Di chúc hợp pháp là gì ? Quy định pháp luật về di chúc hợp pháp

Di chúc hợp pháp là gì ? Quy định pháp luật về di chúc hợp pháp. Thành lập di chúc để chia di sản thừa kế cho người thừa kế của người để lại di sản thừa kế. 

Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm ngoái, Lawkey xin đưa ra tư vấn về yếu tố này như sau :

Di chúc là gì ?

Di chúc là sự biểu lộ ý chí của cá thể nhằm mục đích chuyển gia tài của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc biểu lộ quyền định đoạt gia tài thừa kế của người để lại di sản thừa kế thuộc quyền sở hữu của mình cho những người khác ( người thừa kế theo di chúc ) được chỉ định theo ý chí của người để lại di sản trong di chúc .

Hình thức của di chúc

Di chúc được thể hiện bằng văn bản hoặc bằng miệng như sau:

Di chúc bằng văn bản

Di chúc bằng văn bản gồm có :– Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng .– Di chúc bằng văn bản có người làm chứng .– Di chúc bằng văn bản có công chứng. Di chúc bằng văn bản có xác nhận .>> Di chúc không công chứng xác nhận có hợp pháp không

Di chúc miệng

Di chúc miệng được xây dựng trong trường hợp tính mạng con người một người bị cái chết rình rập đe dọa và không hề lập di chúc bằng văn bản thì hoàn toàn có thể lập di chúc miệng .>> Xem thêm : Nội dung và hình thức của di chúc

Điều kiện để di chúc được coi là hợp pháp

Để di chúc được coi là hợp pháp và được đưa ra làm căn cứ thực hiện việc phân chia di sản thừa kế và các nội dung khác trong bản di chúc thì phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

Điều kiện chung

Di chúc hợp pháp phải có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc ; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép ;– Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội ; hình thức di chúc không trái pháp luật của luật .

Các trường hợp khác đối với di chúc lập thành văn bản

– Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ chấp thuận đồng ý về việc lập di chúc .– Di chúc của người bị hạn chế về sức khỏe thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc xác nhận .– Di chúc bằng văn bản không có công chứng, xác nhận chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ những điều kiện kèm theo chung trên

Đối với di chúc miệng

– Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng biểu lộ ý chí ở đầu cuối của mình trước mặt tối thiểu hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng biểu lộ ý chí ở đầu cuối, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ .

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

>> Xem thêm : Người không biết chữ có quyền lập di chúc bằng văn bản không

Trên đây là nội dung tư vấn về nội dung thế nào là di chúc hợp pháp

>> Xem thêm : Quy định của pháp luật dân sự về người lập di chúc

Related Posts

About The Author