Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của hệ thống thông tin quản lý – HKT Consultant

1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG, HỆ THÔNG TIN QUẢN LÝ

–  Hệ thống: Là tập hợp các phần tử có những mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau cùng hoạt động chung cho một số mục tiêu nào đó. Trong hoạt động có trao đổi vào ra với môi trường ngoài.

– Hệ thống quản lý: Là một hệ thống có một mục đích mang lại lợi nhuận hoặc lợi ích nào đó. Đặc điểm của hệ thống là có sự tham gia của con người và có trao đổi thông tin.

Hệ thống quản trị chia thành hai hệ thống con :

+ Hệ tác nghiệp (trực tiếp sản xuất): gồm con người, phương tiện, phương pháp trực tiếp thực hiện mục tiêu đã đề ra.

+ Hệ quản trị ( gián tiếp sản xuất ) : Gồm con người, phương tiện đi lại, chiêu thức được cho phép điều khiển và tinh chỉnh hoạt động giải trí của hệ thống .
Hệ này lại chia thành hai hệ con :
– Hệ quyết định hành động : Đưa ra những quyết định hành động
– Hệ giải quyết và xử lý thông tin : Xử lý thông tin

– Hệ thống thông tin (information system) : Là một hệ thống sử dụng công nghệ thông tin để thu thập, truyền, lưu trữ, xử lý và biểu diễn thông tin trong một hay nhiều quá trình kinh doanh.

Hệ thông tin tăng trưởng qua bốn mô hình :
+ Hệ giải quyết và xử lý tài liệu : tàng trữ và update tài liệu hàng ngày, ra những báo cáo giải trình theo định kỳ ( Ví dụ : Các hệ thống tính lương ) .

+ Hệ thông tin quản lý (Management Information System – MIS): Một hệ thông tin gồm cơ sở dữ liệu hợp nhất và các dòng thông tin giúp con người trong sản xuất, quản lý và ra quyết định.

+ Hệ trợ giúp quyết định hành động : Hỗ trợ cho việc ra quyết định hành động ( cho phép nhà nghiên cứu và phân tích ra quyết định hành động chọn những giải pháp mà không phải tích lũy và nghiên cứu và phân tích tài liệu ) .

+ Hệ chuyên gia: Hỗ trợ nhà quản lý giải quyết các vấn đề và làm quyết định một cách thông minh.

2. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN

2.1. Vai trò

Hệ thông tin đóng vai trò trung gian giữa hệ quyết định hành động và hệ tác nghiệp trong hệ thống quản trị .

2.2. Nhiệm vụ

– Trao đổi thông tin với thiên nhiên và môi trường ngoài
– Thực hiện việc liên lạc giữa những bộ phận và cung ứng thông tin cho những hệ tác nghiệp và hệ quyết định hành động .

Related Posts

About The Author

Add Comment