Trang web SoTayThongThai.vn lập ra với mục tiêu giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian research thông tin. Nên chúng ta chấp thuận môt số yêu cầu sau :
  • Không bàn vấn đề liên quan đến chính trị.
  • Không bàn vấn đề liên quan đến tôn giáo.
  • Không đả kích cá nhân hay tổ chức nào.
  • Không làm nơi trao đổi mua bán các sản phẩm không thuộc các phạm trù website .
  • Bài viết hoặc tư liệu để viết bài phải có nguồn dẫn nếu không phải là sáng tác của bạn..
Chúc bạn đọc có ngày tham quan Website vui vẻ ! Cho Phép Coppy nhưng PHẢI GHI NGUỒN !