Quy định về thời hạn bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Theo phản ánh của ông Lê Lam ( TP. Hồ Chí Minh ), Khoản 1 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 lao lý : ” Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp tiên phong của Hội đồng quản trị trong thời hạn 7 ngày thao tác kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ suất phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ suất phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì những thành viên bầu theo nguyên tắc hầu hết để chọn 1 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị ” .
Do 1 số ít yếu tố nhân sự và vận động và di chuyển, Công ty ông Lam đã bầu ra thành viên Hội đồng quản trị vào ngày 1/3/2021 nhưng không hề triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị để bầu ra chủ tịch trong vòng 7 ngày thao tác mà đến ngày 18/3/2021 cuộc họp của Hội đồng quản trị mới diễn ra .
Công ty ông vay vốn ngân hàng nhà nước và hợp đồng này thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị trải qua. Nhưng phía ngân hàng nhà nước cho rằng Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu tại cuộc họp ngày 18/3/2021 là không có hiệu lực thực thi hiện hành .

Tuy nhiên, công ty ông không thấy nội dung nào tại Luật Doanh nghiệp quy định về việc nếu Chủ tịch bầu sau thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó thì Chủ tịch này sẽ không được công nhận.

Ông Lam hỏi, nếu Chủ tịch bầu sau thời hạn 7 ngày thao tác kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó thì sẽ không được công nhận có đúng không ?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Luật Doanh nghiệp năm 2020 không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu sau thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị thì sẽ không được công nhận là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị không đúng thời hạn lao lý tại Khoản 1 Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2020 là hành vi vi phạm hành chính, bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính tùy theo nghành quản trị Nhà nước có tương quan .

Chinhphu.vn

Related Posts

About The Author