dựng thiên nhiên và môi trường xã hội lành mạnh, văn minh ;
2. Phòng ngừa, ngăn ngừa người của tổ chức triển khai mình và mọi công dân tham gia tệ nạn ma tuý ;
3. Giám sát hoạt động phòng, chống ma tuý ở cơ quan, nhà trường, những cơ sở giáo dục khác và địa phận dân cư ;
4. Phối hợp với chính quyền sở tại những cấp, những cơ quan có thẩm quyền để hoạt động cai nghiện ma tuý ; tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp sức người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập hội đồng ; phòng, chống tái nghiện .

Điều 10

Nhà trường và những cơ sở giáo dục khác có nghĩa vụ và trách nhiệm :
1. Tổ chức thực thi chương trình giáo dục về phòng, chống ma tuý ; giáo dục pháp lý về phòng, chống ma tuý và lối sống lành mạnh cho học viên, sinh viên, học viên ; quản trị ngặt nghèo, ngăn ngừa học viên, sinh viên, học viên tham gia tệ nạn ma tuý ;
2. Phối hợp với mái ấm gia đình, cơ quan, tổ chức triển khai và chính quyền sở tại địa phương để quản trị, giáo dục học viên, sinh viên, học viên về phòng, chống ma tuý ;
3. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền sở tại địa phương tổ chức triển khai xét nghiệm khi thiết yếu để phát hiện học viên, sinh viên, học viên nghiện ma tuý .

Điều 11

Cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai phòng, chống ma tuý ở cơ quan, đơn vị chức năng mình ; phòng ngừa, ngăn ngừa cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia tệ nạn ma tuý ; tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với tệ nạn ma tuý .

Điều 12

Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân tổ chức triển khai tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nhận thức rõ về tai hại của ma tuý ; chủ trương, chủ trương, pháp lý, giải pháp của Nhà nước về phòng, chống ma tuý .

Điều 13

1. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc Công an nhân dân được triển khai một số ít hoạt động giải trí sau đây :
a ) Chủ trì phối hợp với những cơ quan hữu quan thực thi những hoạt động giải trí ngăn ngừa, đấu tranh chống những tội phạm về ma tuý tại những địa phận biên giới và trong nước ;
b ) vận dụng những giải pháp nhiệm vụ trinh thám thiết yếu để phát hiện tội phạm về ma tuý ;
c ) Trưng cầu giám định vật mẫu, mẫu phẩm sinh học thiết yếu để phát hiện tội phạm về ma tuý ;
d ) Yêu cầu cá thể, mái ấm gia đình, cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan phân phối thông tin, tài liệu, tình hình kinh tế tài chính và thông tin tài khoản tại ngân hàng nhà nước khi có địa thế căn cứ cho rằng có hành vi pháp luật tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 8 Điều 3 của Luật này ;
đ ) Yêu cầu cơ quan bưu điện mở bưu kiện, bưu phẩm để kiểm tra khi có địa thế căn cứ cho rằng trong bưu kiện, bưu phẩm đó có chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần ;
e ) vận dụng những giải pháp thiết yếu để bảo vệ người tố giác, người làm chứng và người bị hại trong những vụ án về ma tuý .
2. Cá nhân, mái ấm gia đình, cơ quan, tổ chức triển khai lao lý tại những điểm d và đ khoản 1 Điều này khi được cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý nhu yếu có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai nghiêm chỉnh những nhu yếu đó .
3. nhà nước pháp luật đơn cử về điều kiện kèm theo, thủ tục, thẩm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý trong việc thực thi những hoạt động giải trí pháp luật tại khoản 1 Điều này .

Điều 14

1. Cá nhân, mái ấm gia đình, cơ quan, tổ chức triển khai tham gia những hoạt động phòng, chống ma tuý được Nhà nước bảo vệ và giữ bí hiểm .
2. Trường hợp cá thể, mái ấm gia đình, cơ quan, tổ chức triển khai do tham gia phòng, chống ma tuý mà bị thiệt hại về gia tài thì được Nhà nước đền bù ; trường hợp cá thể bị thương tích, tổn hại về sức khoẻ hoặc bị thiệt hại về tính mạng con người thì bản thân hoặc mái ấm gia đình được hưởng chính sách, chủ trương đặc biệt quan trọng theo pháp luật của nhà nước .
3. Cơ quan công an, hải quan, bộ đội biên phòng, công an biển, viện kiểm sát, toà án và chính quyền sở tại những cấp trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai pháp luật tại khoản 1 Điều này .

CHƯƠNG III. KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TUÝ

Điều 15

Việc điều tra và nghiên cứu, giám định, sản xuất, luân chuyển, dữ gìn và bảo vệ, tàng trữ, mua và bán, phân phối, sử dụng, giải quyết và xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh chủ quyền lãnh thổ Nước Ta chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần phải được quản trị ngặt nghèo theo pháp luật của pháp lý .

Điều 16

1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai được luân chuyển chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần phải đóng gói, niêm phong theo lao lý của cơ quan có thẩm quyền, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về số lượng, chất lượng hàng của mình và có giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn, không để bị thất thoát .
2. Việc luân chuyển những chất pháp luật tại khoản 1 Điều này của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta phải tuân theo pháp luật của pháp lý Nước Ta .

Điều 17

Việc tồn trữ, dữ gìn và bảo vệ, kê đơn và bán thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh tại những cơ sở y tế phải thực thi theo lao lý của Bộ Y tế .

Điều 18

Cá nhân, cơ quan, tổ chức triển khai triển khai những hoạt động giải trí lao lý tại những điều 15, 16 và 17 của Luật này phải lập hồ sơ về những hoạt động giải trí đó theo lao lý của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền và thông tin cho những cơ quan có tương quan khi có nhu yếu để phối hợp quản trị, trấn áp ngặt nghèo .

Điều 19

Chỉ cơ quan, tổ chức triển khai có đủ điều kiện kèm theo do nhà nước lao lý mới được phép nhập khẩu, xuất khẩu chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần .

Điều 20

1. Các trường hợp vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần phải có giấy phép quá cảnh của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Tổ chức cần vận chuyển quá cảnh phải gửi đơn và hồ sơ xin phép quá cảnh kèm theo giấy phép của nước xuất khẩu và nước nhập khẩu đến Bộ Công an Việt Nam để làm thủ tục.

Giấy phép quá cảnh được gửi cho tổ chức triển khai xin phép, hải quan cửa khẩu nơi có hàng quá cảnh đi qua và những cơ quan khác có tương quan. Giấy phép quá cảnh có giá trị một lần trong thời hạn được ghi trong giấy phép .
2. Việc luân chuyển quá cảnh những chất pháp luật tại khoản 1 Điều này phải theo đúng hành trình dài đã ghi trong giấy phép quá cảnh. Tổ chức luân chuyển quá cảnh phải làm thủ tục, chịu sự trấn áp của cơ quan hải quan và những cơ quan khác có thẩm quyền của Nước Ta .

Điều 21

Mọi trường hợp luân chuyển chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vào, ra hoặc qua chủ quyền lãnh thổ Nước Ta mà không có giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh chủ quyền lãnh thổ Nước Ta hoặc không tuân thủ những pháp luật khác của pháp lý Nước Ta về luân chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh thì đều bị coi là luân chuyển trái phép .

Điều 22

Việc giao, nhận, luân chuyển, tàng trữ, dữ gìn và bảo vệ, sử dụng, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh thực thi theo lao lý của nhà nước .

Điều 23

1. Việc mang theo một số lượng hạn chế thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần dự trữ cho việc sơ cứu, cấp cứu trong cuộc hành trình dài hoặc du lịch quốc tế trên tàu thuỷ, tàu bay, tàu hoả, xe hơi hoặc những phương tiện đi lại vận tải đường bộ khác không bị coi là mang hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .
Người chỉ huy hoặc điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại vận tải đường bộ có nghĩa vụ và trách nhiệm làm thủ tục khai báo với cơ quan hải quan của Nước Ta, báo cáo giải trình về số lượng thuốc đã sử dụng và vận dụng những giải pháp bảo đảm an toàn thích hợp để ngăn ngừa việc sử dụng không đúng mục tiêu hoặc luân chuyển trái phép những thuốc đó. Khi thiết yếu, những cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta được thực thi kiểm tra, trấn áp trên những phương tiện đi lại vận tải đường bộ đó .
2. Việc mang theo thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh của cá thể khi nhập cư, xuất cảnh, quá cảnh chủ quyền lãnh thổ Nước Ta được thực thi theo pháp luật của Bộ Y tế Nước Ta và phải chịu sự trấn áp của những cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta .

Điều 24

1. Chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần bị thu giữ trong những vụ án hình sự phải tiêu huỷ, trừ trường hợp chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần được sử dụng trong những hoạt động giải trí hợp pháp tương quan đến ma tuý bị chiếm đoạt được trả lại cho chủ chiếm hữu .
2. Việc giải quyết và xử lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần kém chất lượng hoặc quá hạn sử dụng triển khai theo pháp luật của Bộ Y tế .
3. Việc giải quyết và xử lý chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần không thuộc những trường hợp pháp luật tại khoản 1, khoản 2 Điều này và tiền chất thực thi theo lao lý của nhà nước .

CHƯƠNG IV. CAI NGHIỆN MA TUÝ

Điều 25

Nhà nước có chủ trương khuyến khích việc tự nguyện cai nghiện ma tuý ; vận dụng chính sách cai nghiện so với người nghiện ma tuý ; tổ chức triển khai những cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc và khuyến khích cá thể, mái ấm gia đình, cơ quan, tổ chức triển khai triển khai những hình thức cai nghiện ma tuý tại mái ấm gia đình và hội đồng ; khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể trong nước và quốc tế tương hỗ những hoạt động giải trí cai nghiện ma tuý .

Điều 26

1. Người nghiện ma tuý có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Tự khai báo về thực trạng nghiện ma tuý của mình với cơ quan, tổ chức triển khai nơi thao tác hoặc chính quyền sở tại cơ sở nơi cư trú và tự ĐK hình thức cai nghiện ;
b ) Tuân thủ khắt khe những pháp luật về cai nghiện ma túy .
2. Gia đình có người nghiện ma tuý có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Báo cho chính quyền sở tại cơ sở về người nghiện ma tuý trong mái ấm gia đình mình và thực trạng nghiện của người đó ;
b ) Giúp người nghiện ma tuý cai nghiện tại mái ấm gia đình theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và chính quyền sở tại cơ sở ;
c ) Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn ngừa người nghiện sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc có hành vi gây mất trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ;

d) Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện và đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của pháp luật.

Điều 27

Các hình thức cai nghiện ma tuý tại mái ấm gia đình và hội đồng được vận dụng so với tổng thể người nghiện ma tuý. Các cơ quan, tổ chức triển khai ở địa phương có nghĩa vụ và trách nhiệm tương hỗ, kiểm tra, giám sát hoạt động giải trí cai nghiện tại mái ấm gia đình và hội đồng .
nhà nước pháp luật đơn cử về tổ chức triển khai cai nghiện ma tuý tại mái ấm gia đình và hội đồng .

Điều 28

1. Người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trở lên đã được cai nghiện tại mái ấm gia đình, hội đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị xã mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc .
2. Việc đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực thi theo quyết định hành động của quản trị Uỷ ban nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thời hạn cai nghiện ma tuý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ một năm đến hai năm .
3. Người nghiện ma tuý tự nguyện làm đơn xin cai nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc và không bị coi là bị giải quyết và xử lý vi phạm hành chính .

4. Tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện bắt buộc, chế độ cai nghiện bắt buộc, thủ tục đưa người nghiện ma tuý quy định tại khoản 1 Điều này vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Điều 29

1. Người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã được cai nghiện tại mái ấm gia đình, hội đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị xã mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định thì được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ .
2. Người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tự nguyện hoặc được mái ấm gia đình làm đơn xin cai nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ .
3. Việc cai nghiện ma tuý so với người nghiện ma tuý pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không coi là việc giải quyết và xử lý vi phạm hành chính .
4. Tổ chức và hoạt động giải trí của cơ sở cai nghiện bắt buộc, thẩm quyền, thời hạn, chính sách cai nghiện, thủ tục đưa người nghiện ma tuý pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do nhà nước pháp luật .

Điều 30

Trong thời hạn cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma tuý có nghĩa vụ và trách nhiệm :
1. Tuân thủ nội quy và chịu sự quản trị, giáo dục của cơ sở cai nghiện bắt buộc ;

2. Lao động, học tập, chữa bệnh để cai nghiện và góp phần đảm bảo đời sống trong thời gian cai nghiện.

Điều 31

Nhà nước áp dụng phương pháp cai nghiện thích hợp đối với người nghiện ma tuý là người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên của cơ sở giáo dục, học sinh của trường giáo dưỡng. Cơ quan quản lý các cơ sở này phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để thực hiện quy định này.

Điều 32

1. Trong cơ sở cai nghiện, những người nghiện ma tuý sau đây phải được bố trí vào các khu vực tách riêng với những người nghiện ma tuý khác để quản lý và chữa bệnh:

a ) Người chưa thành niên ;
b ) Phụ nữ ;
c ) Người có bệnh truyền nhiễm nguy khốn ;
d ) Người đã cai nghiện nhiều lần hoặc có hành vi gây rối trật tự .
2. Cơ sở cai nghiện ma tuý có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi đúng giải pháp cai nghiện đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt ; tổ chức triển khai lao động, học tập, chữa bệnh cho người cai nghiện ma tuý .

3. Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma tuý được quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để quản lý chặt chẽ, giáo dục, chữa bệnh cho người cai nghiện và yêu cầu chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân giúp đỡ khi cần thiết.

Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ sở cai nghiện ma tuý và hỗ trợ cán bộ, công chức, nhân viên tại các cơ sở này khi có yêu cầu.

4. Cơ sở cai nghiện ma tuý phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người cai nghiện ma tuý.

Điều 33

Người đã cai nghiện ma tuý được chính quyền sở tại cơ sở, mái ấm gia đình và những tổ chức triển khai đảm nhiệm, tạo điều kiện kèm theo học nghề, tìm việc làm, vay vốn, tham gia những hoạt động giải trí xã hội để hoà nhập hội đồng .
Cá nhân, mái ấm gia đình, cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm tương hỗ chính quyền sở tại cơ sở trong việc quản trị, giáo dục, giám sát, phòng, chống tái nghiện cho người đã cai nghiện ma tuý .

Điều 34

Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có người nghiện ma tuý có trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma tuý tại địa phương; chỉ đạo cơ quan lao động – thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với cơ quan công an, y tế, giáo dục và đào tạo cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức cai nghiện ma tuý, quản lý, giáo dục người nghiện ma tuý và người đã cai nghiện ma tuý; hỗ trợ, tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng.

Điều 35

1. Kinh phí để thiết kế xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức triển khai cai nghiện bắt buộc và triển khai những hoạt động giải trí pháp luật tại Điều 31 và Điều 34 của Luật này gồm :
a ) Ngân sách chi tiêu nhà nước ;
b ) Đóng góp của người cai nghiện và mái ấm gia đình họ ;
c ) Các nguồn hỗ trợ vốn của tổ chức triển khai, cá thể trong nước và ngoài nước .
2. Người nghiện ma tuý, vợ hoặc chồng của người nghiện ma tuý, cha, mẹ của người chưa thành niên nghiện ma tuý có nghĩa vụ và trách nhiệm góp phần kinh phí đầu tư cai nghiện theo pháp luật của nhà nước ; trường hợp có thực trạng khó khăn vất vả thì được xét giảm hoặc miễn góp phần kinh phí đầu tư cai nghiện .
3. Cơ sở cai nghiện ma tuý được tiếp đón những khoản góp phần, hỗ trợ vốn của cá thể, mái ấm gia đình, cơ quan, tổ chức triển khai trong nước, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế để cai nghiện cho người nghiện ma tuý và phải quản trị, sử dụng những khoản góp phần, hỗ trợ vốn đó theo pháp luật của pháp lý .

CHƯƠNG V. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

Điều 36

Nội dung quản trị nhà nước về phòng, chống ma tuý gồm có :
1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch, chủ trương, chủ trương, kế hoạch về phòng, chống ma tuý ;
2. Ban hành và tổ chức triển khai thực thi những văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý ;
3. Tổ chức cỗ máy, huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cán bộ về phòng, chống ma tuý ;
4. Ban hành, sửa đổi, bổ trợ, công bố hạng mục chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần ;
5. Cấp, tịch thu giấy phép hoạt động giải trí hợp pháp tương quan đến ma tuý ;
6. Quyết định xây dựng, giải thể cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc ; cấp, tịch thu giấy phép hoạt động giải trí của những cơ sở khác về cai nghiện ma tuý ; tổ chức triển khai và quản trị việc cai nghiện ma tuý và hoà nhập hội đồng cho người đã cai nghiện ma tuý ;
7. Tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý ;
8. Thực hiện thống kê nhà nước về phòng, chống ma tuý ;
9. Tổ chức điều tra và nghiên cứu, ứng dụng văn minh khoa học và công nghệ tiên tiến về phòng, chống ma tuý ;
10. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý ;
11. Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma tuý ;
12. Kiểm tra, thanh tra, xử lý khiếu nại, tố cáo và giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về phòng, chống ma tuý .

Điều 37

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về phòng, chống ma tuý .
2. Bộ Công an chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước chủ trì phối hợp với những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước thực thi việc thống nhất quản trị nhà nước về phòng, chống ma tuý .
3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai và phối hợp với những cơ quan hữu quan trong phòng, chống ma tuý .
4. Uỷ ban nhân dân những cấp triển khai quản trị nhà nước về phòng, chống ma tuý tại địa phương ; chỉ huy việc tuyên truyền, giáo dục, tổ chức triển khai phòng, chống ma tuý tại địa phương ; quản trị việc cai nghiện ma tuý và hoà nhập hội đồng cho người đã cai nghiện ma tuý .

Điều 38

1. Bộ Công an có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch, chủ trương, chủ trương, kế hoạch phòng, chống tội phạm về ma tuý ; tổng hợp hiệu quả triển khai kế hoạch phòng, chống ma tuý của những bộ, ngành trình nhà nước ;
b ) Chủ trì phối hợp với những cơ quan nhà nước hữu quan trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý ; tổ chức triển khai tiếp đón và giải quyết và xử lý thông tin về tội phạm ma tuý ;
c ) Ban hành và tổ chức triển khai thực thi quy định quản trị chất ma tuý và tiền chất Giao hàng đấu tranh chống tội phạm về ma tuý ;
d ) Tổ chức lực lượng tìm hiểu những tội phạm về ma tuý, hướng dẫn những cơ quan khác thực thi tìm hiểu bắt đầu những tội phạm này theo lao lý của pháp lý ;
đ ) Tổ chức công tác làm việc giám định chất ma tuý và tiền chất ;
e ) Tổ chức cỗ máy, giảng dạy, tu dưỡng cán bộ làm công tác làm việc tìm hiểu, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý, giám định chất ma tuý và tiền chất ;
g ) Thực hiện thống kê nhà nước về phòng, chống ma tuý ; quản trị thông tin về những tội phạm về ma tuý ;
h ) Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ huy việc lập hồ sơ và tổ chức triển khai đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, giữ gìn bảo mật an ninh, trật tự tại những cơ sở cai nghiện, kiểm tra hoạt động giải trí cai nghiện ma tuý tại hội đồng và trong những cơ sở cai nghiện ;
i ) Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm về ma tuý .
2. Bộ trưởng Bộ Công an cấp, tịch thu giấy phép quá cảnh chủ quyền lãnh thổ Nước Ta chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần ; cấp, tịch thu giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất ma tuý sử dụng trong nghành đấu tranh chống tội phạm .

Điều 39

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có nghĩa vụ và trách nhiệm :
1. Xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch, chủ trương, chủ trương, kế hoạch tổ chức triển khai cai nghiện ma tuý ; chỉ huy tổ chức triển khai cai nghiện ma tuý và xử lý những yếu tố xã hội sau cai nghiện ;
2. Tổ chức cỗ máy, huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cán bộ làm công tác làm việc cai nghiện ma tuý và xử lý những yếu tố xã hội sau cai nghiện ;
3. Chủ trì phối hợp với những cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan và chính quyền sở tại địa phương kiến thiết xây dựng, hướng dẫn hoạt động giải trí của những cơ sở cai nghiện ma tuý ; dạy nghề, tạo việc làm, tư vấn, tương hỗ, tạo điều kiện kèm theo vật chất và ý thức để trợ giúp người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập hội đồng ; phòng, chống tái nghiện ;
4. Thống kê, nhìn nhận tình hình cai nghiện ma tuý và xử lý những yếu tố xã hội sau cai nghiện ;
5. Hướng dẫn, chỉ huy việc xây dựng, giải thể cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc ; cấp, tịch thu giấy phép hoạt động giải trí của những cơ sở khác về cai nghiện ma tuý ;
6. Thực hiện hợp tác quốc tế về cai nghiện ma tuý và xử lý những yếu tố xã hội sau cai nghiện .

Điều 40

1. Bộ Y tế có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Ban hành hạng mục, quy định quản trị thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất sử dụng trong nghành nghề dịch vụ y tế và tổ chức triển khai thực thi quy định đó ; phát hành và chủ trì phối hợp với những cơ quan hữu quan tổ chức triển khai thực thi quy định quản trị chất ma tuý sử dụng trong nghành y tế, nghiên cứu và phân tích, kiểm nghiệm và điều tra và nghiên cứu khoa học ;
b ) Quy định việc nghiên cứu và điều tra thuốc và giải pháp cai nghiện ma tuý ; cấp, tịch thu giấy phép lưu hành thuốc, giải pháp cai nghiện ma tuý ; tương hỗ về người, trình độ kỹ thuật y tế để cai nghiện ma tuý ;
c ) Thực hiện hợp tác quốc tế về trấn áp thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất sử dụng trong nghành y tế, nghiên cứu và phân tích, kiểm nghiệm và điều tra và nghiên cứu khoa học .
2. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp, tịch thu giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu thuốc cai nghiện ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, chất ma tuý, tiền chất sử dụng trong nghành y tế, nghiên cứu và phân tích, kiểm nghiệm và điều tra và nghiên cứu khoa học .

Điều 41

1. Bộ Công nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm :
a ) Ban hành hạng mục, quy định quản trị tiền chất sử dụng trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp và tổ chức triển khai thực thi quy định đó ;
b ) Thực hiện hợp tác quốc tế về trấn áp tiền chất sử dụng trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp .
2. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp cấp, tịch thu giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất sử dụng trong những nghành nghề dịch vụ sản xuất, trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều 40 của Luật này .

Điều 42

Bộ Giáo dục và Đào tạo có nghĩa vụ và trách nhiệm phát hành và tổ chức triển khai thực thi chương trình giáo dục phòng, chống ma tuý ; kiến thiết xây dựng, tổ chức triển khai triển khai những dự án Bất Động Sản giáo dục phòng, chống ma tuý trong nhà trường, những cơ sở giáo dục khác .

Điều 43

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và những cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan khác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức triển khai xoá bỏ cây có chứa chất ma tuý ; thực thi chương trình trợ giúp chuyển hướng sản xuất có hiệu suất cao, không thay đổi đời sống của nhân dân .

Điều 44

1. Cơ quan hải quan, bộ đội biên phòng, công an biển trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp ngặt nghèo với cơ quan công an và chính quyền sở tại địa phương để kiểm tra, trấn áp, phát hiện và giải quyết và xử lý những hành vi mua và bán, luân chuyển trái phép chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần qua biên giới theo pháp luật của pháp lý .

2. Các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này được phối hợp với các cơ quan hữu quan của nước khác theo các quy định tại Chương VI của Luật này để phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần qua biên giới.

Điều 45

Các cơ quan pháp luật tại những điều từ Điều 37 đến Điều 44 của Luật này, trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm :
1. Kiểm tra, thanh tra việc thực thi những lao lý về quản trị những hoạt động giải trí hợp pháp tương quan đến ma tuý ; phòng ngừa, ngăn ngừa và đấu tranh chống tệ nạn ma tuý ; cai nghiện ma tuý và quản trị sau cai nghiện ; nghiên cứu và điều tra khoa học, giảng dạy nhiệm vụ phòng, chống ma tuý ;
2. Xử lý những vi phạm hành chính theo pháp luật của pháp lý và nhu yếu cơ quan tìm hiểu khởi tố, tìm hiểu những hành vi có tín hiệu của tội phạm về ma tuý .

CHƯƠNG VI. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

Điều 46

Nhà nước Nước Ta thực thi chủ trương hợp tác quốc tế đa phương và song phương trong nghành nghề dịch vụ phòng, chống ma tuý trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ vương quốc với những nước trong khu vực Đông Nam á và những nước khác trên quốc tế ; khuyến khích những tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế hợp tác với những cơ quan, tổ chức triển khai của Nước Ta tương hỗ lẫn nhau về cơ sở vật chất, tăng cường năng lượng pháp lý, thông tin, công nghệ tiên tiến và đào tạo và giảng dạy cho hoạt động phòng, chống ma tuý .

Điều 47

Trên cơ sở những pháp luật của Luật này và những điều ước quốc tế có tương quan mà Nước Ta ký kết hoặc tham gia, những cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta thực thi những chương trình hợp tác về phòng, chống ma tuý với những cơ quan hữu quan của những nước, những tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế .

Điều 48

Việc phối hợp giữa những cơ quan hữu quan của Nước Ta với nước có tương quan để xử lý vấn đề đơn cử về ma tuý phải tuân theo những lao lý của điều ước quốc tế mà Nước Ta và nước có tương quan đã ký kết hoặc tham gia, hoặc theo thoả thuận trực tiếp giữa nhà nước Nước Ta với nhà nước nước có tương quan .

Điều 49

1. Nhà nước Nước Ta dành ưu tiên cho nước ký kết điều ước quốc tế song phương với Nước Ta sự tương hỗ tư pháp trong tìm hiểu, truy tố, xét xử những tội phạm về ma tuý .
2. Nhà nước Nước Ta hoàn toàn có thể khước từ tương hỗ tư pháp trong những trường hợp sau :
a ) Yêu cầu tương hỗ tư pháp không tương thích với những điều ước quốc tế về phòng, chống ma tuý mà Nước Ta ký kết hoặc tham gia và pháp lý Nước Ta ;
b ) Việc thực thi nhu yếu tương hỗ tư pháp gây tổn hại đến chủ quyền lãnh thổ, bảo mật an ninh vương quốc hoặc quyền lợi quan trọng khác của Nước Ta .

Điều 50

Trong trường hợp Nước Ta và nước có tương quan không cùng tham gia điều ước quốc tế đa phương hoặc chưa ký với nhau điều ước quốc tế song phương thì những cơ quan tư pháp của Nước Ta trong khuôn khổ pháp lý và thực tiễn của mình, được thoả thuận trực tiếp với cơ quan tư pháp của nước có tương quan trong việc tìm hiểu, truy tố, xét xử tội phạm về ma tuý .

Điều 51

Nhà nước Nước Ta thực thi nhu yếu chuyển giao hàng hoá có trấn áp trên cơ sở điều ước quốc tế mà Nước Ta ký kết hoặc tham gia để phát hiện và truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự so với người phạm tội về ma tuý. Quyết định sử dụng giải pháp này được thực thi theo thoả thuận giữa những cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta và của nước có tương quan .

CHƯƠNG VII. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 52

Cá nhân, mái ấm gia đình, cơ quan, tổ chức triển khai có thành tích trong đấu tranh phòng, chống ma tuý thì được khen thưởng theo lao lý của pháp lý .

Điều 53

1. Mọi hành vi vi phạm pháp lý về phòng, chống ma tuý phải được giải quyết và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo lao lý của pháp lý ; việc giải quyết và xử lý phải nhất quyết, công khai minh bạch và thông tin cho cơ quan, tổ chức triển khai, chính quyền sở tại cơ sở nơi người vi phạm thao tác hoặc cư trú .
2. Người nào sử dụng gia tài, phương tiện đi lại của mình để chứa chấp hoặc tạo điều kiện kèm theo cho những hoạt động giải trí trái phép về ma tuý ; không triển khai hoặc thực thi không rất đầy đủ nhu yếu của cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống ma tuý ; cản trở, chống đối, xâm phạm tính mạng con người, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người tố giác, người làm chứng, người bị hại, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm những pháp luật của Luật này thì tuỳ theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý hành chính hoặc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật của pháp lý .
3. Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm những pháp luật của Luật này trong khi thi hành trách nhiệm về phòng, chống ma tuý thì tuỳ theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo lao lý của pháp lý .

Điều 54

Việc khiếu nại, tố cáo và xử lý khiếu nại, tố cáo so với những vi phạm pháp lý về phòng, chống ma tuý được triển khai theo lao lý của pháp lý về xử lý khiếu nại, tố cáo .

CHƯƠNG VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 55

Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2001 .
Những lao lý trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ .

Điều 56

nhà nước lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành Luật này .

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000.

Related Posts

About The Author

Add Comment