Luật số 18/2012/QH13 của Quốc hội: LUẬT BIỂN VIỆT NAM

QUỐC HỘI

______

Luật số: 18/2012/QH13 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

LUẬT
BIỂN VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật biển Việt Nam.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này lao lý về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng độc quyền kinh tế tài chính, thềm lục địa, những hòn đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền lãnh thổ, quyền tài phán vương quốc của Việt Nam ; hoạt động giải trí trong vùng biển Việt Nam ; tăng trưởng kinh tế tài chính biển ; quản trị và bảo vệ biển, hòn đảo .

Điều 2. Áp dụng pháp luật

1. Trường hợp có sự khác nhau giữa lao lý của Luật này với lao lý của luật khác về chủ quyền lãnh thổ, chính sách pháp lý của vùng biển Việt Nam thì vận dụng pháp luật của Luật này .
2. Trường hợp lao lý của Luật này khác với pháp luật của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì vận dụng pháp luật của điều ước quốc tế đó .

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Vùng biển Việt Nam bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, được xác định theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

2. Vùng biển quốc tế là tất cả các vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và các quốc gia khác, nhưng không bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển.

3. Tàu thuyền là phương tiện hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước bao gồm tàu, thuyền và các phương tiện khác có động cơ hoặc không có động cơ.

4. Tàu quân sự là tàu thuyền thuộc lực lượng vũ trang của một quốc gia và mang dấu hiệu bên ngoài thể hiện rõ quốc tịch của quốc gia đó, do một sĩ quan hải quân phục vụ quốc gia đó chỉ huy, người chỉ huy này có tên trong danh sách sĩ quan hay trong một tài liệu tương đương; được điều hành bởi thuỷ thủ đoàn hoạt động theo các điều lệnh kỷ luật quân sự.

5. Tàu thuyền công vụ là tàu thuyền chuyên dùng để thực hiện các công vụ của Nhà nước không vì mục đích thương mại.

6. Tài nguyên bao gồm tài nguyên sinh vật và tài nguyên phi sinh vật thuộc khối nước, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển.

7. Đường đẳng sâu là đường nối liền các điểm có cùng độ sâu ở biển.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý và bảo vệ biển

1. Quản lý và bảo vệ biển được thực thi thống nhất theo lao lý của pháp lý Việt Nam, tương thích với Hiến chương Liên hợp quốc và những điều ước quốc tế khác mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .
2. Các cơ quan, tổ chức triển khai và mọi công dân Việt Nam có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền lãnh thổ, quyền tài phán vương quốc trên những vùng biển, hòn đảo và quần đảo, bảo vệ tài nguyên và môi trường tự nhiên biển .
3. Nhà nước xử lý những tranh chấp tương quan đến biển, hòn đảo với những nước khác bằng những giải pháp độc lập, tương thích với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, pháp lý và thực tiễn quốc tế .

Điều 5. Chính sách quản lý và bảo vệ biển

1. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bản địa và thực thi những giải pháp thiết yếu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền lãnh thổ, quyền tài phán vương quốc trên những vùng biển, hòn đảo và quần đảo, bảo vệ tài nguyên và thiên nhiên và môi trường biển, tăng trưởng kinh tế tài chính biển .
2. Xây dựng và thực thi kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch quản trị, sử dụng, khai thác, bảo vệ những vùng biển, hòn đảo và quần đảo một cách bền vững và kiên cố ship hàng tiềm năng kiến thiết xây dựng, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh .
3. Khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể góp vốn đầu tư lao động, vật tư, tiền vốn và vận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào việc sử dụng, khai thác, tăng trưởng kinh tế tài chính biển, bảo vệ tài nguyên và thiên nhiên và môi trường biển, tăng trưởng vững chắc những vùng biển tương thích với điều kiện kèm theo của từng vùng biển và bảo vệ nhu yếu quốc phòng, bảo mật an ninh ; tăng cường thông tin, thông dụng về tiềm năng, chủ trương, pháp lý về biển .
4. Khuyến khích và bảo vệ hoạt động giải trí thủy hải sản của ngư dân trên những vùng biển, bảo lãnh hoạt động giải trí của tổ chức triển khai, công dân Việt Nam ngoài những vùng biển Việt Nam tương thích với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, pháp lý quốc tế, pháp lý của vương quốc ven biển có tương quan .
5. Đầu tư bảo vệ hoạt động giải trí của những lực lượng làm trách nhiệm tuần tra, trấn áp trên biển, tăng cấp cơ sở phục vụ hầu cần ship hàng cho những hoạt động giải trí trên biển, hòn đảo và quần đảo, tăng trưởng nguồn nhân lực biển .
6. Thực hiện những chủ trương ưu tiên so với nhân dân sinh sống trên những hòn đảo và quần đảo ; chính sách khuyến mại so với những lực lượng tham gia quản trị và bảo vệ những vùng biển, hòn đảo và quần đảo .

Điều 6. Hợp tác quốc tế về biển

1. Nhà nước tăng cường hợp tác quốc tế về biển với những nước, những tổ chức triển khai quốc tế và khu vực trên cơ sở pháp lý quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, bình đẳng, những bên cùng có lợi .
2. Nội dung hợp tác quốc tế về biển gồm có :
a ) Điều tra, điều tra và nghiên cứu biển, đại dương ; ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến ;
b ) Ứng phó với đổi khác khí hậu, phòng chống và cảnh báo nhắc nhở thiên tai ;
c ) Bảo vệ đa dạng sinh học biển, hệ sinh thái biển ;
d ) Phòng chống ô nhiễm thiên nhiên và môi trường biển, giải quyết và xử lý chất thải từ hoạt động giải trí kinh tế tài chính biển, ứng phó sự cố tràn dầu ;
đ ) Tìm kiếm, cứu nạn trên biển ;
e ) Phòng, chống tội phạm trên biển ;
g ) Khai thác bền vững và kiên cố tài nguyên biển, tăng trưởng du lịch biển .

Điều 7. Quản lý nhà nước về biển

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về biển trong khoanh vùng phạm vi cả nước .
2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ven biển thường trực TW trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình triển khai quản trị nhà nước về biển .
CHƯƠNG II

VÙNG BIỂN VIỆT NAM

Điều 8. Xác định đường cơ sở

Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam là đường cơ sở thẳng đã được nhà nước công bố. nhà nước xác lập và công bố đường cơ sở ở những khu vực chưa có đường cơ sở sau khi được Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn .

Điều 9. Nội thuỷ

Nội thủy là vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam .

Điều 10. Chế độ pháp lý của nội thuỷ

Nhà nước thực thi chủ quyền lãnh thổ trọn vẹn, tuyệt đối và không thiếu so với nội thủy như trên chủ quyền lãnh thổ đất liền .

Điều 11. Lãnh hải

Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển .
Ranh giới ngoài của lãnh hải là biên giới vương quốc trên biển của Việt Nam .

Điều 12. Chế độ pháp lý của lãnh hải

1. Nhà nước thực thi chủ quyền lãnh thổ khá đầy đủ và toàn vẹn so với lãnh hải và vùng trời, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải tương thích với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 .
2. Tàu thuyền của toàn bộ những vương quốc được hưởng quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam. Đối với tàu quân sự chiến lược quốc tế khi triển khai quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam, thông tin trước cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam .
3. Việc đi qua không gây hại của tàu thuyền quốc tế phải được triển khai trên cơ sở tôn trọng tự do, độc lập, chủ quyền lãnh thổ, pháp lý Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .
4. Các phương tiện đi lại bay quốc tế không được vào vùng trời ở trên lãnh hải Việt Nam, trừ trường hợp được sự chấp thuận đồng ý của nhà nước Việt Nam hoặc triển khai theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .
5. Nhà nước có chủ quyền lãnh thổ so với mọi loại hiện vật khảo cổ, lịch sử vẻ vang trong lãnh hải Việt Nam .

Điều 13. Vùng tiếp giáp lãnh hải

Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển thông suốt và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều rộng 12 hải lý tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải .

Điều 14. Chế độ pháp lý của vùng tiếp giáp lãnh hải

1. Nhà nước triển khai quyền chủ quyền lãnh thổ, quyền tài phán vương quốc và những quyền khác lao lý tại Điều 16 của Luật này so với vùng tiếp giáp lãnh hải .
2. Nhà nước triển khai trấn áp trong vùng tiếp giáp lãnh hải nhằm mục đích ngăn ngừa và giải quyết và xử lý hành vi vi phạm pháp lý về hải quan, thuế, y tế, xuất nhập cảnh xảy ra trên chủ quyền lãnh thổ hoặc trong lãnh hải Việt Nam .

Điều 15. Vùng đặc quyền kinh tế

Vùng độc quyền kinh tế tài chính là vùng biển nối tiếp và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở .

Điều 16. Chế độ pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế

1. Trong vùng độc quyền kinh tế tài chính, Nhà nước thực thi :
a ) Quyền chủ quyền lãnh thổ về việc thăm dò, khai thác, quản trị và bảo tồn tài nguyên thuộc vùng nước bên trên đáy biển, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển ; về những hoạt động giải trí khác nhằm mục đích thăm dò, khai thác vùng này vì mục tiêu kinh tế tài chính ;
b ) Quyền tài phán vương quốc về lắp ráp và sử dụng hòn đảo tự tạo, thiết bị và khu công trình trên biển ; điều tra và nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ và gìn giữ môi trường tự nhiên biển ;
c ) Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác tương thích với pháp lý quốc tế .
2. Nhà nước tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ; quyền đặt dây cáp, ống dẫn ngầm và hoạt động giải trí sử dụng biển hợp pháp của những vương quốc khác trong vùng độc quyền kinh tế tài chính của Việt Nam theo pháp luật của Luật này và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, không làm phương hại đến quyền chủ quyền lãnh thổ, quyền tài phán vương quốc và quyền lợi vương quốc trên biển của Việt Nam .
Việc lắp ráp dây cáp và ống dẫn ngầm phải có sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam .
3. Tổ chức, cá thể quốc tế được tham gia thăm dò, sử dụng, khai thác tài nguyên, nghiên cứu và điều tra khoa học, lắp ráp những thiết bị và khu công trình trong vùng độc quyền kinh tế tài chính của Việt Nam trên cơ sở những điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, hợp đồng được ký kết theo lao lý của pháp lý Việt Nam hoặc được phép của nhà nước Việt Nam .
4. Các quyền có tương quan đến đáy biển và lòng đất dưới đáy biển được thực thi theo pháp luật tại Điều 17 và Điều 18 của Luật này .

Điều 17. Thềm lục địa

Thềm lục địa là vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, tiếp nối và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, trên hàng loạt phần lê dài tự nhiên của chủ quyền lãnh thổ đất liền, những hòn đảo và quần đảo của Việt Nam cho đến mép ngoài của rìa lục địa .
Trong trường hợp mép ngoài của rìa lục địa này cách đường cơ sở chưa đủ 200 hải lý thì thềm lục địa nơi đó được lê dài đến 200 hải lý tính từ đường cơ sở .
Trong trường hợp mép ngoài của rìa lục địa này vượt quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở thì thềm lục địa nơi đó được lê dài không quá 350 hải lý tính từ đường cơ sở hoặc không quá 100 hải lý tính từ đường đẳng sâu 2.500 mét ( m ) .

Điều 18. Chế độ pháp lý của thềm lục địa

1. Nhà nước thực hiện quyền chủ quyền đối với thềm lục địa về thăm dò, khai thác tài nguyên.

2. Quyền chủ quyền quy định tại khoản 1 Điều này có tính chất đặc quyền, không ai có quyền tiến hành hoạt động thăm dò thềm lục địa hoặc khai thác tài nguyên của thềm lục địa nếu không có sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam.

3. Nhà nước có quyền khai thác lòng đất dưới đáy biển, cho phép và quy định việc khoan nhằm bất kỳ mục đích nào ở thềm lục địa.

4. Nhà nước tôn trọng quyền đặt dây cáp, ống dẫn ngầm và hoạt động giải trí sử dụng biển hợp pháp khác của những vương quốc khác ở thềm lục địa Việt Nam theo pháp luật của Luật này và những điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, không làm phương hại đến quyền chủ quyền lãnh thổ, quyền tài phán vương quốc và quyền lợi vương quốc trên biển của Việt Nam .
Việc lắp ráp dây cáp và ống dẫn ngầm phải có sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam .
5. Tổ chức, cá thể quốc tế được tham gia thăm dò, sử dụng, khai thác tài nguyên, điều tra và nghiên cứu khoa học, lắp ráp thiết bị và khu công trình ở thềm lục địa của Việt Nam trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, hợp đồng ký kết theo pháp luật của pháp lý Việt Nam hoặc được phép của nhà nước Việt Nam .

Điều 19. Đảo, quần đảo

1. Đảo là một vùng đất tự nhiên có nước phủ bọc, khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước .
Quần đảo là một tập hợp những hòn đảo, gồm có cả bộ phận của những hòn đảo, vùng nước thông suốt và những thành phần tự nhiên khác có tương quan ngặt nghèo với nhau .
2. Đảo, quần đảo thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam là bộ phận không hề tách rời của chủ quyền lãnh thổ Việt Nam .

Điều 20. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của đảo, quần đảo         

1. Đảo thích hợp cho đời sống con người hoặc cho một đời sống kinh tế tài chính riêng thì có nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa .
2. Đảo đá không thích hợp cho đời sống con người hoặc cho một đời sống kinh tế tài chính riêng thì không có vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa .
3. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa của những hòn đảo, quần đảo được xác lập theo pháp luật tại những điều 9, 11, 13, 15 và 17 của Luật này và được biểu lộ bằng hải đồ, bản kê toạ độ địa lý do nhà nước công bố .

Điều 21. Chế độ pháp lý của đảo, quần đảo

1. Nhà nước triển khai chủ quyền lãnh thổ trên hòn đảo, quần đảo của Việt Nam .
2. Chế độ pháp lý so với vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa của những hòn đảo, quần đảo được thực thi theo lao lý tại những điều 10, 12, 14, 16 và 18 của Luật này .
CHƯƠNG III

HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM

Điều 22. Quy định chung

1. Tổ chức, cá thể hoạt động giải trí trong vùng biển Việt Nam phải tôn trọng chủ quyền lãnh thổ, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền lãnh thổ, quyền tài phán vương quốc và quyền lợi vương quốc của Việt Nam, tuân thủ lao lý của pháp lý Việt Nam và pháp lý quốc tế có tương quan .
2. Nhà nước tôn trọng và bảo lãnh quyền và quyền lợi hợp pháp của tàu thuyền, tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí trong vùng biển Việt Nam tương thích với lao lý của pháp lý Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

Điều 23. Đi qua không gây hại trong lãnh hải

1. Đi qua lãnh hải là việc tàu thuyền quốc tế đi trong lãnh hải Việt Nam nhằm mục đích một trong những mục tiêu sau :
a ) Đi ngang qua nhưng không đi vào nội thủy Việt Nam, không neo đậu lại trong một khu công trình cảng, bến hay nơi trú đậu ở bên ngoài nội thủy Việt Nam ;
b ) Đi vào hoặc rời khỏi nội thủy Việt Nam hay đậu lại hoặc rời khỏi một khu công trình cảng, bến hay nơi trú đậu ở bên ngoài nội thủy Việt Nam .
2. Việc đi qua lãnh hải phải liên tục và nhanh gọn, trừ trường hợp gặp sự cố hàng hải, sự cố bất khả kháng, gặp nạn hoặc vì mục tiêu phải tương hỗ người, tàu thuyền hay tàu bay đang gặp nạn .
3. Việc đi qua không gây hại trong lãnh hải không được làm phương hại đến độc lập, quốc phòng, bảo mật an ninh của Việt Nam, trật tự bảo đảm an toàn trên biển. Việc đi qua của tàu thuyền quốc tế trong lãnh hải Việt Nam bị coi là gây phương hại đến độc lập, quốc phòng, bảo mật an ninh của Việt Nam, trật tự bảo đảm an toàn xã hội nếu tàu thuyền đó thực thi bất kể một hành vi nào sau đây :
a ) Đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại độc lập, chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ;
b ) Đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại độc lập, chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của vương quốc khác ; thực thi những hành vi trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp lý quốc tế được lao lý trong Hiến chương Liên hợp quốc ;
c ) Luyện tập hay diễn tập với bất kể kiểu, loại vũ khí nào, dưới bất kỳ hình thức nào ;
d ) Thu thập thông tin gây thiệt hại cho quốc phòng, bảo mật an ninh của Việt Nam ;
đ ) Tuyên truyền nhằm mục đích gây hại đến quốc phòng, bảo mật an ninh của Việt Nam ;
e ) Phóng đi, đảm nhiệm hay xếp phương tiện đi lại bay lên tàu thuyền ;
g ) Phóng đi, đảm nhiệm hay xếp phương tiện đi lại quân sự chiến lược lên tàu thuyền ;
h ) Bốc, dỡ hàng hóa, tài lộc hay đưa người lên xuống tàu thuyền trái với pháp luật của pháp lý Việt Nam về hải quan, thuế, y tế hoặc xuất nhập cảnh ;
i ) Cố ý gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường tự nhiên biển ;
k ) Đánh bắt món ăn hải sản trái phép ;
l ) Nghiên cứu, tìm hiểu, thăm dò trái phép ;
m ) Làm tác động ảnh hưởng đến hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống thông tin liên lạc hoặc của thiết bị hay khu công trình khác của Việt Nam ;
n ) Tiến hành hoạt động giải trí khác không trực tiếp tương quan đến việc đi qua .

Điều 24. Nghĩa vụ khi thực hiện quyền đi qua không gây hại

1. Khi thực thi quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ pháp luật của pháp lý Việt Nam về nội dung sau đây :
a ) An toàn hàng hải và điều phối giao thông vận tải đường thủy, tuyến hàng hải và phân luồng giao thông vận tải ;
b ) Bảo vệ thiết bị và mạng lưới hệ thống bảo vệ hàng hải, thiết bị hay khu công trình khác ;
c ) Bảo vệ đường dây cáp và ống dẫn ;
d ) Bảo tồn tài nguyên sinh vật biển ;
đ ) Hoạt động đánh bắt cá, khai thác và nuôi trồng món ăn hải sản ;
e ) Gìn giữ môi trường tự nhiên biển, ngăn ngừa, hạn chế và khắc chế ô nhiễm thiên nhiên và môi trường biển ;
g ) Nghiên cứu khoa học biển và đo đạc thủy văn ;
h ) Hải quan, thuế, y tế, xuất nhập cảnh .
2. Thuyền trưởng tàu thuyền quốc tế chạy bằng nguồn năng lượng hạt nhân hoặc chuyên chở chất phóng xạ, chất ô nhiễm hoặc nguy khốn, khi đi trong lãnh hải Việt Nam có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Mang không thiếu tài liệu kỹ thuật tương quan tới tàu thuyền và sản phẩm & hàng hóa trên tàu thuyền, tài liệu về bảo hiểm dân sự bắt buộc ;
b ) Sẵn sàng cung ứng cho những cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam mọi tài liệu tương quan đến thông số kỹ thuật kỹ thuật của tàu thuyền cũng như của sản phẩm & hàng hóa trên tàu thuyền ;
c ) Thực hiện vừa đủ những giải pháp phòng ngừa đặc biệt quan trọng đúng theo pháp luật của pháp lý Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên vận dụng so với những loại tàu thuyền này ;
d ) Tuân thủ quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về việc vận dụng giải pháp phòng ngừa đặc biệt quan trọng, kể cả cấm không được đi qua lãnh hải Việt Nam hoặc buộc phải rời ngay khỏi lãnh hải Việt Nam trong trường hợp có tín hiệu hoặc dẫn chứng rõ ràng về năng lực gây rò rỉ hoặc làm ô nhiễm môi trường tự nhiên .

Điều 25. Tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải phục vụ cho việc đi qua không gây hại

1. nhà nước pháp luật về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông vận tải trong lãnh hải ship hàng cho việc đi qua không gây hại nhằm mục đích bảo vệ bảo đảm an toàn hàng hải .
2. Tàu thuyền quốc tế chở dầu hoặc chạy bằng nguồn năng lượng hạt nhân hoặc chuyên chở chất phóng xạ, chất ô nhiễm hay nguy khốn khi đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam hoàn toàn có thể bị buộc phải đi theo tuyến hàng hải lao lý đơn cử cho từng trường hợp .

Điều 26. Vùng cấm và khu vực hạn chế hoạt động trong lãnh hải

1. Để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quốc phòng, bảo mật an ninh và quyền lợi vương quốc hoặc bảo đảm an toàn hàng hải, bảo vệ tài nguyên, sinh thái xanh biển, chống ô nhiễm, khắc phục sự cố, thảm họa thiên nhiên và môi trường biển, phòng chống lây lan dịch bệnh, nhà nước thiết lập vùng cấm trong thời điểm tạm thời hoặc vùng hạn chế hoạt động giải trí trong lãnh hải Việt Nam .
2. Việc thiết lập vùng cấm trong thời điểm tạm thời hoặc vùng hạn chế hoạt động giải trí trong lãnh hải Việt Nam theo pháp luật tại khoản 1 Điều này phải được thông tin thoáng đãng trong nước và quốc tế trong “ Thông báo hàng hải ”, theo tập quán hàng hải quốc tế, chậm nhất là 15 ngày trước khi vận dụng hoặc thông tin ngay sau khi vận dụng trong trường hợp khẩn cấp .

Điều 27. Tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài đến Việt Nam

1. Tàu quân sự chiến lược và tàu thuyền công vụ của quốc tế chỉ được đi vào nội thủy, neo đậu tại một khu công trình cảng, bến hay nơi trú đậu trong nội thuỷ hoặc khu công trình cảng, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam ở bên ngoài nội thủy Việt Nam theo lời mời của nhà nước Việt Nam hoặc theo thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam với vương quốc mà tàu mang cờ .
2. Tàu quân sự chiến lược và tàu thuyền công vụ của quốc tế khi ở trong nội thủy, cảng, bến hay nơi trú đậu trong nội thuỷ hoặc những khu công trình cảng, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam ở bên ngoài nội thủy Việt Nam phải tuân thủ lao lý của Luật này, pháp luật khác của pháp lý có tương quan và phải hoạt động giải trí tương thích với lời mời của nhà nước Việt Nam hoặc thỏa thuận hợp tác với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam .

Điều 28. Trách nhiệm của tàu quân sự và tàu thuyền công vụ của nước ngoài trong vùng biển Việt Nam

Tàu quân sự của nước ngoài khi hoạt động trong vùng biển Việt Nam mà có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam thì lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển của Việt Nam có quyền yêu cầu tàu thuyền đó chấm dứt ngay hành vi vi phạm, rời khỏi lãnh hải Việt Nam ngay lập tức nếu đang ở trong lãnh hải Việt Nam. Tàu thuyền vi phạm phải tuân thủ các yêu cầu, mệnh lệnh của lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển của Việt Nam.

Trường hợp tàu quân sự chiến lược, tàu thuyền công vụ của quốc tế hoạt động giải trí trong vùng biển Việt Nam mà có hành vi vi phạm pháp lý Việt Nam hoặc pháp lý quốc tế có tương quan thì vương quốc mà tàu mang cờ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về mọi thiệt hại do tàu thuyền đó gây ra cho Việt Nam .

Điều 29. Hoạt động của tàu ngầm và các phương tiện đi ngầm khác của nước ngoài trong nội thuỷ, lãnh hải Việt Nam

Trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam, tàu ngầm và những phương tiện đi lại đi ngầm khác của quốc tế phải hoạt động giải trí ở trạng thái nổi trên mặt nước và phải treo cờ quốc tịch, trừ trường hợp được phép của nhà nước Việt Nam hoặc theo thỏa thuận hợp tác giữa nhà nước Việt Nam và chính phủ nước nhà của vương quốc mà tàu thuyền đó mang cờ .

Điều 30. Quyền tài phán hình sự đối với tàu thuyền nước ngoài

1. Trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, lực lượng tuần tra, trấn áp trên biển có quyền thực thi những giải pháp để bắt người, tìm hiểu so với tội phạm xảy ra trên tàu thuyền quốc tế sau khi rời khỏi nội thủy và đang đi trong lãnh hải Việt Nam .
2. Đối với tội phạm xảy ra trên tàu thuyền quốc tế đang đi trong lãnh hải Việt Nam nhưng không phải ngay sau khi rời khỏi nội thủy Việt Nam, lực lượng tuần tra, trấn áp trên biển có quyền thực thi bắt người, tìm hiểu trong những trường hợp sau đây :
a ) Hậu quả của việc phạm tội ảnh hưởng tác động đến Việt Nam ;
b ) Việc phạm tội có đặc thù phá hoại tự do của Việt Nam hay trật tự trong lãnh hải Việt Nam ;
c ) Thuyền trưởng hay một viên chức ngoại giao hoặc viên chức lãnh sự của vương quốc mà tàu thuyền mang cờ nhu yếu sự trợ giúp của những cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ;
d ) Để ngăn ngừa hành vi mua và bán người, mua và bán, tàng trữ, luân chuyển trái phép chất ma túy .
3. Lực lượng tuần tra, trấn áp trên biển không được triển khai bất kể giải pháp nào trên tàu thuyền quốc tế đang đi trong lãnh hải Việt Nam để bắt giữ người hay tìm hiểu việc phạm tội đã xảy ra trước khi tàu thuyền đó đi vào lãnh hải Việt Nam nếu như tàu thuyền đó xuất phát từ một cảng quốc tế và chỉ đi trong lãnh hải mà không đi vào nội thủy Việt Nam, trừ trường hợp cần ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm thiên nhiên và môi trường biển hoặc để triển khai quyền tài phán vương quốc pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 16 của Luật này .
4. Việc triển khai giải pháp tố tụng hình sự phải tương thích với lao lý của pháp lý Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

Điều 31. Quyền tài phán dân sự đối với tàu thuyền nước ngoài

1. Lực lượng tuần tra, trấn áp trên biển không được buộc tàu thuyền quốc tế đang đi trong lãnh hải phải dừng lại hoặc biến hóa hành trình dài chỉ vì mục tiêu triển khai quyền tài phán dân sự so với cá thể đang ở trên tàu thuyền đó .
2. Lực lượng tuần tra, trấn áp trên biển không được triển khai những giải pháp bắt giữ hay giải quyết và xử lý về mặt dân sự so với tàu thuyền quốc tế đang đi trong vùng biển Việt Nam, trừ nội thủy, trừ trường hợp việc thi hành những giải pháp này tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết hay nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự mà tàu thuyền phải tiếp đón trong khi đi qua hoặc để được đi qua vùng biển Việt Nam .
3. Lực lượng tuần tra, trấn áp trên biển hoàn toàn có thể vận dụng những giải pháp bắt giữ hay giải quyết và xử lý tàu thuyền quốc tế nhằm mục đích mục tiêu thực thi quyền tài phán dân sự nếu tàu thuyền đó đang đậu trong lãnh hải hoặc đi qua lãnh hải sau khi rời khỏi nội thủy Việt Nam .

Điều 32. Thông tin liên lạc trong cảng, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam

Tổ chức, cá thể và tàu thuyền khi ở trong những cảng, bến hay nơi trú đậu trong nội thuỷ hay trong khu công trình cảng, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam ở bên ngoài nội thủy Việt Nam chỉ được thực thi thông tin liên lạc theo đúng những pháp luật của pháp lý Việt Nam và pháp lý quốc tế có tương quan .

Điều 33. Tìm kiếm, cứu nạn và cứu hộ

1. Trường hợp người, tàu thuyền hoặc phương tiện đi lại bay gặp nạn hoặc nguy khốn trên biển cần sự tương hỗ thì phải phát tín hiệu cấp cứu theo lao lý và khi điều kiện kèm theo được cho phép phải thông tin ngay cho cảng vụ hàng hải hay TT phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam hay nhà chức trách địa phương nơi gần nhất biết để được trợ giúp, hướng dẫn thiết yếu .
2. Khi phân biệt thực trạng người, tàu thuyền gặp nạn hoặc nguy hại hay nhận được tín hiệu cấp cứu của người, tàu thuyền gặp nạn hoặc nguy hại cần được tương hỗ, mọi cá thể, tàu thuyền khác phải bằng mọi cách thực thi tương hỗ người, tàu thuyền gặp nạn hoặc nguy khốn nếu điều kiện kèm theo thực tiễn được cho phép và không gây nguy khốn đến tàu thuyền, những người đang ở trên tàu thuyền của mình và kịp thời thông tin cho cá thể, tổ chức triển khai tương quan biết .
3. Nhà nước bảo vệ sự trợ giúp thiết yếu theo pháp luật của pháp lý Việt Nam, pháp lý quốc tế có tương quan và trên tinh thần nhân đạo để người và tàu thuyền gặp nạn hoặc nguy hại trên biển hoàn toàn có thể nhanh gọn được tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả .
4. Trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam, Nhà nước có độc quyền trong việc triển khai những hoạt động giải trí tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ cứu nạn người và tàu thuyền gặp nạn hoặc nguy hại cần sự tương hỗ .
5. Lực lượng có thẩm quyền có quyền kêu gọi cá thể, tàu thuyền đang hoạt động giải trí trong vùng biển Việt Nam tham gia tìm kiếm, cứu nạn nếu điều kiện kèm theo trong thực tiễn được cho phép và không gây nguy hại cho cá thể, tàu thuyền đó .
Việc kêu gọi và nhu yếu lao lý tại khoản này chỉ được triển khai trong trường hợp khẩn cấp và chỉ trong thời hạn thiết yếu để thực thi công tác làm việc tìm kiếm, cứu nạn .
6. Việc cứu hộ cứu nạn hàng hải được triển khai trên cơ sở hợp đồng cứu hộ cứu nạn hàng hải theo thỏa thuận hợp tác giữa chủ tàu thuyền hoặc thuyền trưởng tàu thuyền tham gia cứu hộ cứu nạn với chủ tàu thuyền hoặc thuyền trưởng của tàu thuyền gặp nạn, tương thích với những lao lý của pháp lý Việt Nam và pháp lý quốc tế có tương quan .
7. Tàu thuyền quốc tế vào vùng biển Việt Nam thực thi việc tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa theo đề xuất của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo những lao lý của pháp lý Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

Điều 34. Đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển

1. Đảo tự tạo, thiết bị, khu công trình trên biển gồm có :
a ) Các giàn khoan trên biển cùng hàng loạt những bộ phận nhờ vào khác bảo vệ hoạt động giải trí thông thường và liên tục của những giàn khoan hoặc những thiết bị chuyên dùng để thăm dò, khai thác và sử dụng biển ;
b ) Các loại báo hiệu hàng hải ;
c ) Các thiết bị, khu công trình khác được lắp ráp và sử dụng ở biển .
2. Nhà nước có quyền tài phán so với những hòn đảo tự tạo và thiết bị, khu công trình trên biển trong vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa Việt Nam, gồm có cả quyền tài phán theo những pháp luật của pháp lý về hải quan, thuế, y tế, bảo mật an ninh và xuất nhập cảnh .
3. Các hòn đảo tự tạo, thiết bị, khu công trình trên biển và những bộ phận kèm theo hoặc nhờ vào có vành đai bảo đảm an toàn 500 mét ( m ) tính từ điểm nhô ra xa nhất của hòn đảo, thiết bị, khu công trình hoặc những bộ phận đó, nhưng không có lãnh hải và những vùng biển riêng .
4. Không thiết kế xây dựng hòn đảo tự tạo, thiết bị, khu công trình trên biển cũng như không thiết lập vành đai bảo đảm an toàn xung quanh hòn đảo tự tạo, thiết bị, khu công trình trên biển ở nơi có rủi ro tiềm ẩn gây trở ngại cho việc sử dụng những đường hàng hải đã được thừa nhận là thiết yếu cho hàng hải quốc tế .
5. Khi hết hạn sử dụng, thiết bị, khu công trình trên biển phải được tháo dỡ khỏi vùng biển Việt Nam, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam được cho phép. Đối với phần còn lại của thiết bị, khu công trình trên biển chưa kịp tháo dỡ trọn vẹn vì nguyên do kỹ thuật hoặc được phép gia hạn thì phải thông tin rõ vị trí, kích cỡ, hình dạng, độ sâu và phải đặt những tín hiệu, báo hiệu hàng hải và nguy hại thích hợp .
6. Thông tin tương quan tới việc thiết lập hòn đảo tự tạo, thiết bị, khu công trình trên biển, việc thiết lập vành đai bảo đảm an toàn xung quanh và việc tháo dỡ một phần hay hàng loạt thiết bị, khu công trình trên biển phải được cung ứng chậm nhất là 15 ngày trước ngày khởi đầu thiết lập hoặc tháo dỡ hòn đảo tự tạo, thiết bị, khu công trình trên biển cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và được thông tin thoáng đãng trong nước và quốc tế .

Điều 35. Gìn giữ, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển

1. Khi hoạt động giải trí trong vùng biển Việt Nam, tàu thuyền, tổ chức triển khai, cá thể phải tuân thủ mọi pháp luật của pháp lý Việt Nam và pháp lý quốc tế có tương quan đến việc gìn giữ, bảo vệ tài nguyên và thiên nhiên và môi trường biển .
2. Khi luân chuyển, bốc, dỡ những loại sản phẩm & hàng hóa, thiết bị có năng lực gây hại so với tài nguyên, đời sống của con người và ô nhiễm môi trường tự nhiên biển, tàu thuyền, tổ chức triển khai, cá thể phải sử dụng thiết bị và những giải pháp chuyên được dùng theo lao lý để ngăn ngừa và hạn chế tối đa thiệt hại hoàn toàn có thể xảy ra cho người, tài nguyên và thiên nhiên và môi trường biển .
3. Tàu thuyền, tổ chức triển khai, cá thể không được thải, nhận chìm hay chôn lấp những loại chất thải công nghiệp, chất thải hạt nhân hoặc những loại chất thải ô nhiễm khác trong vùng biển Việt Nam .
4. Tàu thuyền, tổ chức triển khai, cá thể vi phạm pháp luật của pháp lý Việt Nam và pháp lý quốc tế có tương quan làm tác động ảnh hưởng đến tài nguyên và thiên nhiên và môi trường biển trong vùng biển, cảng biển, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam thì bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý Việt Nam và những điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ; nếu gây thiệt hại thì phải làm sạch, Phục hồi lại thiên nhiên và môi trường và bồi thường theo lao lý của pháp lý .
5. Tổ chức, cá thể hoạt động giải trí trên những vùng biển Việt Nam có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí và những khoản góp phần về bảo vệ thiên nhiên và môi trường biển theo pháp luật của pháp lý Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

Điều 36. Nghiên cứu khoa học biển

1. Tàu thuyền, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế thực thi nghiên cứu và điều tra khoa học trong vùng biển Việt Nam phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, chịu sự giám sát của phía Việt Nam, bảo vệ cho những nhà khoa học Việt Nam được tham gia và phải cung ứng cho phía Việt Nam những tài liệu, vật mẫu gốc và những hiệu quả nghiên cứu và điều tra tương quan .
2. Khi thực thi hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra khoa học trong vùng biển Việt Nam, tàu thuyền, tổ chức triển khai, cá thể phải tuân thủ những pháp luật sau đây :
a ) Có mục tiêu tự do ;
b ) Được thực thi với phương pháp và phương tiện đi lại thích hợp theo lao lý của pháp lý Việt Nam và pháp lý quốc tế có tương quan ;
c ) Không được gây cản trở so với những hoạt động giải trí hợp pháp trên biển theo pháp luật của pháp lý Việt Nam và pháp lý quốc tế có tương quan ;
d ) Nhà nước Việt Nam có quyền tham gia hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra khoa học của quốc tế trong vùng biển Việt Nam và có quyền được san sẻ những tài liệu, vật mẫu gốc, sử dụng và khai thác những hiệu quả khoa học thu được từ những hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra, khảo sát đó .

Điều 37. Quy định cấm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam

Khi thực thi quyền tự do hàng hải, tự do hàng không trong vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa Việt Nam, tổ chức triển khai, cá thể không được triển khai những hoạt động giải trí sau đây :
1. Đe dọa chủ quyền lãnh thổ, quốc phòng, bảo mật an ninh của Việt Nam ;
2. Khai thác trái phép tài nguyên sinh vật, đánh bắt cá món ăn hải sản trái phép ;
3. Khai thác trái phép dòng chảy, nguồn năng lượng gió và tài nguyên phi sinh vật khác ;
4. Xây dựng, lắp ráp, sử dụng trái phép những thiết bị, khu công trình tự tạo ;
5. Khoan, đào trái phép ;
6. Tiến hành điều tra và nghiên cứu khoa học trái phép ;
7. Gây ô nhiễm môi trường tự nhiên biển ;
8. Cướp biển, cướp có vũ trang ;
9. Các hoạt động giải trí phạm pháp khác theo pháp luật của pháp lý Việt Nam và pháp lý quốc tế .

Điều 38. Cấm tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, chất nổ, chất độc hại

Khi hoạt động giải trí trong vùng biển Việt Nam, tàu thuyền, tổ chức triển khai, cá thể không được tàng trữ, sử dụng, mua và bán trái phép vũ khí hoặc chất nổ, chất ô nhiễm cũng như những loại phương tiện đi lại thiết bị khác có năng lực gây hại so với người, tài nguyên và ô nhiễm thiên nhiên và môi trường biển .

Điều 39. Cấm mua bán người, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy

1. Khi hoạt động giải trí trong vùng biển Việt Nam, tàu thuyền, tổ chức triển khai, cá thể không được mua và bán người, luân chuyển, tàng trữ, mua và bán trái phép những chất ma túy .
2. Khi có địa thế căn cứ về việc tàu thuyền, tổ chức triển khai, cá thể đang mua và bán người hoặc luân chuyển, tàng trữ, mua và bán trái phép những chất ma túy thì lực lượng tuần tra, trấn áp trên biển của Việt Nam có quyền thực thi khám xét, kiểm tra, bắt giữ, dẫn giải về những cảng, bến hay nơi trú đậu của Việt Nam hoặc dẫn giải, chuyển giao đến những cảng, bến hay nơi trú đậu của quốc tế theo pháp luật của pháp lý Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để giải quyết và xử lý .

Điều 40. Cấm phát sóng trái phép

Khi hoạt động giải trí trong vùng biển Việt Nam, tàu thuyền, tổ chức triển khai, cá thể không được phát sóng trái phép hoặc tuyên truyền, gây phương hại cho quốc phòng, bảo mật an ninh của Việt Nam .

Điều 41. Quyền truy đuổi tàu thuyền nước ngoài

1. Lực lượng tuần tra, trấn áp trên biển có quyền truy đuổi tàu thuyền quốc tế vi phạm những pháp luật của pháp lý Việt Nam nếu tàu thuyền này đang ở trong nội thủy, lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải Việt Nam .
Quyền truy đuổi được thực thi sau khi lực lượng tuần tra, trấn áp trên biển đã phát tín hiệu nhu yếu tàu thuyền vi phạm hay có tín hiệu vi phạm pháp lý dừng lại để thực thi kiểm tra nhưng tàu thuyền đó không chấp hành. Việc truy đuổi hoàn toàn có thể được liên tục ở ngoài ranh giới của lãnh hải hay vùng tiếp giáp lãnh hải Việt Nam nếu được triển khai liên tục, không ngắt quãng .
2. Quyền truy đuổi cũng được vận dụng so với hành vi vi phạm quyền chủ quyền lãnh thổ, quyền tài phán vương quốc của Việt Nam, vi phạm trong khoanh vùng phạm vi vành đai bảo đảm an toàn và trên những hòn đảo tự tạo, thiết bị, khu công trình trên biển trong vùng độc quyền kinh tế tài chính và thềm lục địa Việt Nam .
3. Việc truy đuổi của những lực lượng tuần tra, trấn áp Việt Nam chấm hết khi tàu thuyền bị truy đuổi đi vào lãnh hải của vương quốc khác .
CHƯƠNG IV

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN

Điều 42. Nguyên tắc phát triển kinh tế biển

Phát triển kinh tế tài chính biển vững chắc, hiệu suất cao theo những nguyên tắc sau đây :
1. Phục vụ kiến thiết xây dựng và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của quốc gia ;
2. Gắn với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vương quốc, quốc phòng, bảo mật an ninh và trật tự bảo đảm an toàn trên biển ;
3. Phù hợp với nhu yếu quản trị tài nguyên và bảo vệ môi trường tự nhiên biển ;
4. Gắn với tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của những địa phương ven biển và hải đảo .

Điều 43. Phát triển các ngành kinh tế biển

Nhà nước ưu tiên tập trung chuyên sâu tăng trưởng những ngành kinh tế tài chính biển sau đây :
1. Tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến dầu, khí và những loại tài nguyên, tài nguyên biển ;
2. Vận tải biển, cảng biển, đóng mới và thay thế sửa chữa tàu thuyền, phương tiện đi lại đi biển và những dịch vụ hàng hải khác ;
3. Du lịch biển và kinh tế tài chính hòn đảo ;
4. Khai thác, nuôi trồng, chế biến món ăn hải sản ;
5. Phát triển, điều tra và nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ tiên tiến về khai thác và tăng trưởng kinh tế tài chính biển ;
6. Xây dựng và tăng trưởng nguồn nhân lực biển .

Điều 44. Quy hoạch phát triển kinh tế biển

1. Căn cứ lập quy hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính biển gồm có :
a ) Chiến lược, quy hoạch tổng thể và toàn diện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của cả nước ; kế hoạch bảo vệ thiên nhiên và môi trường vương quốc ;
b ) Định hướng kế hoạch tăng trưởng vững chắc và kế hoạch biển ;
c ) Đặc điểm, vị trí địa lý, quy luật tự nhiên của những vùng biển, vùng ven biển và hải đảo ;
d ) Kết quả tìm hiểu cơ bản về tài nguyên và thiên nhiên và môi trường biển ; tình hình và dự báo nhu yếu khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên và môi trường biển của cả nước, của vùng và của những tỉnh, thành phố ven biển thường trực TW ;
đ ) Giá trị tài nguyên và mức độ dễ bị tổn thương của thiên nhiên và môi trường biển ;
e ) Nguồn lực để thực thi quy hoạch .
2. Nội dung quy hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính biển gồm có :
a ) Phân tích, nhìn nhận điều kiện kèm theo tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội và thực trạng khai thác, sử dụng biển ;
b ) Xác định phương hướng, tiềm năng và xu thế sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên và môi trường biển ;
c ) Phân vùng sử dụng biển cho những mục tiêu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh ; xác lập những vùng cấm khai thác, những vùng khai thác có điều kiện kèm theo, khu vực cần bảo vệ đặc biệt quan trọng cho mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, bảo tồn hệ sinh thái và hòn đảo tự tạo, những thiết bị, khu công trình trên biển ;
d ) Xác định vị trí, diện tích quy hoạnh và biểu lộ trên map những vùng sử dụng mặt biển, đáy biển, hòn đảo ;
đ ) Xác định đơn cử những vùng bờ biển dễ bị tổn thương như bãi bồi, vùng bờ biển xói lở, rừng phòng hộ, đất ngập nước, cát ven biển, xác lập vùng đệm và có những giải pháp quản trị, bảo vệ tương thích ;
e ) Giải pháp và tiến trình thực thi quy hoạch .
3. nhà nước thiết kế xây dựng giải pháp tổng thể và toàn diện tăng trưởng những ngành kinh tế tài chính biển pháp luật tại Điều 43 của Luật này và tổ chức triển khai triển khai việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển của cả nước trình Quốc hội xem xét, quyết định hành động .

Điều 45. Xây dựng và phát triển kinh tế biển

1. Nhà nước có chủ trương góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, tăng trưởng những khu kinh tế tài chính, cụm công nghiệp ven biển, kinh tế tài chính những huyện đảo theo quy hoạch, bảo vệ hiệu suất cao, tăng trưởng vững chắc .
2. Việc giao những khu vực biển nhất định cho tổ chức triển khai, cá thể khai thác, sử dụng tài nguyên biển được thực thi theo lao lý của nhà nước .

Điều 46. Khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế trên các đảo và hoạt động trên biển

1. Nhà nước ưu tiên góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng hạ tầng, mạng lưới phục vụ hầu cần biển, tăng trưởng kinh tế tài chính những huyện đảo ; có chủ trương tặng thêm để nâng cao đời sống vật chất, ý thức của dân cư sinh sống trên những hòn đảo .
2. Nhà nước khuyến khích, khuyễn mãi thêm về thuế, vốn, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho tổ chức triển khai, cá thể góp vốn đầu tư khai thác tiềm năng và thế mạnh tăng trưởng trên những hòn đảo .
3. Nhà nước khuyến khích, khuyễn mãi thêm về thuế, vốn, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho tổ chức triển khai, cá thể tăng cường hoạt động giải trí ngư nghiệp và những hoạt động giải trí khác trên biển, hòn đảo ; bảo vệ hoạt động giải trí của nhân dân trên biển, hòn đảo .
4. nhà nước pháp luật cụ thể Điều này .
CHƯƠNG V

TUẦN TRA, KIỂM SOÁT TRÊN BIỂN

Điều 47. Lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển

1. Lực lượng tuần tra, trấn áp trên biển gồm có những lực lượng có thẩm quyền thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, những lực lượng tuần tra, trấn áp chuyên ngành khác .
2. Lực lượng dân quân tự vệ của những tỉnh, thành phố ven biển thường trực TW, lực lượng bảo vệ của cơ quan, tổ chức triển khai đóng ven biển và những lực lượng khác có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia tuần tra, trấn áp trên biển khi được cơ quan có thẩm quyền kêu gọi .

Điều 48. Nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm tuần tra, kiểm soát trên biển

1. Lực lượng tuần tra, trấn áp trên biển có trách nhiệm sau đây :
a ) Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền lãnh thổ, quyền tài phán và quyền lợi vương quốc trên những vùng biển, hòn đảo của Việt Nam ;
b ) Bảo đảm việc tuân thủ pháp lý Việt Nam và những điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ;
c ) Bảo vệ gia tài nhà nước, tài nguyên và thiên nhiên và môi trường biển ;
d ) Bảo vệ, giúp sức, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ cứu nạn so với người, tàu thuyền hoạt động giải trí trên những vùng biển, hòn đảo của Việt Nam ;
đ ) Xử lý hành vi vi phạm pháp lý trên những vùng biển, hòn đảo của Việt Nam theo lao lý của pháp lý Việt Nam .
2. Phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm đơn cử của những lực lượng tuần tra, trấn áp trên biển triển khai theo lao lý của pháp lý .
3. Nhà nước bảo vệ những điều kiện kèm theo thiết yếu để những lực lượng tuần tra, trấn áp trên biển triển khai xong trách nhiệm được giao .

Điều 49. Cờ, sắc phục và phù hiệu

Khi thi hành trách nhiệm, tàu thuyền thuộc lực lượng tuần tra, trấn áp trên biển phải được trang bị vừa đủ quốc kỳ Việt Nam, số hiệu, cờ hiệu ; cá thể thuộc lực lượng tuần tra, trấn áp trên biển được trang bị khá đầy đủ quân phục, phục trang của lực lượng cùng với những tín hiệu đặc trưng khác theo lao lý của pháp lý .
CHƯƠNG VI

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 50. Dẫn giải và địa điểm xử lý vi phạm

1. Căn cứ vào lao lý của pháp lý, tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm, lực lượng tuần tra, trấn áp trên biển ra quyết định hành động giải quyết và xử lý vi phạm tại chỗ hoặc dẫn giải người, tàu thuyền vi phạm vào bờ hoặc nhu yếu cơ quan hữu quan của vương quốc mà tàu mang cờ, vương quốc nơi tàu đó đến để giải quyết và xử lý vi phạm .
2. Khi dẫn giải vào bờ để giải quyết và xử lý, người và tàu thuyền vi phạm phải được áp giải về cảng, bến hay nơi trú đậu gần nhất được liệt kê trong hạng mục cảng, bến hay nơi trú đậu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam công bố theo pháp luật của pháp lý .
Trường hợp vì nhu yếu bảo vệ bảo đảm an toàn tính mạng con người, gia tài của người trên tàu thuyền, lực lượng tuần tra, trấn áp trên biển hoàn toàn có thể quyết định hành động dẫn giải người và tàu thuyền vi phạm đó đến cảng, bến hay nơi trú đậu gần nhất của Việt Nam hoặc của quốc tế theo lao lý của pháp lý .

Điều 51. Biện pháp ngăn chặn

1. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp lý hoàn toàn có thể bị bắt, tạm giữ, tạm giam ; tàu thuyền được sử dụng để triển khai hành vi vi phạm hoàn toàn có thể bị tạm giữ nhằm mục đích ngăn ngừa việc vi phạm pháp lý hoặc để bảo vệ việc giải quyết và xử lý theo pháp lý .
2. Việc bắt, tạm giữ, tạm giam người có hành vi vi phạm pháp lý, việc tạm giữ tàu thuyền được triển khai theo pháp luật của pháp lý .

Điều 52. Thông báo cho Bộ Ngoại giao

Khi thực thi bắt, tạm giữ, tạm giam người có hành vi vi phạm pháp lý, hoặc tạm giữ tàu thuyền quốc tế, lực lượng tuần tra, trấn áp trên biển hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin ngay cho Bộ Ngoại giao để phối hợp giải quyết và xử lý .

Điều 53. Xử lý vi phạm

Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có hành vi vi phạm những pháp luật của Luật này thì tuỳ theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo lao lý của pháp lý ; cá thể vi phạm hoàn toàn có thể bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo pháp luật của pháp lý .
CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 54. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 .

Điều 55. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

nhà nước lao lý chi tiết cụ thể, hướng dẫn thi hành những điều, khoản được giao trong Luật .

______________________________________________________________________________________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Related Posts

About The Author

Add Comment