Cách hạch toán tài khoản 338-­Phải trả, phải nộp khác thông tư 133 – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 338 -­ Phải trả, phải nộp khác thông tư 133. Cách hạch toán các khoản phải trả về tài sản thừa chờ giải quyết. Cách hạch toán các khoản phải trả về bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ). Cách hạch toán các khoản phải trả về ký quỹ, ký cược. Cách hạch toán phải trả về doanh thu chưa thực hiện.

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

>> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50% Học phí

Giống với thông tư 200 / năm trước / TT-BTC thông tin tài khoản 338 – ­ Phải trả, phải nộp khác theo thông tư 133 / năm nay / TT-BTC đều thuộc loại thông tin tài khoản Nợ phải trả. Nhưng cạnh bên đó nó có một số ít điểm độc lạ so với thông tư 200 .

I. SO SÁNH TÀI KHOẢN 338 – PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC TRONG THÔNG TƯ 133/2016/TT -BTC VỚI THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC.

So sánh tài khoản 338- Phải trả, phải nộp khác thông tư 133 và thông tư 200

Nắm vững nguyên tắc kế toán của tài khoản là một vấn đề không thể thiếu khi tiến hành hạch toán tài khoản. Và với TK 338 – Phải trả, phải nộp khác cũng không nằm ngoại lệ. Để có Cách hạch toán tài khoản 338-­Phải trả, phải nộp khác theo thông tư 133 đúng theo chế độ, chúng ta cùng tìm hiểu nguyên tắc hạch toán của TK 338 như sau.

II. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TÀI KHOẢN 338 – PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC THEO THÔNG TƯ 133/2014/TT-BTC.

Tại điều 45 thông tư 133 / năm nay / TT-BTC, khi hạch toán thông tin tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác phải tuân thủ 1 số ít nguyên tắc kế toán sau .

  • Nội dung và khoanh vùng phạm vi phản ánh của TK 338.

“ a ) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình giao dịch thanh toán về những khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở những thông tin tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 ( từ TK 331 đến TK 336 ). Tài khoản này cũng được dùng để hạch toán doanh thu nhận trước về những dịch vụ đã phân phối cho người mua .
b ) Nội dung và khoanh vùng phạm vi phản ánh của thông tin tài khoản này gồm những nhiệm vụ đa phần sau :
– Giá trị gia tài thừa chưa xác lập rõ nguyên do, còn chờ quyết định hành động giải quyết và xử lý của cấp có thẩm quyền ; Giá trị gia tài thừa phải trả cho cá thể, tập thể ( trong và ngoài đơn vị chức năng ) theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền ghi trong biên bản giải quyết và xử lý, nếu đã xác lập được nguyên do ;
– Số tiền trích và thanh toán giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn đáng tiếc lao động và kinh phí đầu tư công đoàn ;
– Các khoản khấu trừ vào tiền lương của công nhân viên theo quyết định hành động của tòa án nhân dân ;
– Các khoản doanh thu, cổ tức phải trả cho những chủ sở hữu ;
– Vật tư, sản phẩm & hàng hóa vay, mượn, những khoản nhận vốn góp hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại ( BCC ) không hình thành pháp nhân mới ;
– Các khoản thu hộ bên thứ ba phải trả lại, những khoản tiền bên nhận ủy thác nhận từ bên giao ủy thác để nộp những loại thuế xuất, nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu và để giao dịch thanh toán hộ cho bên giao ủy thác ;
– Số tiền thu trước của người mua trong nhiều kỳ kế toán về cho thuê gia tài, hạ tầng, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua những công cụ nợ ( gọi là doanh thu nhận trước ) ; Các khoản lệch giá, thu nhập chưa triển khai .
– Khoản chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả ngay .
– Các khoản nhận cầm đồ, ký cược, ký quỹ của tổ chức triển khai, cá thể khác .
– Các khoản phải trả, phải nộp khác như phải trả để mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ và những khoản tương hỗ khác ( ngoài lương ) cho người lao động … ”

  • Nguyên tắc kế toán khi hạch toán nhận ký quỹ, ký cược .

“ c ) Kế toán nhận ký quỹ, ký cược phải theo dõi chi tiết cụ thể từng khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược của từng người mua theo kỳ hạn và theo từng loại nguyên tệ ( nếu có ). Các khoản nhận ký cược, ký quỹ phải trả có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng được trình diễn là nợ thời gian ngắn, những khoản có kỳ hạn trên 12 tháng được trình diễn là nợ dài hạn. ”

III. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 338 -­ PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC THEO THÔNG TƯ 133/2014/TT-BTC.

Kết cấu thông tin tài khoản 338 – Phải trả phải nộp khác .

Bên Nợ:

– Kết chuyển giá trị gia tài thừa vào những thông tin tài khoản tương quan theo quyết định hành động ghi trong biên bản giải quyết và xử lý ;
– Kinh phí công đoàn chi tại đơn vị chức năng ;
– Số BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ đã nộp cho cơ quan quản trị quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí đầu tư công đoàn ;
– Doanh thu chưa thực thi tính cho từng kỳ kế toán ; trả lại tiền nhận trước cho người mua khi không liên tục thực thi việc cho thuê gia tài ;
– Số phân chia khoản chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay ( lãi trả chậm ) vào lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính ;
– Hoàn trả tiền nhận ký cược, ký quỹ ;
– Các khoản đã trả và đã nộp khác ;
– Đánh giá lại những khoản phải trả, phải nộp khác là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ( trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán ) .

Bên Có:

– Giá trị gia tài thừa chờ giải quyết và xử lý ( chưa xác lập rõ nguyên do ) ; Giá trị gia tài thừa phải trả cho cá thể, tập thể ( trong và ngoài đơn vị chức năng ) theo quyết định hành động ghi trong biên bản xử lý do xác lập ngay được nguyên do ;
– Trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại hoặc khấu trừ vào lương của công nhân viên ;
– Các khoản thanh toán giao dịch với công nhân viên về tiền nhà, điện, nước ở tập thể ;
– Số BHXH đã chi trả công nhân viên khi được cơ quan BHXH thanh toán giao dịch ;
– Doanh thu chưa thực thi phát sinh trong kỳ ;
– Số chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả ngay ;
– Vật tư, sản phẩm & hàng hóa vay, mượn, những khoản nhận vốn góp hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại ( BCC ) không thành lập pháp nhân ;
– Các khoản thu hộ đơn vị chức năng khác phải trả lại ;
– Số tiền nhận cầm đồ, ký cược, ký quỹ phát sinh trong kỳ ;
– Các khoản phải trả khác ;
– Đánh giá lại những khoản phải trả, phải nộp khác là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ( trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán ) .

Số dư bên Có:

– BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ đã trích chưa nộp cho cơ quan quản trị hoặc kinh phí đầu tư công đoàn được để lại cho đơn vị chức năng chưa chi hết ;
– Giá trị gia tài phát hiện thừa còn chờ xử lý ;
– Doanh thu chưa triển khai ở thời gian cuối kỳ kế toán ;
– Các khoản còn phải trả, còn phải nộp khác ;
– Số tiền nhận ký cược, ký quỹ chưa trả .
Tài khoản này hoàn toàn có thể có số dư bên Nợ : Số dư bên Nợ phản ánh số đã trả, đã nộp nhiều hơn số phải trả, phải nộp hoặc số bảo hiểm xã hội đã chi trả công nhân viên chưa được giao dịch thanh toán và kinh phí đầu tư công đoàn vượt chi chưa được cấp bù .

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác, có 8 tài khoản cấp 2.

– Tài khoản 3381 – Tài sản thừa chờ xử lý :

Phản ánh giá trị gia tài thừa chưa xác lập rõ nguyên do, còn chờ quyết định hành động giải quyết và xử lý của cấp có thẩm quyền. Trường hợp giá trị gia tài thừa đã xác lập được nguyên do và có biên bản giải quyết và xử lý thì được ghi ngay vào những thông tin tài khoản tương quan, không hạch toán qua thông tin tài khoản 338 ( 3381 ) .

– Tài khoản 3382 – Kinh phí công đoàn :

Phản ánh tình hình trích và thanh toán giao dịch kinh phí đầu tư công đoàn ở đơn vị chức năng .

– Tài khoản 3383 – Bảo hiểm xã hội :

Phản ánh tình hình trích và thanh toán giao dịch bảo hiểm xã hội ở đơn vị chức năng .

– Tài khoản 3384 – Bảo hiểm y tế :

Phản ánh tình hình trích và thanh toán giao dịch bảo hiểm y tế ở đơn vị chức năng .

– Tài khoản 3385 – Bảo hiểm thất nghiệp :

Phản ánh tình hình trích và giao dịch thanh toán bảo hiểm thất nghiệp ở đơn vị chức năng .

– Tài khoản 3386 – Nhận ký quỹ, ký cược :

Phản ánh số tiền nhận ký quỹ, ký cược của những đơn vị chức năng, cá thể bên ngoài doanh nghiệp .

– Tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực thi :

Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm lệch giá chưa thực thi của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Doanh thu chưa thực thi gồm doanh thu nhận trước như : Số tiền của người mua đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê gia tài ; Khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn ; những khoản lệch giá chưa thực thi khác như : Khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, khoản lệch giá tương ứng với giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ. Không hạch toán vào thông tin tài khoản này những khoản :
+ Tiền nhận trước của người mua mà doanh nghiệp chưa phân phối loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ;
+ Doanh thu chưa thu được tiền của hoạt động giải trí cho thuê gia tài, cung ứng dịch vụ nhiều kỳ ( doanh thu nhận trước chỉ được ghi nhận khi đã thực thu được tiền, không được ghi lệch giá chưa triển khai đối ứng với TK 131 – Phải thu của người mua ) .
– Tài khoản 3388 – Phải trả, phải nộp khác : Phản ánh những khoản phải trả khác của đơn vị chức năng ngoài nội dung những khoản phải trả đã phản ánh trên những thông tin tài khoản khác từ TK 3381 đến TK 3387 .

IV. CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 338–PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC THEO THÔNG TƯ 133/2014/TT-BTC.

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán thông tin tài khoản 338 và những thông tin tài khoản tương quan. Căn cứ vào cấu trúc và nội dung phản ánh của thông tin tài khoản 338 và những thông tin tài khoản tương quan. KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn kế toán một số ít nhiệm vụ kinh tế tài chính hầu hết sau :

4.1. Cách hạch toán tài khoản 338-­Phải trả, phải nộp khác ( Chi tiết TK 3381 – Tài sản thừa chờ xử lý ) .

Tài sản thừa chờ xử lý trong doanh nghiệp là những gia tài thừa không rõ nguồn gốc, nguyên do, phải chờ quyết định hành động giải quyết và xử lý của cấp có thẩm quyền .

4.1.1. Khi phát hiện gia tài thừa, chưa xác định được nguyên nhân, phải chờ giải quyết, căn cứ vào biên bản kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 111, 112 ( số tiền mặt trong thực tiễn thừa quỹ ; tiền gửi ngân hàng nhà nước lệch so với sổ phụ ngân hàng nhà nước chưa rõ nguyên do )
Nợ những TK 152, 153, 156, 211 ( theo giá trị hài hòa và hợp lý )
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( 3381 ) .

4.1.2. Khi có biên bản giải quyết và xử lý của cấp có thẩm quyền về số tài sản thừa, kế toán căn cứ vào quyết định xử lý ghi vào các tài khoản liên quan, hạch toán:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( 3381 )
Có TK 411 – Vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu ( so với gia tài thừa không xác lập được nguyên do hoặc không tìm được chủ sở hữu, bổ trợ nguồn vốn CSH )
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( 3388 ) ( phải trả lại gia tài nhưng chưa trả )
Có TK 331 – Phải trả cho người bán ( quyết định hành động mua tiếp số hàng thừa )
Có những TK 111, 152, 153, … ( quyết định hành động trả lại cho chủ gia tài )
Có TK 642 – giá thành quản trị kinh doanh thương mại ( so với gia tài thừa không xác lập được nguyên do hoặc không tìm được chủ sở hữu, ghi giảm ngân sách )
Có TK 711 – Thu nhập khác ( so với gia tài thừa không xác lập được nguyên do hoặc không tìm được chủ sở hữu, ghi nhận vào thu nhập tiến sỹ thừa ) .

4.2. Cách hạch toán tài khoản 338-­Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết các TK 3382, 3383, 3384, 3385, 3388 ( BHTNLĐ ) ) .

4.2.1. Khi trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ, hạch toán:

Nợ những TK 154 ( 631 ), 241, 642 ( số tính vào ngân sách SXKD )
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động ( số trừ vào lương người lao động )
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( 3382, 3383, 3384, 3385, 3388 ) .

4.2.2. Khi nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ, hạch toán:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( 3382, 3383, 3384, 3385, 3388 )
Có những TK 111, 112, …

4.2.3. BHXH phải trả cho công nhân viên khi nghỉ ốm đau, thai sản…, hạch toán:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( 3383 )
Có TK 334 – Phải trả người lao động .

4.2.4. Chi tiêu kinh phí công đoàn tại đơn vị, hạch toán:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( 3382 )
Có những TK 111, 112, …

4.2.5. Kinh phí công đoàn chi vượt được cấp bù, khi nhận được tiền, hạch toán:

Nợ những TK 111, 112
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( 3382 ) .

4.3. Cách hạch toán tài khoản 338-­Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết TK 3386 – Nhận ký cược, ký quỹ ) .

4.3.1. Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược của đơn vị, cá nhân bên ngoài, hạch toán:

Nợ những TK 111, 112
Có TK 3386 – Nhận ký cược, ký quỹ ( cụ thể cho từng người mua ) .

4.3.2.  Khi hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược cho khách hàng bằng tiền Việt Nam, hạch toán:

Nợ TK 3386 – Nhận ký cược, ký quỹ ( chi tiết cụ thể cho từng người mua )
Có những TK 111, 112 .

4.3.3. Trường hợp hoàn tiền ký quỹ, ký cược bằng ngoại tệ.

– Trường hợp bên có TK tiền và bên Nợ TK 3386 vận dụng tỷ giá ghi sổ, ghi :

Nợ TK 3386 – Nhận ký cược, ký quỹ ( tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền cho từng đối tượng người dùng )
Nợ TK 635 – Chi tiêu kinh tế tài chính ( lỗ tỷ giá )
Có những TK 111, 112 ( 1112, 1122 ) ( tỷ giá ghi sổ )
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( lãi tỷ giá ) .

– Trường hợp bên có TK tiền và bên Nợ TK 3386 vận dụng tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn, ghi :

Nợ TK 3386 – Nhận ký cược, ký quỹ ( tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn )
Có những TK 111, 112 ( 1112, 1122 ) ( tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn ) .
Ghi nhận chênh lệch tỷ giá : Việc ghi nhân chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được ghi nhận ngay tại thời gian hoàn tiền ký quỹ, ký cược hoặc định kỳ tùy theo đặc thù hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và nhu yếu quản trị của doanh nghiệp :

(+) Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ TK 635 – Chi tiêu kinh tế tài chính ( chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của TK 3386 hoặc tỷ giá ghi sổ của thông tin tài khoản tiền và tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian trả tiền ký quỹ, ký cược ) .
Có những TK 1112, 1122, 3386 .
( + ) Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, ghi :
Nợ những TK 1112, 1122, 3386 ( chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của TK 3386 hoặc tỷ giá ghi sổ của thông tin tài khoản tiền và tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian trả tiền ký quỹ, ký cược ) .
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính .

4.3.4. Trường hợpđơn vị chức năng ký quỹ, ký cược vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký với doanh nghiệp, bị phạt theo thỏa thuận hợp đồng kinh tế.

– Khi nhận được khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế tài chính đã ký kết : Nếu khấu trừ vào tiền nhận ký quỹ, ký cược, ghi :
Nợ TK 3386 – Nhận ký quỹ, ký cược
Có TK 711 – Thu nhập khác .
– Khi thực trả khoản ký quỹ, ký cược còn lại, ghi :
Nợ TK 3386 – Nhận ký quỹ, ký cược ( phần còn phải trả sau khi đã khấu trừ tiền phạt )
Có những TK 111, 112 .

4.4. Cách hạch toán tài khoản 338-­Phải trả, phải nộp khác ( Chi tiết TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai ) .

4.4.1. Hạch toán doanh thu chưa thực hiện về cho thuê TSCĐ, BĐS Nhà Đất góp vốn đầu tư theo phương pháp cho thuê hoạt động giải trí .

Doanh thu của kỳ kế toán được xác lập bằng tổng số tiền cho thuê hoạt động giải trí TSCĐ, Bất Động Sản Nhà Đất góp vốn đầu tư đã thu chia cho số kỳ thu tiền trước cho thuê hoạt động giải trí TSCĐ, Bất Động Sản Nhà Đất góp vốn đầu tư ( trừ trường hợp được ghi nhận lệch giá một lần so với hàng loạt số tiền nhận trước ) .
– Khi nhận tiền của người mua trả trước về cho thuê TSCĐ, Bất Động Sản Nhà Đất góp vốn đầu tư trong nhiều năm, kế toán phản ánh lệch giá chưa thực thi theo giá chưa có thuế GTGT, hạch toán :
Nợ những TK 111, 112, … ( tổng số tiền nhận trước )
Có TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai ( giá chưa có thuế GTGT )
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 ) .
– Khi tính và ghi nhận lệch giá của từng kỳ kế toán, hạch toán :
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ ( 5113, 5118 ) .
– Trường hợp hợp đồng cho thuê gia tài không được thực thi phải trả lại tiền cho người mua, hạch toán :
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực thi ( giá cho thuê chưa có thuế GTGT )
Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( số tiền trả lại cho người đi thuê về thuế GTGT của hoạt động giải trí cho thuê TSCĐ không thực thi được )
Có những TK 111, 112, … ( số tiền trả lại ) .

4.4.2. Hạch toán doanh thu chưa thực hiện khi bán hàng theo phương pháp trả chậm, trả góp .

– Khi bán hàng trả chậm, trả góp .

Khi bán hàng trả chậm trả góp thì ghi nhận lệch giá bán hàng của kỳ kế toán theo giá bán trả tiền ngay, phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay ghi vào thông tin tài khoản 3387 “ Doanh thu chưa thực thi ”, hạch toán :
Nợ những TK 111, 112,131, …
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ ( theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT )
Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực thi ( phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT )
Có TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước ( 3331 )

– Hàng kỳ kế toán sau khi bán hàng trả chậm, trả góp .

Hàng kỳ, tính, xác lập và kết chuyển lệch giá tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, hạch toán :
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính .

– Thu được tiền bán hàng trả chậm, trả góp .

Khi thực thu tiền bán hàng trả chậm, trả góp trong đó gồm cả phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay, hạch toán :
Nợ những TK 111, 112, …
Có TK 131 – Phải thu của người mua .

– Phản ánh giá vốn của hàng bán trả chậm, trả góp .

+ Nếu bán loại sản phẩm, hàng hoá, ghi :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có những TK 154, 155, 156, 157, …
+ Nếu thanh lý, bán Bất Động Sản Nhà Đất góp vốn đầu tư, ghi :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( giá trị còn lại của Bất Động Sản Nhà Đất góp vốn đầu tư )
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ( 2147 ) ( số hao mòn luỹ kế – nếu có )
Có TK 217 – Bất Động Sản Nhà Đất góp vốn đầu tư .

4.4.3. Hạch toán doanh thu chưa thực hiện khi bán và thuê lại TSCĐ là thuê kinh tế tài chính có giá bán lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại.

– Khi hoàn tất thủ tục bán gia tài, địa thế căn cứ vào hoá đơn và những chứng từ tương quan, hạch toán :
Nợ những TK 111, 112, … ( tổng giá thanh toán giao dịch )
Có TK 711 – Thu nhập khác ( giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại )
Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực thi ( chênh lệch giữa giá cả lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ )
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp .
Đồng thời ghi giảm TSCĐ :
Nợ TK 811 – Ngân sách chi tiêu khác ( giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại )
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ( 2141 ) ( giá trị hao mòn ) ( nếu có )
Có TK 2111 – TSCĐ hữu hình ( nguyên giá TSCĐ ) .
– Định kỳ, kết chuyển chênh lệch lớn hơn ( lãi ) giữa giá cả và giá trị còn lại của gia tài cố định và thắt chặt bán và thuê lại ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại trong kỳ tương thích với thời hạn thuê gia tài, hạch toán :
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực thi
Có những TK 154, 642, …

4.4.4. Hạch toán doanh thu chưa thực hiện khi các doanh nghiệp chưa phân chia hết khoản lãi chênh lệch tỷ giá của tiến trình trước hoạt động giải trí (đang phản ánh trên tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện).

 Kế toán phải kết chuyển toàn bộ số lãi chênh lệch tỷ giá vào doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực thi
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính .

4.5. Cách hạch toán tài khoản 338-­Phải trả, phải nộp khác( cụ thể TK 3388 – Phải trả, phải nộp khác ) .

4.5.1.Khi vay, mượn vật tư, sản phẩm & hàng hóa, nhận góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân, hạch toán:

Nợ những TK 111, 112, 152, 153, 156 …
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( 3388 ) .

4.5.2.  Xác định số doanh thu, cổ tức phải trả cho các chủ sở hữu.

– Khi xác lập số phải trả, hạch toán :
Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( 3388 ) .
– Khi trả cổ tức, doanh thu cho chủ sở hữu, hạch toán :
Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( 3388 )
Có những TK 111, 112 ( số tiền trả cổ tức, doanh thu cho chủ sở hữu )
Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá thể ( nếu khấu trừ tại nguồn số thuế TNCN của chủ sở hữu ) .

4.5.3. Các khoản thu hộ, giữ hộ, những khoản tiền nhận để nộp thuế hộ, để nhận ủy thác hàng xuất khẩu, nhập khẩu ( tại bên nhận nhập khẩu, xuất khẩu ủy thác).

4.5.3.1. Cách hạch toán TK 338 – Phải trả khác (3388) Tại bên nhập khẩu ủy thác.

a ) Khi nhận của doanh nghiệp giao uỷ thác nhập khẩu tiền để mua hàng nhập khẩu, địa thế căn cứ những chứng từ tương quan, ghi :
Nợ những TK 111, 112, … .
Có TK 338 – Phải trả khác ( 3388 ) .
b ) Khi giao dịch thanh toán cho người bán ở quốc tế về số tiền phải trả cho hàng nhập khẩu ủy thác, ghi :
Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( 3388 ) ( trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác )
Có những TK 111, 112, … ..

c) Thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, Thuế TTĐB phải nộp hộ cho doanh nghiệp uỷ thác nhập, khi nộp tiền vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3388 – Phải trả khác ( trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác )
Có những TK 111, 112 .
d ) Bù trừ những khoản phải thu và phải trả khác khi kết thúc thanh toán giao dịch, ghi :
Nợ TK 338 – Phải trả khác ( 3388 )
Có TK 138 – Phải thu khác ( 1388 ) .

4.5.3.2. Cách hạch toán TK 338 – Phải trả khác (3388) tại bên xuất khẩu ủy thác.

a ) Khi nhận được tiền hàng của người mua ở quốc tế, kế toán phản ánh là khoản phải trả cho bên giao ủy thác, ghi :
Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng nhà nước
Có TK 338 – Phải trả khác ( 3388 ) .
b ) Bù trừ những khoản phải thu phải trả khác, ghi :
Nợ TK 338 – Phải trả khác ( 3388 )
Có TK 138 – Phải thu khác ( 1388 ) .

4.6. Cách hạch toán tài khoản 338-­Phải trả, phải nộp khác trong trường hợp đánh 

giá lại số dư các khoản phải trả, phải nộp khác bằng ngoại tệ cuối kỳ kế toán.

Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán đánh giá lại số dư các khoản phải trả, phải nộp khác bằng ngoại tệ theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch:

– Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, hạch toán :
Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( TK cấp 2 tương thích ) .
– Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, hạch toán :
Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác ( TK cấp 2 tương thích )
Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đo .

Trên đây Kế Toán Hà Nội đã hướng dẫn Cách hạch toán tài khoản 338-­Phải trả, phải nộp khác theo thông tư 133. Mời các bạn xem thêmCách hạch toán tài khoản 338-­Phải trả, phải nộp khác theo thông tư 200 tại đây.

Dich vu ke toan tron goi so 1

Related Posts

About The Author

Add Comment