Giới thiệu chung | Phân viện TP. Hồ Chí Minh

Trải qua quy trình tăng trưởng 60 năm với nhiều tên gọi và cơ quan chủ quản khác nhau. Đến ngày 23/01/2018 Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh được xây dựng theo Quyết định số 05/2018 / QĐ-TTg của Thủ tướng cơ quan chính phủ .
Trụ sở : Số 10, đường 3/2 – P. 12 – Quận 10 – Tp. HCM
Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị chức năng thường trực Học viện Hành chính Quốc gia

Theo quyết định số 1206/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp.Hồ Chí Minh, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp.HCM có chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Đào tạo, tu dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ; huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực ; điều tra và nghiên cứu khoa học hành chính ;
2. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh là đơn vị chức năng sử dụng ngân sách thường trực Học viện Hành chính Quốc gia, có con dấu, thông tin tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và tại ngân hàng nhà nước theo pháp luật của pháp lý, trụ sở đặt tại TP.Hồ Chí Minh .

Tap the PV 2019jpg-17

  • CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Tham mưu cho Giám đốc Học viện về kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng Phân viện ;
2. Về tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình, kế hoạch và theo sự phân công, phân cấp của Giám đốc Học viện ;
3. Thực hiện đào tạo và giảng dạy sau đại học những chuyên ngành theo chương trình, kế hoạch và theo sự phân công của Giám đốc Học viện ;

4. Nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và khoa học chính sách phục vụ công tác giảng dạy của Học viện;

5. Quản lý và cấp những loại chứng từ, ghi nhận thuộc nghành nghề dịch vụ giảng dạy, tu dưỡng theo phân cấp của Học viện ;
6. Thực hiện công tác làm việc khảo thí và bảo vệ chất lượng đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng theo pháp luật của Học viện ;
7. Hợp tác quốc tế trong đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, trao đổi học thuật, nghiên cứu và điều tra khoa học hành chính, quản trị nhà nước và những nghành tương quan theo phân công của Giám đốc Học viện ;
8. Liên kết với những cơ sở đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng trong nước và quốc tế trong đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, điều tra và nghiên cứu khoa học theo pháp luật của pháp lý và của Học viện ;
9. Phát hành nội san, bản tin, những ấn phẩm khoa học Giao hàng cho hoạt động giải trí đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, nghiên cứu và điều tra khoa học hành chính và quản trị nhà nước theo lao lý của pháp lý và của Học viện ;
10. Thực hiện công tác làm việc kiểm tra nội bộ, xử lý khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, xấu đi, tiêu tốn lãng phí trong những nghành hoạt động giải trí tại Phân viện theo lao lý của pháp lý và của Học viện ;
11. Quản lý tổ chức triển khai cỗ máy, biên chế và số người thao tác, triển khai chính sách, chủ trương, giảng dạy, tu dưỡng, thi đua, khen thưởng và kỷ luật so với viên chức, người lao động của Phân viện theo pháp luật của pháp lý và của Học viện ;

12. Quản lý giảng viên thỉnh giảng, cộng tác viên khoa học theo quy định của pháp luật và của Học viện;.

13. Quản lý tài chính, gia tài được giao theo pháp luật của pháp lý và của Học viện ;
14. Thực hiện chính sách báo cáo giải trình, thống kê, quản trị và tàng trữ hồ sơ của Phân viện theo pháp luật ;
15. Thực hiện những trách nhiệm, quyền hạn khác do Giám đốc Học viện giao .

Related Posts

About The Author

Add Comment