Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?

Câu 1: Mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta là

A. liên tục giảm vận tốc ngày càng tăng dân số .
B. thôi thúc sản xuất và dịch vụ .

C. sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

D. tăng trưởng nguồn nhân lực, lan rộng ra thị trường lao động .

Câu 2: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta hiện nay?

A. Tiếp tục giảm vận tốc ngày càng tăng dân số .
B. Thúc đẩy sản xuất và dịch vụ .
C. Sử dụng hiệu suất cao nguồn vốn .
D. Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn .

Câu 3: Để thực hiện mục tiêu của chính sách dân số chúng ta cần phải thực hiện mấy phương hướng cơ bản?

A. 2. B. 3 .

C. 4. D. 5.

Câu 4: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta hiện nay là

A. làm tốt công tác làm việc thông tin và tuyên truyền giáo dục .
B. thôi thúc sản xuất và dịch vụ .
C. khuyến khích làm giàu theo pháp lý, tự do hành nghề .
D. tăng nhanh xuất khẩu lao động .

Câu 5: Mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay là

A. tập trung chuyên sâu sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn .
B. làm tốt công tác làm việc thông tin và tuyên truyền giáo dục .
C. nâng cao sự hiểu biết của dân cư .
D. nhà nước góp vốn đầu tư đúng mức .

Câu 6: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay?

A. Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn.

B. Phát triển nguồn nhân lực, lan rộng ra thị trường lao động .
C. Giảm tỉ lệ người thất nghiệp và tăng tỉ lệ người lao động đã qua giảng dạy nghề .
D. Nâng cao chất lượng dân số .

Câu 7: Để thực hiện mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm chúng ta cần phải thực hiện mấy phương hướng cơ bản?

A. 3. B. 4 .

C. 5. D. 6.

Câu 8: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay là

A. Khuyến khích làm giàu theo pháp lý, tự do hành nghề .
B. Tăng cường công tác làm việc chỉ huy và quản lí .
C. Làm tốt công tác làm việc thông tin và tuyên truyền giáo dục .
D. Nâng cao sự hiểu biết của dân cư .

Câu 9: Ý nghĩa cơ bản của việc thúc đẩy sản xuất và dịch vụ là gì?

A. Làm giàu cho cá thể .
B. Nâng cao ý thức, trình độ của dân cư .
C. Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động .
D. Cải thiện điều kiện kèm theo thao tác cho người lao động .

Câu 10: Nội dung nào phản ánh không đúng trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?

A. Chấp hành chính sách dân số, pháp lý về dân số .
B. Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp lý về lao động .

C. Động viên người thân trong gia đình và những người khác cùng chấp hành, đấu tranh những hành vi vi phạm chính sách dân số và giải quyết việc làm.

D. Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn .

Related Posts

About The Author