Lưu ý về góp vốn công ty cổ phần theo quy định pháp luật

Góp vốn công ty cổ phần theo quy định pháp luật. Ai có quyền góp vốn vào công ty ? Các loại cổ phần và thủ tục góp vốn vào như thế nào.

Ai có quyền góp vốn vào công ty cổ phần

Theo lao lý tại khoản 3 điều 17 Luật doanh nghiệp 2020 : “ Tổ chức, cá thể có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào c ông ty cổ phần, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo lao lý của Luật này, trừ trường hợp sau đây :a ) Cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân sử dụng gia tài nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị chức năng mình ;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.” 

Xem thêm : Đối tượng không được góp vốn vào công tyVậy nên những cá thể, tổ chức triển khai cần xem xét đến tư cách của mình trước khi quyết định hành động góp vốn vào công ty và cần phân biệt trường hợp này với trường hợp những tổ chức triển khai, cá thể có quyền xây dựng và quản trị doanh nghiệp

Vốn điều lệ công ty cổ phần

Theo pháp luật của Luật doanh nghiệp 2020, Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán những loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời gian ĐK xây dựng doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần những loại đã được ĐK mua và được ghi trong Điều lệ công ty .Góp vốn là việc góp gia tài để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn gồm có góp vốn để xây dựng doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được xây dựng .>> Xem thêm : Thủ tục đổi khác vốn điều lệ công ty cổ phần

Các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Cổ phần là vốn điều lệ được chia thành nhiều phần và chia cho những cổ đông. Trong công ty cổ phần có hai loại cổ phần chính là cổ phần đại trà phổ thông và cổ phần khuyễn mãi thêm .

Cổ phần phổ thông

Cổ phần đại trà phổ thông là loại cổ phần mà người chiếm hữu nó sẽ có những quyền lợi và nghĩa vụ nhất định như tham gia và phát biểu trong những Đại hội đồng cổ đông và triển khai quyền biểu quyết trực tiếp, nhận cổ tức, tự do chuyển nhượng ủy quyền cổ phần, quyền được thông tin, …

Cổ phần ưu đãi

Cổ phần khuyến mại là loại cổ phần mà người chiếm hữu nó sẽ có những quyền lợi và nghĩa vụ đặc biệt quan trọng hơn tùy vào từng loại cổ phần khuyến mại được ĐK mua :

  • Cổ phần khuyến mại biểu quyết: Chỉ được nắm giữ bởi tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập. Người sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông.

  • Cổ phần ưu đãi cổ tức

    : là cổ phần được trả : là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần đại trà phổ thông hoặc mức không thay đổi hằng năm .

  • Cổ phần khuyến mại hoàn trả: Là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Công ty cổ phần cung ứng phong phú những loại cổ phần tùy thuộc vào nhu yếu, năng lực, điều kiện kèm theo của nhà đầu tư, khiến cho việc kêu gọi vốn trở nên thuận tiện và nhanh gọn. Ngoài ra, nó cũng như tạo những quyền lợi và nghĩa vụ tương thích với mong ước của nhà đầu tư hơn so với công ty hợp danh và công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn .>> Xem thêm : Cổ đông công ty cổ phần

Trình tự và thủ tục góp vốn

Các cổ đông phải thanh toán giao dịch đủ số cổ phần đã ĐK mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng ĐK mua cổ phần lao lý một thời hạn khác ngắn hơn .Nếu sau thời hạn lao lý trên có cổ đông chưa thanh toán giao dịch hoặc chỉ thanh toán giao dịch được một phần số cổ phần đã ĐK mua, thì triển khai theo lao lý sau đây :a ) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã ĐK mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng ủy quyền quyền mua cổ phần đó cho người khác ;b ) Cổ đông chỉ thanh toán giao dịch một phần số cổ phần đã ĐK mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận cống phẩm và những quyền khác tương ứng với số cổ phần đã giao dịch thanh toán ; không được chuyển nhượng ủy quyền quyền mua số cổ phần chưa giao dịch thanh toán cho người khác ;

Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này.

Ngoài ra, người thực thi góp vốn phải tuân thủ những lao lý chung về gia tài góp vốn, hình thức góp vốn, theo pháp lý .>> Xem thêm : Các bước xây dựng công ty cổ phần

Trên đây là những lưu ý khi góp vốn vào công ty cổ phần gửi tới bạn đọc. Hãy liên lạc với chúng tôi nếu quý khách muốn thành lập công ty cổ phần hoặc thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Related Posts

About The Author

Add Comment