MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN – Tài liệu text

MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (472.49 KB, 8 trang )

Mối quan hệ giữa đời sống vật chất và đời

sống tinh thành

1.
2.

Đặt vấn đề
Mối quan hệ

1. Đặt vấn đềCả vật chất và tinh thần đều đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Vật chất sẽ tạo tinh thần (có
nhiều tiền thì con người luôn thoải mái, làm gì cũng được). Và Tinh thần cũng tạo nên vật chất (khi có tinh thần thoải mái
thì làm gì thấy cũng dễ dàng, dễ thành công)
Tinh thần là điểm tựa của cuộc sống
Vật chất để chỉ thực tại khách quan
được đem lại cho con người trong cảm
giác

Vậy chúng có quan hệ như thế nào,cái nào quan trọng hơn cái

nào?

2. Mối quan hệ

Đời sống vật chất là một phần của tồn tại xã hội, đời sống tinh thần là một phần của ý thức xã hội. Mối quan hệ giữa
đời sống vật chất và đời sống tinh thần chính là mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội.

Mối quan hện biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội:

A. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội
B. Tính độc lập tương đối và vai trò của ý thức xã hội

A. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội
– Vai trò quyết định của tồn tại xã hội với ý thức xã hội thể hiển: tồn tại xã hội sinh ra ý thức xã hội,ý thức xã hội là sự phản
ánh của tồn tại xã hội; tồn tại xã hội như thế nào thì ý thức xã hội như thế ấy; mối khi tồn tại xã hội biến đổi, nhất là
phương thức sản xuất biến đổi thì những tư tưởng và lý luận xã hội, những quan điểm về chính trị, pháp quyền, triết học,
đạo đức, văn học, nghệ thuật v.v.. sớm muộn thay đổi theo.

A. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội
– Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, ý thức xã hội là phản ánh tồn tại xã hội, nhưng không phải bất cứ tư tưởng, quan
điểm lý luận xã hội nào, tác phẩm văn học nghệ thuật nào cũng nhất thiết trực tiếp phản ánh những quan hệ kinh tế của
thời đại, mà chỉ xét đến cùng thì các quan hệ kinh tế mới được phản ánh bằng cách này hay cách khác vào trong những tư
tưởng đó. Bởi vì ý thức xã hội trong sự phát triển của mình có tính độc lập tương đối.

B. Tính độc lập tương đối và vai trò của ý thức xã hội

Tính độc lập tương đối và vai trò của ý thức xã hội biểu hiện ở những mặt dưới đây:
– Ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội
– Ý thức xã hội có tính vượt trước tồn tại xã hội. Đó là những tư tưởng tiến bộ, khoa học.
– Ý thức xã hội có nhiều hình thái khác nhau, giữa chúng có sự tác động qua lại lẫn nhau trọng sự phát triển chung.

B. Tính độc lập tương đối và vai trò của ý thức xã hội
– Sự tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội là biểu hiện quan trọng nhất của tính độc lập tương đối của ý
thức xã hội, biểu hiện tập trung vai trò của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội.
– Mức độ ảnh hưởng của tư tưởng xã hội đối với sự phát triển xã hội phụ thuộc vào tính chất của các mối quan hệ kinh tế
mà trên đó nảy sinh những tư tưởng nhất định; phụ thuộc vào vai trò lịch sử của giai cấp giương cao ngọn cờ tư tưởng đó;
phụ thuộc vào mức độ phản ánh đúng đắn của tư tưởng đó đối với các nhu cầu phát triển của xã hội, phụ thuộc vào mức
độ xâm nhập của tư tưởng đó vào quần chúng đông đảo.

2. Mối quan hệĐời sống vật chất là một phần của sống sót xã hội, đời sống tinh thần là một phần của ý thức xã hội. Mối quan hệ giữađời sống vật chất và đời sống tinh thần chính là mối quan hệ biện chứng giữa sống sót xã hội và ý thức xã hội. Mối quan hện biện chứng giữa sống sót xã hội và ý thức xã hội : A. Tồn tại xã hội quyết định hành động ý thức xã hộiB. Tính độc lập tương đối và vai trò của ý thức xã hộiA. Tồn tại xã hội quyết định hành động ý thức xã hội – Vai trò quyết định hành động của sống sót xã hội với ý thức xã hội thể hiển : sống sót xã hội sinh ra ý thức xã hội, ý thức xã hội là sự phảnánh của sống sót xã hội ; sống sót xã hội như thế nào thì ý thức xã hội như thế ấy ; mối khi sống sót xã hội đổi khác, nhất làphương thức sản xuất đổi khác thì những tư tưởng và lý luận xã hội, những quan điểm về chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ v.v.. sớm muộn biến hóa theo. A. Tồn tại xã hội quyết định hành động ý thức xã hội – Tồn tại xã hội quyết định hành động ý thức xã hội, ý thức xã hội là phản ánh sống sót xã hội, nhưng không phải bất kể tư tưởng, quanđiểm lý luận xã hội nào, tác phẩm văn học nghệ thuật và thẩm mỹ nào cũng nhất thiết trực tiếp phản ánh những quan hệ kinh tế tài chính củathời đại, mà chỉ xét đến cùng thì những quan hệ kinh tế tài chính mới được phản ánh bằng cách này hay cách khác vào trong những tưtưởng đó. Bởi vì ý thức xã hội trong sự tăng trưởng của mình có tính độc lập tương đối. B. Tính độc lập tương đối và vai trò của ý thức xã hộiTính độc lập tương đối và vai trò của ý thức xã hội biểu lộ ở những mặt dưới đây : – Ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với sống sót xã hội – Ý thức xã hội có tính vượt trước sống sót xã hội. Đó là những tư tưởng văn minh, khoa học. – Ý thức xã hội có nhiều hình thái khác nhau, giữa chúng có sự ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau trọng sự tăng trưởng chung. B. Tính độc lập tương đối và vai trò của ý thức xã hội – Sự tác động ảnh hưởng trở lại của ý thức xã hội so với sống sót xã hội là bộc lộ quan trọng nhất của tính độc lập tương đối của ýthức xã hội, bộc lộ tập trung chuyên sâu vai trò của ý thức xã hội so với sống sót xã hội. – Mức độ ảnh hưởng tác động của tư tưởng xã hội so với sự tăng trưởng xã hội nhờ vào vào đặc thù của những mối quan hệ kinh tếmà trên đó phát sinh những tư tưởng nhất định ; phụ thuộc vào vào vai trò lịch sử dân tộc của giai cấp giương cao ngọn cờ tư tưởng đó ; nhờ vào vào mức độ phản ánh đúng đắn của tư tưởng đó so với những nhu yếu tăng trưởng của xã hội, nhờ vào vào mứcđộ xâm nhập của tư tưởng đó vào quần chúng phần đông .

Related Posts

About The Author

Add Comment