Cách hạch toán tiền cho cá nhân, công ty khác vay, mượn | https://sotaythongthai.vn

Theo điều 4 Thông tư 09/2015 / TT-BTC ngày 29/01/2015 lao lý :
“Điều 4. Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng
1. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng (là các doanh nghiệp không thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng) khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng các hình thức thanh toán sau:
a) Thanh toán bằng Séc;
b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.”

=> Như vậy: Khi các DN vay, cho vay, trả nợ vay thì không được sử dụng tiền mặt

2. Tiền lãi vay có chịu thuế GTGT, có phải xuất hóa đơn?

a. Tiền lãi cho vay có chịu thuế GTGT ?

Theo điểm b, Khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT­BTC ngày 31/12/2013, Quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:
“b. Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.
Ví dụ 5: Công ty cổ phần VC có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần VC ký hợp đồng cho Công ty T vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty cổ phần VC nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.”

Như vậy : Khoản Tiền lãi cho vay thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế GTGT .

b. Khi nhận được tiền lãi cho vay có phải lập hóa đơn ?

Theo Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT­BTC:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Như vậy : Chỉ sản phẩm & hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để liên tục quy trình sản xuất thì KHÔNG phải lập hóa đơn .
Kết luận :
– Khi thu tiền lãi cho vay thì công ty cho vay phải lập hóa đơn GTGT .
– Trên hoá đơn ghi rõ: Thu lãi tiền cho vay
– Dòng thuế suất, số thuế GTGT: Gạch chéo (/). (Vì là đối tượng không chịu thuế GTGT)

3. Cách hạch toán khoản cho vay và đi vay : Theo TT 200

a. Nếu Doanh Nghiệp bạn cho vay : ( Cho cá nhân, Doanh Nghiệp khác vay )

– Khi cho vay (Lập phiếu chi kèm theo hợp đồng vay tiền …):

Nợ TK 128: (Chi tiết là TK : 1283 – Cho Vay)
Có các TK 112. (Vì vay, cho vay, trả nợ không được dùng tiền mặt)

– Nếu cho vay có phát sinh lãi cho vay :
Nợ TK 138 ­ Phải thu khác (1388)
Có TK 515 ­ Doanh thu hoạt động tài chính.
Khi thu được tiền lãi cho vay:
Nợ TK: 111, 112
Có TK 138

– Khi tịch thu được khoản cho vay :
Nợ các TK 112…(Vì khi trả nợ không được dùng tiền mặt)
Có TK 128 .

b. Nếu Doanh Nghiệp bạn đi vay :

– Khi đi vay được tiền :
Nợ TK 112 (Vì khi đi vay không được dùng tiền mặt)
Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3411).

– Chi tiêu đi vay tương quan trực tiếp đến khoản vay ( ngoài lãi vay phải trả ) như ngân sách truy thuế kiểm toán, lập hồ sơ đánh giá và thẩm định … hạch toán :
Nợ các TK 241, 635
Có các TK 111, 112, 331.

– Khi trả ngân sách lãi vay ( nếu có ) :
+ Trường hợp trả lãi vay theo định kỳ:
Nợ TK 635
Có TK 111, 112.

+ Trường hợp trả lãi vay trước cho nhiều kỳ:
– Khi trả lãi, ghi :
Nợ TK 142, 242: (Theo QĐ 48)
Nợ TK 242: Chi phí trả trước (Theo Thông tư 200)
Có TK 111, 112

– Hàng tháng phân bổ chi phí lãi vay:

Nợ TK 635
Có TK 142, 242.

Trường hợp lãi vay phải trả được nhập gốc, ghi :
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính
Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3411).

– Khi trả nợ vay:
Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3411)
Có các TK 111, 112, 131.

Chúc những bạn thành công xuất sắc !” Điều 4. Hình thức thanh toán giao dịch trong thanh toán giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa những doanh nghiệp không phải là tổ chức triển khai tín dụng1. Các doanh nghiệp không phải tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ( là những doanh nghiệp không xây dựng, tổ chức triển khai và hoạt động giải trí theo pháp luật của Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ) khi thực thi những thanh toán giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng những hình thức giao dịch thanh toán sau : a ) Thanh toán bằng Séc ; b ) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền ; c ) Các hình thức thanh toán giao dịch không sử dụng tiền mặt tương thích khác theo lao lý hiện hành. ” Theo điểm b, Khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219 / 2013 / TT ­ BTC ngày 31/12/2013, Quy định về đối tượng người tiêu dùng không chịu thuế GTGT : “ b. Hoạt động cho vay riêng không liên quan gì đến nhau, không phải hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, đáp ứng liên tục của người nộp thuế không phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán. Ví dụ 5 : Công ty CP VC có tiền nhàn nhã trong thời điểm tạm thời chưa Giao hàng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, Công ty CP VC ký hợp đồng cho Công ty T vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty CP VC nhận được thuộc đối tượng người tiêu dùng không chịu thuế GTGT. ” Theo Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015 / TT ­ BTC : “ b ) Người bán phải lập hóa đơn khi bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, gồm có cả những trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu ; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, Tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động ( trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để liên tục quy trình sản xuất ). – Khi thu tiền lãi cho vay thì công ty cho vay – Trên hoá đơn ghi rõ : Thu lãi tiền cho vay – Dòng thuế suất, số thuế GTGT : Gạch chéo ( / ). ( Vì là đối tượng người tiêu dùng không chịu thuế GTGT ) Nợ TK 128 : ( Chi tiết là TK : 1283 – Cho Vay ) Có những TK 112. ( Vì vay, cho vay, trả nợ không được dùng tiền mặt ) Nợ TK 138 ­ Phải thu khác ( 1388 ) Có TK 515 ­ Doanh thu hoạt động giải trí kinh tế tài chính. Khi thu được tiền lãi cho vay : Nợ TK : 111, 112C ó TK 138N ợ những TK 112 … ( Vì khi trả nợ không được dùng tiền mặt ) Có TK 128. Nợ TK 112 ( Vì khi đi vay không được dùng tiền mặt ) Có TK 341 – Vay và nợ thuê kinh tế tài chính ( 3411 ). Nợ những TK 241, 635C ó những TK 111, 112, 331. + Trường hợp trả lãi vay theo định kỳ : Nợ TK 635C ó TK 111, 112. + Trường hợp trả lãi vay trước cho nhiều kỳ : Nợ TK 142, 242 : ( Theo QĐ 48 ) Nợ TK 242 : giá thành trả trước ( Theo Thông tư 200 ) Có TK 111, 112N ợ TK 635C ó TK 142, 242. Nợ TK 635 – giá thành tài chínhCó TK 341 – Vay và nợ thuê kinh tế tài chính ( 3411 ). – Khi trả nợ vay : Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê kinh tế tài chính ( 3411 ) Có những TK 111, 112, 131 .

Related Posts

About The Author

Add Comment