Thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất: 6 điều cần biết

8. Thương Mại Dịch Vụ luật sư tư vấn và xử lý tranh chấp đất đai, nhà ở của Luật Thái An

Các cá nhân, pháp nhân có thể có được quyền sử dụng đất bằng nhiều cách, trong đó có việc thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất. Đấu giá đất hay đấu giá quyền sử dụng đất là việc trả giá cạnh tranh nhất để có được đất. Việc này phải tuân thủ các quy định của pháp luật đất đai. Công ty Luật Thái An với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn luật đất đai, sẽ tư vấn về đấu giá quyền sử dụng đất dưới đây:

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Cơ sở pháp lý kiểm soát và điều chỉnh trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất là những văn bản pháp lý sau đây :

 • Luật Đất đai 2013;
 • Thông tư liên tịch 14/2015/TT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 04 năm 2015 quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

2. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

Pháp luật pháp luật những trường hợp phải triển khai đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất cho những tổ chức triển khai, cá thể, hộ mái ấm gia đình, cũng như những trường hợp không phải triển khai đấu giá .

===>>> Xem thêm: Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Điều kiện để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất thì phải phân phối 1 số ít điều kiện kèm theo :

 • Đất đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;
 • Đơn vị tổ chức triển khai đấu giá phải có giải pháp đấu giá được phê duyệt ;
 • Điều kiện đối với các cá nhân và tổ chức tham gia đấu giá.
 • …..

===>>> Xem thêm: Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

Thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

4. Chủ thể tổ chức thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất là ai?

Tổ chức tăng trưởng quỹ đất hoặc cơ quan, tổ chức triển khai có tính năng được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao tổ chức triển khai thực thi những thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất là chủ thể tổ chức triển khai triển khai đấu giá .

5. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị thực thi cuộc bán đấu giá phải là tổ chức triển khai có công dụng bán đấu giá gia tài hoặc Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định hành động xây dựng trong trường hợp đặc biệt quan trọng. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất được xây dựng để triển khai bán đấu giá quyền sử dụng đất trong những trường hợp đặc biệt quan trọng sau :

 • Giao đất, cho thuê đất đối với đất để thực hiện dự án có giá trị lớn. Giá trị ở đây được xác định là giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất trong bảng giá đất, cụ thể là:
  • từ 1.000 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương;
  • từ 300 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao;
  • từ 500 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại;
 • Giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư mà tại địa bàn giao đất không có tổ chức có chức năng đấu giá.
 • Giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã thuộc địa bàn miền núi cách trung tâm tỉnh lỵ từ 60 km trở lên mà tại địa bàn giao đất không có tổ chức có chức năng đấu giá.

Thành phần của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất gồm có :

 • Chủ tịch Hội đồng: đại diện lãnh đạo UBND cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc người được ủy quyền.
 • Các ủy viên: đại diện các cơ quan tài nguyên và môi trường, tài chính, tư pháp xây dựng cùng cấp, tổ chức khác liên quan.

6. Thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm những bước nào?

Đấu giá quyền sử dụng đất là một thủ tục hành chính Nhà nước nên việc tổ chức triển khai triển khai phải triển khai theo những bước đơn cử và yên cầu phải tuân thủ cao. Cơ quan tổ chức triển khai đấu giá không được phép bỏ lỡ một hay vài bước trong thủ tục này, trừ trường hợp triển khai theo thủ tục rút gọn được phê chuẩn theo đúng trình tự thủ tục pháp lý pháp luật .
Các bước thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất là :

Bước 1: Lập phương án đấu giá đất

Đơn vị đang được giao quản trị quỹ đất là đối tượng người tiêu dùng đấu giá quyền sử dụng đất thực thi lập giải pháp đấu giá quyền sử dụng đất sau khi có văn bản chỉ huy của Ủy Ban Nhân Dân cùng cấp theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 6 TTLT 14/2015 / TT-BTNMT-BTP .

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đấu giá đất (hồ sơ tham gia đấu giá đất)

Đơn vị được giao tổ chức triển khai triển khai việc đấu giá quyền sử dụng đất gửi hồ sơ đấu giá đất ( hồ sơ tham gia đấu giá đất ) đến cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên để thẩm định và đánh giá sau đó được trình lên Ủy Ban Nhân Dân cấp có thẩm quyền quyết định hành động đấu giá đất theo Khoản 1 Điều 7 TTLT 14/2015 / TT-BTNMT-BTP :

 • Hồ sơ đấu giá đất (hồ sơ tham gia đấu giá đất) cần có tờ trình và dự thảo quyết định hành động đấu giá quyền sử dụng đất ;
 • Hồ sơ đấu giá đất (hồ sơ tham gia đấu giá đất) cần có giấy tờ tương quan đến thực trạng quản trị, sử dụng thửa đất đấu giá và hạ tầng kỹ thuật, gia tài gắn liền với thửa đất đấu giá ( nếu có ) của cơ quan có thẩm quyền ;
 • Hồ sơ đấu giá đất (hồ sơ tham gia đấu giá đất) cần có thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch thiết kế xây dựng cụ thể tương quan đến thửa đất đấu giá đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ;
 • Hồ sơ đấu giá đất (hồ sơ tham gia đấu giá đất) cần có trích lục map địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có map địa chính ;
 • Hồ sơ đấu giá đất (hồ sơ tham gia đấu giá đất) cần có t

  ên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

Bước 3: Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

Ủy Ban Nhân Dân cấp có thẩm quyền quyết định hành động đấu giá quyền sử dụng đất. Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất được biểu lộ bằng văn bản và có những nội dung chính sau đây :

 • Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định đấu giá đất
 • Danh mục, vị trí, diện tích thửa đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất (nếu có), mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất được quyết định đấu giá;
 • Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng thửa đất được quyết định đấu giá;
 • Tên, địa chỉ của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

Bước 4: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai triển khai việc xác lập giá khởi điểm của thửa đất đấu giá ( gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, gia tài gắn liền với đất nếu có ) theo pháp luật của pháp lý và trình Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phê duyệt .
Nguyên tắc xác lập giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất : sát với giá chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất thực tiễn trên thị trường tại thời gian cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động đấu giá quyền sử dụng đất theo mục tiêu sử dụng mới của thửa đất đấu giá ; không được thấp hơn giá đất tại Bảng

Bước 5: Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị chức năng thực thi cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị tổ chức triển khai thực thi việc bán đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị chức năng triển khai cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất :

 • đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá đất phải trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Tổ tư vấn đấu thầu để xây dựng và đánh giá hồ sơ mời thầu
 • thực hiện thông báo nội dung và hồ sơ mời thầu trên phương tiện thông tin đại chúng ít nhất 02 lần
 • đàm phán, ký kết hợp đồng thuê thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá đất
 • đánh giá hồ sơ dự thầu theo thang điểm, tiêu chí quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định cụ thể tại địa phương (nếu có)

Bước 6: Thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị thực thi cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất và giám sát cuộc bằng cách cử người đại diện thay mặt giám sát việc thực thi cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 11 TTLT 14/2015 / TT-BTNMT-BTP .

Bước 7: Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

Các việc làm trong bước 7 được lao lý tại Điều 12 TTLT 14/2015 / TT-BTNMT-BTP như sau :

 • Đơn vị thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất bàn giao hồ sơ và biên bản kết quả thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất cho đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận tài liệu, Đơn vị tổ chức việc bán đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan tài nguyên môi trường để trình UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 8: Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Các việc làm trong bước 8 được pháp luật tại Điều 13 TTLT 14/2015 / TT-BTNMT-BTP như sau :

 • Cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá.
 • Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền lên cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 14 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

7. Tham gia thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất như thế nào?

Làm thế nào để những tổ chức triển khai và cá thể hoàn toàn có thể tham gia vào cuộc đấu giá ? Các tổ chức triển khai, cá thể, hộ mái ấm gia đình sẽ được tiếp cận thông tin về việc bán đấu giá được niêm yết tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã, hoàn toàn có thể nộp hồ sơ tham gia đấu giá, đơn cử là :

a. Niêm yết và thông báo trong thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức, cá thể, hộ mái ấm gia đình có nhu yếu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất biết được thông tin buổi đấu giá quyền sử dụng đất trải qua văn bản niêm yết công khai minh bạch, báo hoặc trang thông tin điện tử. Cụ thể :

 • Việc tổ chức thực hiện trong thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất phải được niêm yết tại trụ sở của tổ chức thực hiện việc bán trong thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, nơi tổ chức cuộc đấu giá và UBND cấp xã ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá theo Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật đấu giá tài sản 2016.
 • Tổ chức thực hiện việc bán trong thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất phải thông báo công khai ít nhất 02 lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có quyền sử dụng đất đấu giá và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản; mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc theo Khoản 1 Điều 57 Luật đấu giá tài sản 2016.
 • Nếu tiến hành đấu giá theo thủ tục rút gọn thì việc thông báo phải thực hiện trước 15 ngày.

b. Nộp và nhận hồ sơ tham gia thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức, cá thể ĐK tham gia thủ tục đấu giá bằng việc nộp hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước tới đơn vị chức năng thực thi thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất .
Khoản tiền đặt trước do tổ chức triển khai đấu giá gia tài và người có gia tài đấu giá thỏa thuận hợp tác, nhưng tối thiểu là 5 % và tối đa là 20 % giá khởi điểm của gia tài đấu giá. Phương thức thanh toán giao dịch tiền đặt cọc :

 • Qua tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
 • Nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản ( khi tiền đặt cọc dưới 5 triệu đồng);
 • Bảo lãnh ngân hàng ( nếu có thỏa thuận).

Tổ chức triển khai trong thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất bán hồ sơ tham gia đấu giá, đảm nhiệm hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá gia tài cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày .
Tổ chức triển khai thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất chỉ được thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày thao tác trước ngày mở cuộc đấu giá ( trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá ) .

Trên đây là phần tư vấn về thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất. Để được tư vấn chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp lý đất đai nhà ở  – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

8. Dịch vụ luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở của Luật Thái An

Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn về đất đai là rất khôn ngoan vì bạn sẽ hiểu rõ hơn về quyền và quyền lợi hợp pháp của mình, từ đó biết cách giải quyết và xử lý đúng đắn trong những trường hợp tương quan tới đất đai, nhà ở .

===>>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn đất đai.

Trường hợp bạn có những khúc mắc, thậm chí là tranh chấp liên quan tới nhà ở, đất đai thì luật sư sẽ giúp bạn xử lý các trường hợp đó một cách chuyên nghiệp và có lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Related Posts

About The Author