Hạch toán vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát – Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn CAF

Hạch toán vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

Kế toán vốn góp liên doanh vào cơ sở đồng kiểm soát

a) Khi góp vốn liên doanh bằng tiền vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, ghi:

Nợ TK 222 – Vốn góp liên kết kinh doanh
Có TK 111 – Tiền mặt

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng.

b) Khi góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng vật tư, hàng hóa:

Trường hợp số chênh lệch giá nhìn nhận lại vật tư, sản phẩm & hàng hóa nhá hơn giá trị ghi sổ của vật tư, sản phẩm & hàng hóa. Khi đem vật tư, sản phẩm & hàng hóa góp vốn liên kết kinh doanh vào cơ sở kinh doanh đồng trấn áp, ghi :
Nợ TK 222 – Vốn góp liên kết kinh doanh ( Theo giá nhìn nhận lại )
Nợ TK 811 – Ngân sách chi tiêu khác ( Số chênh lệch giá trị ghi sổ lớn hơn giá nhìn nhận lại ) ;
Có những TK 152, 153, 155, 156 ( Giá trị ghi sổ kế toán )

Trường hợp số chênh lệch giá đánh giá lại vật tư, hàng hóa lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hóa :

Khi góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng vật tư, hàng hóa, ghi:

Nợ TK 222 – Vốn góp liên kết kinh doanh ( Theo giá nhìn nhận lại )
Có những TK 152, 153, 155, 156 ( Giá trị ghi sổ kế toán )
Có TK 3387 – Doanh thu chưa thưc hiện ( số chênh lệch giữa giá đánh lại lớn hơn giá trị ghi sổ kế toán tương ứng với phần quyền lợi của mình trong liên kết kinh doanh ) ( Chi tiết chênh lệch do nhìn nhận lại TSCĐ đem đi gúp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng trấn áp ) .
Có TK 711 – Thu nhập khỏc ( số chênh lệch giữa giá đánh lại lớn hơn giá trị ghi sổ kế toán tương ứng với phần lợi ich của những bờn khác trong liên kết kinh doanh )
Khi cơ sở kinh doanh đồng trấn áp đã bán số vật tư, sản phẩm & hàng hóa đó cho bên thứ ba độc lập, bên góp vốn liên kết kinh doanh kết chuyển số lệch giá chưa triển khai vào thu nhập khác trong kỳ, ghi :
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực thi
Có TK 711 – Thu nhập khác

c) Trường hợp góp vốn bằng tài sản cố định:

Trường hợp giá đánh lại nhỏ hơn giá trị còn lại ghi trên sổ kế toán của gia tài cố định và thắt chặt, ghi :
Nợ TK 222 – Vốn góp liên kết kinh doanh ( Theo giá trị trong thực tiễn của TSCĐ do những bên thống nhất nhìn nhận )
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ( Số khấu hao đã trích )
Nợ TK 811 – Ngân sách chi tiêu khác ( Số chênh lệch nhìn nhận lại nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ )
Có TK 211 – TSCĐ hữu hình ( Nguyên giá ) ; hoặc
Có TK 213 – TSCĐ vô hình dung ( Nguyên giá )

Trường hợp số chênh lệch giá đánh giá lại TSCĐ lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ, kế toán ghi:

Nợ TK 222 – Vốn góp liên kết kinh doanh ( Theo giá trị trong thực tiễn của TSCĐ do những bên thống nhất nhìn nhận )
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ( Số khấu hao đã trích )
Có TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai ( Số chờnh lệch giữa giá nhìn nhận lại lớn hơn giá trị còn lại củaTSCĐ tương ứng với phần quyền lợi của mình trong liên kết kinh doanh ) .
Có TK 711 – Thu nhập khác ( Số chênh lệch nhìn nhận lại lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ tương ứng với phần quyền lợi của những bờn khác trong liên kết kinh doanh )
Có TK 211 – TSCĐ hữu hình ( Nguyên giá ) ; hoặc
Có TK 213 – TSCĐ vô hình dung ( Nguyên giá )
Hàng năm địa thế căn cứ vào thời hạn sử dụng hữu dụng của gia tài cố định và thắt chặt mà cơ sở kinh doanh đồng trấn áp sử dụng, kế toán phân chia dần số lệch giá chưa triển khai vào thu nhập khác trong kỳ, ghi :
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực thi ( Chi tiết chênh lệch do nhìn nhận lại TSCĐ đem đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng trấn áp )
Có TK 711 – Thu nhập khác ( Phần lệch giá chưa triển khai được phân chia cho 1 năm ) .
Trường hợp hợp đồng liên kết kinh doanh kết thúc hoạt động giải trí, hoặc bên góp vốn chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp liên kết kinh doanh cho đối tác chiến lược khác, kết chuyển hàng loạt khoản chênh lệch do nhìn nhận lại TSCĐ khi góp vốn còn lại ( đang phản ánh ở bên Có TK 3387 “ Doanh thu chưa thực thi ” ) sang thu nhập khác, kế toán ghi :
Nợ TK 3387 – ( Chi tiết chênh lệch do nhìn nhận lại TSCĐ đem đi góp vốn )
Có TK 711 – Thu nhập khác .

d) Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam được Nhà nước giao đất để góp vốn liên doanh với các công ty nước ngoài bằng giá trị quyền sử dụng đất, mặt nước, mặt biển, thì sau khi có quyết định của Nhà nước giao đất để góp vào liên doanh và làm xong thủ tục giao cho liên doanh, ghi:
Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh

Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh ( Chi tiết nguồn vốn Nhà nước ) .

đ) Trường hợp bên góp vốn liên doanh được chia lợi nhuận nhưng sử dụng số lợi nhuận được chia để góp thêm vốn vào liên doanh, ghi:

Nợ TK 222 – Vốn góp liên kết kinh doanh
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính .

Kế toán chi phí cho hoạt động liên doanh và lợi nhuận nhận được từ liên doanh

a) Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động góp vốn liên doanh phát sinh trong kỳ (Lãi tiền vay để góp vốn, các chi phí khác,…), ghi:

Nợ TK 635 – Ngân sách chi tiêu kinh tế tài chính
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( Nếu có )
Có TK 111, 112, 152, …

b) Phản ánh các khoản lợi nhuận từ liên doanh phát sinh trong kỳ khi nhận được thông báo về số lợi nhuận được chia, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác ( 1388 ) ( Khi nhận được giấy báo của c ¬ së kinh doanh ® ång kiÓm so ¸ t )
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính .

Khi nhận được tiền, ghi:

Nợ TK 111, 112 – ( Số tiền nhận được )
Có 138 – Phải thu khác. ( 1388 )

Kế toán thu hồi vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát khi kết thúc hợp đồng liên doanh hoặc cơ sở đồng kiểm soát chấm dứt hoạt động

a ) Khi tịch thu vốn góp vào cơ sở đồng trấn áp, địa thế căn cứ vào chứng từ giao nhận của những bên tham gia liên kết kinh doanh, ghi :
Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213, …
Có TK 222 – Vốn góp liên kết kinh doanh .
b ) Số vốn không tịch thu được do liên kết kinh doanh làm ăn thua lỗ được coi là một khoản thiệt hại và phải tính vào ngân sách hoạt động giải trí kinh tế tài chính, ghi :
Nợ TK 635 – giá thành kinh tế tài chính
Có TK 222 – Vốn góp liên kết kinh doanh .
c ) Giá trị tịch thu vượt quá số vốn góp vào cơ sở đồng trấn áp được coi là thu nhập và phải tính vào lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính, ghi :
Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213, …
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính .

Kế toán chuyển nhượng vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

a) Đối với doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu vốn góp vào cơ sở đồng kiểm soát, căn cứ vào giá trị hợp lý của tài sản nhận về do bên nhận chuyển nhượng thanh toán, ghi:

Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213, …
Nợ TK 635 – giá thành kinh tế tài chính ( Nếu giá trị hài hòa và hợp lý của gia tài nhận về thấp hơn số vốn đã góp )
Có TK 222 – Vốn góp liên kết kinh doanh
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính ( Nếu giá trị hài hòa và hợp lý của gia tài nhận về cao hơn số vốn đã góp ) .

b) Trường hợp bên Việt Nam được Nhà nước giao đất để tham gia liên doanh, khi chuyển nhượng vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát cho bên nước ngoài và trả lại quyền sử dụng đất cho Nhà nước, ghi:

Nợ TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh

Có TK 222 – Vốn góp liên doanh.

Nếu bên đối tác chiến lược thanh toán giao dịch cho bên Nước Ta một khoản tiền như thể một khoản đền bù cho việc chuyển nhượng ủy quyền ( trong trường hợp này cơ sở kinh doanh đồng trấn áp chuyển sang thuê đất ), ghi :
Nợ TK 111, 112, …
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính .

c) Đối với doanh nghiệp nhận chuyển nhượng vốn góp, nếu đang là đối tác tham gia góp vốn liên doanh thì sau khi tăng thêm quyền sở hữu đối với cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát phải tổng hợp số vốn đã góp và căn cứ vào tỷ lệ quyền biểu quyết để xác định khoản đầu tư vào cơ sở này là khoản đầu tư vào công ty con hay khoản đầu tư vào công ty liên kết, ghi:

Nợ TK 221 – Đầu tư vào công ty con
Nợ TK 223 – Đầu tư vào công ty link
Có TK 111, 112 ( Số tiền thanh toán giao dịch cho bên góp vốn liên kết kinh doanh trước đó để có quyền sở hữu )
Có TK 222 – Vốn góp liên kết kinh doanh .

d) Đối với doanh nghiệp nhận chuyển nhượng, nếu mới tham gia vào liên doanh để trở thành bên góp vốn liên doanh thì ghi nhận khoản vốn góp liên doanh trên cơ sở giá gốc, ghi:

Nợ TK 222 – Vốn góp liên kết kinh doanh
Có những TK 111, 112 ( Số tiền đã giao dịch thanh toán để có quyền tham gia góp vốn liên kết kinh doanh )
Có những TK tương quan khác .

đ) Trường hợp bên Việt Nam chuyển nhượng phần vốn góp cho bên nước ngoài trong cơ sở đồng kiểm soát và trả lại quyền sử dụng đất và chuyển sang hình thức thuê đất. Cơ sở đồng kiểm soát phải ghi giảm quyền sử dụng đất và ghi giảm nguồn vốn kinh doanh tương ứng với quyền sử dụng đất. Việc giữ nguyên hoặc ghi tăng vốn phụ thuộc vào việc đầu tư tiếp theo của chủ sở hữu. Tiền thuê đất do cơ sở này thanh toán không tính vào vốn chủ sở hữu mà hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo các kỳ tương ứng.

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ giao dịch giữa bên góp vốn liên doanh và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

a) Trường hợp bên góp vốn liên doanh góp bổ sung vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng tài sản.
Trường hợp này, kế toán tương tự như khi góp vốn lần đầu quy định tại điểm (1) nêu trên.

b ) Trường hợp bên góp vốn liên kết kinh doanh bán gia tài cho cơ sở kinh doanh đồng trấn áp :
Khi bên góp vốn liên kết kinh doanh bán gia tài cho cơ sở đồng trấn áp, địa thế căn cứ vào giá thực tiễn bán gia tài, kế toán phản ánh lệch giá, ghi :
Nợ TK 111, 112, 131, … ( Tổng giá thanh toán giao dịch gia tài, thành phẩm, sản phẩm & hàng hóa bán cho cơ sở KD đồng trấn áp ) .
Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm & hàng hóa và cung ứng dịch vụ ( Trường hợp bán thành phẩm, sản phẩm & hàng hóa )
Có TK 711 – Thu nhập khác ( Trường hợp bán TSCĐ )
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp .
Đồng thời phản ánh giá vốn hàng bán, ghi :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( Trường hợp bán thành phẩm, sản phẩm & hàng hóa )
Nợ TK 811 – giá thành khác ( Trường hợp bán gia tài cố định và thắt chặt – Giá trị còn lại )
Nợ TK 214 – Khấu hao gia tài cố định và thắt chặt ( Số hao mòn lũy kế của TSCĐ )
Có TK 155 – Thành phẩm ( Trường hợp bán thµnh phÈm )
Có TK 156 – Hàng hóa ( Trường hợp bán sản phẩm & hàng hóa )
Có TK 211,213 – Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình ( vô hình dung ) ( nguyên giá )
– Cuối kỳ, bên góp vốn liên kết kinh doanh địa thế căn cứ vào những TSCĐ, thành phẩm, hàng hoá đã bán cho cơ sở kinh doanh đồng trấn áp có lãi nhưng trong kỳ cơ sở kinh doanh đồng trấn áp chưa bán gia tài cho bên thứ 3 độc lập, bên góp vốn liên kết kinh doanh phải phản ánh hoãn lại và ghi nhận là lệch giá chưa thực thi phần lãi do bán TSCĐ, thành phẩm, hàng hoá tương ứng với phần quyền lợi của mình trong liên kết kinh doanh :
+ Trường hợp bán thành phẩm, hàng hoá, ghi :

Nợ TK 511– Doanh thu bỏn hàng và cung cấp dịch vụ
( Phần lãi hoãn lại do bán thành phẩm, hàng húa tương ứng với phần lợi Ých của m×nh trong cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát)

Có TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai
+ Trường hợp bán TSCĐ, ghi :
Nợ TK 711 – Thu nhập khác ( Phần lãi hoãn lại do bán TSCĐ tương ứng với phần quyền lợi của mình trong cơ sở kinh doanh đồng trấn áp )
Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực thi
– Trong kỳ kế toán sau, khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm sóat bán thành phẩm, sản phẩm & hàng hóa cho bên thứ 3 độc lập, bên tham gia góp vốn liên kết kinh doanh, ghi :
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai ( phần lãi hoãn lại tương ứng với phần quyền lợi của mình trong liên kết kinh doanh )
Có TK 511 – Doanh thu bỏn hàng và phân phối dịch vụ
– Đối với TSCĐ, định kỳ, bên tham gia góp vốn liên kết kinh doanh kết chuyển dần phần lãi hoãn lại tương ứng với phần quyền lợi của mình trong liên kết kinh doanh vào thu nhập khác địa thế căn cứ vào thời hạn sử dụng có ích của TSCĐ mà cơ sở kinh doanh đồng trấn áp sử dụng, ghi :
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa triển khai
Có TK 711 – Thu nhập khác
– Khi cơ sở kinh doanh đồng trấn áp bán gia tài mua từ bên góp vốn liên kết kinh doanh cho bên thứ ba độc lập, bên góp vốn liên kết kinh doanh ghi :
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực thi ( phần lãi tương ứng với phần quyền lợi của mình trong liên kết kinh doanh còn lại chưa kết chuyển vào thu nhập khác )
Có TK 711 – Thu nhập khác

c) Trường hợp bên góp vốn liên doanh mua tài sản của cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:
Khi mua tài sản từ cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, căn cứ hóa đơn chứng từ liên quan kế toán ghi nhận tài sản, hàng hóa mua về như mua của các nhà cung cấp khác.

Xử lý số dư những khoản chênh lệch nhìn nhận lại gia tài khi góp vốn liên kết kinh doanh bằng gia tài từ trước đến nay đang còn phản ánh trên TK 412 “ Chênh lệch nhìn nhận lại gia tài ”
a / Trường hợp dư Có TK 412, ghi :
Nợ TK 412 – Chênh lệch nhìn nhận lại gia tài
Có TK 711 – Thu nhập khác ( Tương ứng với thời hạn đã sử dụng của gia tài đưa đi góp vốn liên kết kinh doanh )
Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực thi ( Tương ứng với thời hạn sử dụng hữu dụng còn lại dự kiến của TSCĐ đưa đi góp vốn liên kết kinh doanh ) .
b / Trường hợp dư Nợ TK 412, ghi :
Nợ TK 811 – Ngân sách chi tiêu khác
Có TK 412 – Chênh lệch nhìn nhận lại gia tài .

Dịch vụ kiểm toán CAF chúc quý doanh nghiệp kinh doanh nhiều thuận lợi

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – TƯ VẤN THUẾ – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐC: 447/23 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Hotline: 098 225 4812 

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI: 0867 004 821 ( 24/7 ) –  0971 373 146

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ HỖ TRỢ

Bài viết liên quan:

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Dịch vụ cung cấp hóa dơn điện tử Cyberbill

Báo giá hóa đơn điện tử Meinvoice

Dịch vụ kiểm toán uy tín tại Bình Dương

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Long An

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại Bình Dương 

Dịch vụ lập hồ sơ giao dịch liên kết

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Tags: Dịch vụ kiểm toán BCTC, Dịch vụ kiểm toán, Công ty kiểm toán uy tín, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ kiểm toán BCTC, Dịch vụ kiểm toán, Công ty kiểm toán uy tín, Dịch vụ kế toán, Dịch vụ thành lập công ty, Dịch vụ kiểm toán BCTC, Dịch vụ kiểm toán uy tín tại bình dương, Dịch vụ kiểm toán độc lập, dich vu kiem toan, Dich vu kiem toan bao cao tai chinh, Xác định kết quả kinh doanh.

Related Posts

About The Author

Add Comment